Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe pikës 1/1, të nenit 62, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave VENDOSI: