LIGJ Nr. 154/2014 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KONTROLLIT  TË LARTË TË SHTETIT
 
Në mbështetje të neneve 81, 83, pika 1, dhe 162 deri në 165 të Kushtetutës, me propozimin e deputetit Erion Braçe,  
 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI: