Prokurimet DAP 2017.

Ligj nr.130-2016 Per buxhetin e vitit 2017

VKM nr. 938, datë 28.12.2016 Per PBA 2017-2019