Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 7 e 11 te ligjit nr.9131, date 8.9.2003 "Për rregullat e etikës në administratën publike", me propozimin e Ministrit te Shtetit për Koordinimin, Këshilli i Ministrave ,Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi: