Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) ofron tre mundësi trajnimi për nëpunësit civilë në muajin tetor në Danilovgrad, Mali i Zi. 

Trajnimet dedikuar trajnerëve mbi:

  • “Sfidat e Integritetit në Prokurimin Publik”, në datat 15 - 16 Tetor, linku si më poshtë:

https://respaweb.eu/0/events/182/training-of-trainers-integrity-challenges-in-public-procurement

  • “Sfidat e Integritetit në Rekrutimin dhe Përzgjedhjen në Shërbimin Civil”, në datat 15 - 16 Tetor, linku si më poshtë:

https://respaweb.eu/0/events/181/respa-training-of-trainers-integrity-challenges-in-recruitment-and-selection-in-the-civil-service

  • “Integriteti dhe Konflikti i Interesit”, në datat 23 - 24 Tetor, linku si më poshtë:

https://respaweb.eu/0/events/183/respa-training-of-trainers-integrity-and-conflict-of-interest-in-the-western-balkans

 Kujdes afatet e aplikimit!