Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 17, pika 2, 21, pika 5, 29, pika 1, dhe 30, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave Vendosi: