Ky vendim rregullon procedurat për transferimin e përhershëm dhe të përkohshëm të nëpunësve civilë, për nivelin ekzekutiv, të ulët dhe të mesëm drejtues.