IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
Fushatë informuese për shërbimin civil në Fakultetin e Shkencave Sociale
image
TND
Roli i tyre

Projekti i Binjakezimit "Mbeshtetje per Refor…

{pdf=images/revistat/Presentation Kick-off Meeting.pdf|100%|100%}

image
mbi Projektin
image
IPA 2020
Prezantim mbi Projektin e Binjakëzimit

Misioni

Projekti i Binjakëzimit IPA 2012 " Mbështetje për reformën e shërbimit civil në Shqipëri" (IPA Twinning 2012 " Support to Albanian Civil Service Reform"). Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti të binjakëzimit është të ndihmojë qeverinë shqiptare në forcimin e mëtejshëm të qeverisjes së sektorit publik dhe efikasitetin e tij, nëpërmjet menaxhimit të përmirësuar të burimeve njerëzore dhe proceset e administratës publike shqiptare, në përputhje me kriteret e Kopenhagenit .
Projekti ka 3 komponent:
-Zbatimin e legjislacionit të ri të shërbimit civil (Komponentin I)
-Zbatimin e Kodit të ri të Procedurave Administrative (Komponenti II)
- Forcimi i kapaciteteve të shërbimit civil (Komponenti III)
Vlera e Projektit është 1.8 milion Euro ndërkohë që projekti ka nisur zbatimin në Maj 2015 dhe përfundon në Maj 2017. Shtetet anëtare të këtij binjakëzimi janë Franca (Shkolla Kombëtare e Administratës -ENA) dhe Italia (Shkolla Kombëtare e Administratës- SNA).

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

Te Rejat e Fundit direkt ne email-in tuaj

Ju mund te shenoni adresen e email-it per te marre njoftimet e fundit lidhur me aktivitetet tona.

Ramona MOLDOVAN (ENA)

Rezident i Perhershem i Binjakezimit

ramona.moldovan@dap.gov.al

Iris BUZI

Homologu i Rezidentit te Perhershem te Binjakezimit (DAP)

iris.buzi@dap.gov.al

Adresa

Këshilli i Ministrave Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr. 1 Tiranë