Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë dhe të nenit 47 pika 5, të ligjit Nr. 9741, datë 21.05.2007, “Për arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të nenit 5/1, të ligjit nr.8487, datë 13.05.1999, “Për kompetencat për caktimin e pagave të punës”, të Ligjit nr.10025 datë 27.11.2008 „Për Buxhetin e Shtetit të vitit 2009“, me propozimin e ministrit të Brendshëm dhe ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave.