Ky vendim ka për qëllim të përcaktojë procedurën disiplinore dhe rregullat për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil.