IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 9 korrik, në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, zv. kryeministri Erion Braçe dhe drejtori i Departamentit të Administratës Publike, Albana Koçiu prezantuan raportin e DAP për vitin 2018. 

Gjatë prezantimit mbi ecurinë e reformës në administratën publike, theksi u vu tek implementimi dhe garantimi i zbatimit rigoroz të legjislacionit për nëpunësin civil në të gjithë administratën shtetërore si dhe në reformën funksional – strukturore, në veçanti ristrukturimin e insitucioneve të varësisë. 

Duke u ndalur në procesin e rekrutimit në shërbimin civil, drejtori i DAP vlerësoi metodat inovative të menaxhimit të këtij procesi për rritjen e cilësisë së rekrutimit, ndërsa evidentoi se mbetet ende sfidë plotësimi me kandidatët e duhur, i pozicioneve vakante në rrethe. 

Në komision gjatë raportimit u vu theksi edhe në shtrirjen e Sistemit Informatik të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore HRMIS/SIMBNJ, duke plotësuar sistemin me të dhëna, si dhe duke trajnuar personat përgjegjës në secilin institucion lidhur me përdorimin e tij. 

Ndër të tjera në raportim u vlerësua cilësia e shërbimeve ndaj klientit, falë rritjes së cilësisë së trajnimit, materialeve trajnuese dhe komunikimit me klientët.

Për një administratë publike të qëndrueshme, profesionale e të pavarur, edhe përgjatë 2019 puna do të vijojë me të njëjtin intensitet duke u fokusuar në reformën e pagave, trajnimin e burimeve njerëzore, përmirësimin e mëtejshëm të procesit të rekrutimit e të tjerë.