Buxheti i Departamentit të Administratës Publike 2021

Regjistri i Prokurimeve 2021

Ligji nr. 137/2020 Për Buxhetin e vitit 2021