Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 19 shkronja "c", 20 shkronjat "e" dhe "g", e 29 të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil", dhe të neneve 76-108 të ligjit nr.7961, datë 12.7.1995 "Kodi i Punën i Republikës së Shqipërisë", me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave