“Këto materiale janë përgatitur me asistencën e Bashkimit Evropian, në bashkëpunim me Projektin e Binjakëzimit IPA "Mbështje për reformën e shërbimit civil në Shqipëri"