Në zbatim të neneve 27 dhe 29, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut III dhe V të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 794 datë 29/12/2017, të Këshillit të Ministrave, “Për hapjen e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në TND edhe për kandidatët e tjerë, jashtë shërbimit civil, dhe për përdorimin e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në TND për vitin 2018”, Departamenti i Administrates Publike shpall Procedurën e Pranimit të Drejtpërdrejtë në TND.  

  

Numri i pozicioneve të TND për të cilat do të konkurrohet është 15.

 

SHPALLJA 

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARARAK PËR PRANIMIN E DREJTPËRDREJTË

REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN E DREJTPËRDREJTË 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESVE

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE