Buxheti i Departamentit të Administratës Publike 2020

Regjistri i Prokurimeve 2020

Ligji nr. 88/2019 Për Buxhetin e vitit 2020

Akti normativ nr. 6, datë 21.03.2020 për ndryshime në ligjin për buxhetin

Akti normativ nr. 15, datë 15.04.2020 për ndryshime në ligjin për buxhetin