Bashkëlidhur këtij artikulli gjeni VKM nr. 833/2020, udhëzimin nr. 1, datë 21/05/2021, të ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe drejtorit të Departamentit të Administratës Publike, si dhe modelin në excel të listëpagesës mujore (rritja e pagave prill 2023), urdhër shpenzimit për pagat dhe listëpagesës që dërgohet në bankat e nivelit të dytë.