IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

 
RISITË DHE NDRYSHIMET E KODIT TË RI TË PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE!
Kodi i Ri i Procedurave Administrative hyri në fuqi në Maj të këtij viti.

Për këtë arsye informimi mbi risitë dhe ndryshimet që burojnë nga ky Kod është një domosdoshmëri pasi lidhet drejtpërdrejt me proceset e punës së përditshme të institucioneve.

Me qëllim prezantimin e risive dhe ndryshimeve që sjell Kodi i Ri, DAP dhe ASPA me mbështetjen e Projektit të Binjakëzimit, nisën të organizojnë një sërë trajnimesh duke u fokusuar tek përkufizimet, parimet dhe institutet më të rëndësishme të këtij kodi.

Trajnimet drejtohen nga ekspertë të fushës (të huaj dhe shqiptar).

Datat 13-17 Qershor iu dedikuan pikërisht këtyre trajnimeve ku morën pjesë mbi 70 nëpunës civil.

Duke marrë në konsideratë rolin e rëndësishëm të këtij Kodi, sesionet e para të trajnimeve u organizuan për:

                   - Sekretarët e Përgjithshëm;

                   -Nëpunësit civil në nivel drejtues ( burimet njerëzore/shërbimet e brendshme)

                   -Drejtuesit/Nëpunësit në sektorët ligjorë;

                   -Nëpunësit në sektorët e menaxhimit të burimeve njerëzore.

Përpos prezantimit të risive dhe ndryshimeve ligjore të Kodit, trajnimi mori edhe formën e bashkëbisedimit dhe shkëmbimit të ideve në kuadër të këtyre ndryshimeve. Pjesëmarrësit patën mundësinë të ndanin me ekspertët edhe idetë e tyre mbi specifikat e Kodit.
Në Korrik vijojmë me sesionin e dytë të trajnimeve mbi Kodin!