Ky vendim rregullon procedurat për pezullimin nga shërbimi civil të nëpunësve civilë të të gjitha kategorive dhe lirimin nga shërbimi civil për nivelin ekzekutiv, të ulët dhe të mesëm drejtues.