IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike prezantoi në datën 28 mars Raportin e Monitorimit për vitin 2018 të zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale për Reformën në Administratën Publike 2015 - 2020. Në takim ishin të pranishëm përfaqësues të administratës shtetërore, Bashkimit Europian, partnerë ndërkombëtarë dhe shoqëria civile.

Ky dokument i rëndësishëm strategjik fokuson punën dhe përpjekjet e përbashkëta në:

➡ Fuqizimin e strukturave të administratës publike

➡ Politikëbërjen dhe cilësinë e legjislacionit

➡ Organizimin dhe funksionimin e administratës publike

➡ Menaxhimin e burimeve njerëzore

➡ Procedurat administrative dhe mbikëqyrjen e tyre

Përforcimi i kapaciteteve për të udhëhequr reformën ndërsektoriale të administratës publike kërkon angazhim serioz ndërinstitucional drejt arritjes dhe përmbushjes së objektivave sa i përket reformës në administratën publike.