Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 5/1, të ligjit nr.8487, datë 13.5.1999, „Për kompetencat për caktimin e pagave të punës“, të ndryshuar dhe të ligjit nr.10025, datë 27.11.2008 „Për Buxhetin e vitit 2009,,  me propozimin e ministrit të Brendshëm dhe ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave.