IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive

THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË TË JASHTËM

    Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për...

Plani i Ri i Aktiviteteve 2018-2020, dy tryeza dis…

Departamenti i Administratës Publike në bashkëpunim me zëvendëskryeministren organizoi në...

Raporti vjetor 2017 i DAP- Përmirësim i ndjeshëm i…

    Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e...

Departamenti i Administratës Publike stendë inform…

Në Ditën Ndërkombëtare të Punës, 1 Maj, Departamenti i Administratës...

Departamenti i Administratës Publike analizë 6 muj…

Departamenti i Administratës Publike zhvilloi më datë 4 maj 2018...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
MAJ 2018
HMMEPSD
1
2

1686 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.5.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit, në Drejtorinë e Certifikimit Elektronik, në Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik


1686 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.5.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontrollit, në Drejtorinë e Certifikimit Elektronik, në Autoritetin Kombëtar për Certifikimin Elektronik


1684 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.5.2018, ora 14:30, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Projekteve IPA dhe Donatorëve të Tjerë, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1684 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 2.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 2.5.2018, ora 14:30, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Projekteve IPA dhe Donatorëve të Tjerë, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


3

1690 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.5.2018, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.5.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit, Jetësimit të Prioriteteve dhe Statistikave, në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1690 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.5.2018, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.5.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit, Jetësimit të Prioriteteve dhe Statistikave, në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1691 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.5.2018, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit, në Drejtorinë e Programimit dhe Monitorimit të IPARD, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1691 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 3.5.2018, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Monitorimit, në Drejtorinë e Programimit dhe Monitorimit të IPARD, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1717 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1719 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.5.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


4

1675 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Evropiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1677 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi ushqimore/ Teknologji Ushqimore/Bioteknologji", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1676 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2018, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Ekzakte", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1678 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1721 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.5.2018, ora 12:30, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1721 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Drejtësisë - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.5.2018, ora 11:30, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1721 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.5.2018, ora 12:00, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1722 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.5.2018, ora 11:00, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1723 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Degës së Shoqërive Publike në Rrethe (Durrës), në Drejtorinë e Privatizimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronës Publike, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.5.2018, ora 10:00, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Shoqërive Publike në Rrethe, Durrës, Kukës - Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1723 - Lëvizje paralele

Përgjegjës i Degës së Shoqërive Publike në Rrethe (Kukës), në Drejtorinë e Privatizimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronës Publike, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.5.2018, ora 10:00, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Shoqërive Publike në Rrethe, Durrës, Kukës - Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


5
6
7

1677 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi ushqimore/ Teknologji Ushqimore/Bioteknologji", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


8

1675 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Politike/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Evropiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1676 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2018, ora 13:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Ekzakte", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1678 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1679 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1682 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1683 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Berat, Korçë, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji Ushqimore/Bioteknologji Molekulare dhe Industriale/Mjekësi Veterinare/Inxhinieri Agrare/Agronomi e Përgjithshme/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1738 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Sporteleve, në Qendrën Kombëtare të Biznesit


9

1664 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Auditues i Parë, në Drejtorinë e Auditimit të Programeve IPA, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


1664 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 1 pranë Këshillit të Ministrave, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Auditues i Parë, në Drejtorinë e Auditimit të Programeve IPA, në Agjencinë e Auditimit të Programeve të Asistencës së Akredituar nga Bashkimi Evropian


1688 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


1688 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


1697 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1697 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore, Aseteve dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1689 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2018, ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektori të Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


1689 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 9.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2018, ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektori të Këshillimit Ligjor dhe Monitorimit të Impaktit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


1728 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Gjeofizikës dhe Gjeodezisë, në Drejtorinë e Gjeologjisë Inxhinierike, Gjeofizikës dhe Gjeodezisë, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


1730 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 9.5.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve të Punësimit dhe Migracionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit Kombëtar të Punësimit


10

1698 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë. .

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve, në Drejtorinë e Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1698 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë. .

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve, në Drejtorinë e Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1701 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Dokumentacionit, në Njësinë e Legjislacionit dhe Akteve Rregullatore, në Departamentin Rregullator dhe të Përputhshmërisë, në Kryeministri


1701 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Dokumentacionit, në Njësinë e Legjislacionit dhe Akteve Rregullatore, në Departamentin Rregullator dhe të Përputhshmërisë, në Kryeministri


1699 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve, në Drejtorinë e Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1699 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2018, ora 13:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve, në Drejtorinë e Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1732 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Arsimin e Lartë, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1733 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2018, ora 16:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit Rinor, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1734 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.5.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Komunikimit Strategjik të Mbrojtjes, në Drejtorinë Monitorimit dhe Jetësimit të Prioriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë Mbrojtjes


1736 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 8.5.2018, ora 9:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Financës dhe Shërbimeve të Brendshme, në Drejtorinë e Financës, Shërbimeve Mbështetëse dhe Mbikëqyrjes Shtetërore, në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar


11

1679 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1682 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1683 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 8.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Lezhë, Shkodër, Berat, Korçë, Dibër, Kukës - Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji Ushqimore/Bioteknologji Molekulare dhe Industriale/Mjekësi Veterinare/Inxhinieri Agrare/Agronomi e Përgjithshme/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1692 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1693 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1695 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisi/Bilogji/Kimi/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


12
13
14

1708 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Verifikimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik


1708 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Juridike dhe Verifikimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik


1707 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Financës, në Agjencinë e Prokurimit Publik


1707 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Financës, në Agjencinë e Prokurimit Publik


1710 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.5.2018, ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Koordinimit, në Drejtorinë e Koordinimit dhe Monitorimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik


1710 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.5.2018, ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Koordinimit, në Drejtorinë e Koordinimit dhe Monitorimit, në Agjencinë e Prokurimit Publik


1743 - Lëvizje paralele

Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Dibër - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.5.2018, ora 10:00, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Shërbimit të Provës Dibër, Pukë, Pogradec, Kurbin, Mat, Krujë, Lushnje, Gjirokastër, Lezhë, Fier, Elbasan, Korçë - Lloji i diplomës "Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1743 - Lëvizje paralele

Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Korçë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.5.2018, ora 10:30, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Shërbimit të Provës Dibër, Pukë, Pogradec, Kurbin, Mat, Krujë, Lushnje, Gjirokastër, Lezhë, Fier, Elbasan, Korçë - Lloji i diplomës "Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1739 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.5.2018, ora 11:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Arkivës Elektronike, në Qendrën e Botimeve Zyrtare


1754 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Derregullimit, Lejeve dhe Licencave, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rininë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.5.2018, ora 12:00, në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1755 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Programeve dhe Administrimit të Ujitje-Kullimit, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.5.2018, ora 11:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeodezi ", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1756 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave dhe Strategjive të Bujqësisë, Blegtorisë dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.5.2018, ora 12:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike ", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


15

1692 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1693 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1695 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 11.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit Tiranë, Durrës, Korçë, Fier, Lezhë - Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisi/Bilogji/Kimi/Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1702 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 15.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1703 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 15.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


16

1713 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.5.2018, ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit


1713 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.5.2018, ora 15:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Turizëm dhe Mjedis, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit


1714 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Kulturën, në Ministrinë e Kulturës


1714 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 16.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Kulturën, në Ministrinë e Kulturës


17

1712 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rininë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1712 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rininë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1720 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.5.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe të Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


1720 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.5.2018, ora 12:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Derregullimit, Lejeve, Licencave dhe Monitorimit, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe të Përputhshmërisë për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale


1758 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Programeve të Bujqësisë, Blegtorisë dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.5.2018, ora 10:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Agrobiznes/Politika Agrare/Zootekni/Veterinari", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1765 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit në Fushën e Peshkimit dhe Akuakulturës, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


1767 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Hidrogjeologjisë, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


18

1702 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 15.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1704 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1703 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 15.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.5.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”


1705 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1706 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Sociale/Histori", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1744 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Elektronike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.5.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1744 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Elektronike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.5.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1744 - Lëvizje paralele

Specialist në Drejtorinë e Mbikëqyrjes Elektronike, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimit të Provës - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.5.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1759 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave të Sigurisë Ushqimore, në Drejtorinë e Politikave dhe Strategjive të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi/Teknologji Agroushqimore/Zooteknikë/Mjekësi Veterinare", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


19
20
21

1706 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Sociale/Histori", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1724 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rininë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1724 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Arsimin, Sportin dhe Rininë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1725 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.


B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mbrojtjes


1725 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.


B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mbrojtjes


1745 - Lëvizje paralele

Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tiranë - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.5.2018, ora 12:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1745 - Lëvizje paralele

Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tiranë - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.5.2018, ora 12:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1745 - Lëvizje paralele

Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tiranë - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.5.2018, ora 12:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1745 - Lëvizje paralele

Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tiranë - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.5.2018, ora 12:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1745 - Lëvizje paralele

Specialist në Zyrën Vendore të Shërbimit të Provës Tiranë - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.5.2018, ora 12:00, në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Tiranë - Lloji i diplomës “Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike”, niveli minimal i diplomës "Bachelor"


1761 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Vendburimeve të Naftës dhe Gazit, në Drejtorinë e Hidrokarbureve, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeologji Nafte/Gjeologji e Vendburimeve Hidrokarbure", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1762 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Gjeofizikës dhe Gjeodezisë, në Drejtorinë e Gjeologjisë Inxhinierike, Gjeofizikës dhe Gjeodezisë, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.5.2018, ora 10:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Gjeofizike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


22

1704 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1705 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 22.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Gjeologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1721 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.5.2018., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1722 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1723 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Shoqërive Publike në Rrethe, Durrës, Kukës - Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


23

1727 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Gjeomjedisit, në Drejtorinë e Gjeologjisë, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


1727 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Gjeomjedisit, në Drejtorinë e Gjeologjisë, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


1729 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Dinamikës Detare, në Drejtorinë e Gjeologjisë Detare, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


1729 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Dinamikës Detare, në Drejtorinë e Gjeologjisë Detare, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


1731 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.5.2018., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2018., ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave)


1731 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 23.5.2018., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2018., ora 11:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë Juridike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjensia e Pagesave)


1781 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.5.2018., ora 13:00 në ambjentet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Teknologjisë dhe Inovacionit, në Drejtorinë e Programeve Kombëtare, në Agjencinë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit


24

1732 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2018., ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Arsimin e Lartë, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1732 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2018., ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve për Arsimin e Lartë, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1733 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2018., ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit Rinor, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1733 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2018., ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2018., ora 12:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit Rinor, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë


1735 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mbrojtjes


1735 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mbrojtjes


1737 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Sigurimit dhe Administrimit të Dokumenteve, në Drejtorinë e Sigurimit, Administrimit të Dokumenteve dhe Regjistrit Qendror, në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar


1737 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.5.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Sigurimit dhe Administrimit të Dokumenteve, në Drejtorinë e Sigurimit, Administrimit të Dokumenteve dhe Regjistrit Qendror, në Drejtorinë e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar


25

1721 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.5.2018., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1722 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1723 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.5.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 25.5.2018, ora 10:00 në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Tiranë.

Ekzekutive

Përgjegjës të Degëve të Shoqërive Publike në Rrethe, Durrës, Kukës - Lloji i diplomës "Arsim i Lartë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


26
27
28

1740 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.5.2018., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


1740 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.5.2018., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Kuadrit Rregullator, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


1741 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Privatizimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronës Publike, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


1741 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 28.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.5.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Privatizimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronës Publike, në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë


29

1749 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018., ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1750 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018., ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


1751 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Shkenca Kompjuterike/Arkitekturë", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


1752 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Politike/Shkenca Filologjike", niveli minimal i diplomës " Master Shkencor"


1753 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 29.5.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 1.6.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", Nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Arte të Bukura/Shkenca Filologjike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


30
31

1766 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizave të Ujërave, në Drejtorinë e Laboratorit të Analizave Kimike, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


1766 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 31.5.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.5.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Analizave të Ujërave, në Drejtorinë e Laboratorit të Analizave Kimike, në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar


Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


info@dap.gov.al

+355 4 2250488

+355 4 2235937

Adresa

Këshilli i Ministrave
Këshilli i Ministrave
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Nr. 1
Nr. 1
Tiranë
Tiranë