LIGJ Nr. 38/2016 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË ZGJIDHEN,EMËROHEN OSE USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE”
 
Në mbështetje të neneve 6/1, 81, pikat 1 dhe 2 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një grupi deputetësh,
 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
 
VENDOSI: