Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 17, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, dhe të nenit 4, të ligjit nr. 10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të dhënave shtetërore”, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave