Bazuar në Ligjin Nr. 8549, datë 11/11/1999, “Statusi i Nëpunësit Civil”, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për

  • Menaxhimin e shërbimit civil në institucionet e administratës qendrore(ministritë e linjës dhe Kryeministri) dhe udhëheqjen e reformës në këtë fushë
  • reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
  • reformën në fushën e pagave për të gjithë punonjësit e administratës publike;
  • rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
  • hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve tëAdministratës Publike.