IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në zbatim të neneve 27 dhe 29, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut III dhe V të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 794 datë 29/12/2017, të Këshillit të Ministrave, “Për hapjen e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në TND edhe për kandidatët e tjerë, jashtë shërbimit civil, dhe për përdorimin e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në TND për vitin 2018”, Departamenti i Administrates Publike shpall Procedurën e Pranimit të Drejtpërdrejtë në TND.  

  

Numri i pozicioneve të TND për të cilat do të konkurrohet është 15.

 

SHPALLJA 

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARARAK PËR PRANIMIN E DREJTPËRDREJTË

REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN E DREJTPËRDREJTË 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESVE

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE