L I G J Nr.9049, datë 10.4.2003 PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE, TË DETYRIMEVE FINANCIARE TË TË ZGJEDHURVE DHE TË DISA NËPUNËSVE PUBLIKË I ndryshuar me Ligjin nr.9367, dt.7.4.2005, me Ligjin nr.9475, dt.9.2.2006, me Ligjin nr.9529, dt.11.5.2006, me Ligjin Nr. 85/2012 datë 18.09.2012 dhe me Ligjin nr.45/2014 datë 24.4.2014

Në mbështetje të neneve 78, 81 pika 1 dhe 83 pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,

KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI: