Akt normativ Nr. 1, datë 29.7.2016  Per disa ndryshime ne ligjin nr.147-2015 Per buxhetin e vitit 2016

Akt normativ Nr. 2, datë 16.12.2016 Per disa ndryshime ne ligjin nr.147-2015 Per buxhetin e vitit 2016, te ndryshuar.

Ligj nr.147-2015 Per buxhetin 2016.

Prokurimet DAP 2016.

Ligj nr.1-2017 Per miratimin e aktit normativ me fuqine e ligjit nr.2 date 16.12.2016 Buxheti 2016

Ligj nr.85-2016 Per miratimin e aktit normativ me fuqine e ligjit nr.1 date 29.07.2016 Buxheti 2016

Ndreqje gabimi material Akt normativ nr.2, date 16.12.2016 Ligji per buxhetin 2016

Udh MF nr. 1, datë 15.1.2016 Per zbatimin e buxhetit 2016


VKM Nr. 807, datë 16.11.2016 Per disiplinimin e angazhimeve buxhetore