Programi i Transparencës

Hyrje

 

 

Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP Informacion për procedurat e prokurimit / procedurat konkurruese të koncesionit / partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga AP Procedurat / mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore / nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore / subvencione të dhëna nga AP Informacione / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

 

 • Koordinatori/Emri mbiemri

  Albi Mato

 • E-mail

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Tel

  +355 4 2250488

 • Adresa

  Bulervardi "Zogu i Parë", Nr. 15, Tiranë

 • Orari

  08:00-16:30, nga e hëna në të enjte dhe 08:00-14:00 ditën e premte

 • Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)
 • Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • - Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP realizohen përmes:

  - Paraqitjes së mendimeve me shkrim në adresën zyrtare të Departamentit të Administratës Publike This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; - Zhvillimit të takimeve me grupet e interesit; - Publikimit të prjekt-akteve në Regjistrin Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike;

 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

  Valbona Lekaj dhe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes
 • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)

Departamenti i Administratës Publik nuk është një organ publik në veprimtarinë administrative të së cilit përfshihet dhënia e subvencioneve, ndihmave shoqërore apo ndihmave shtetërore.

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.