IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike


Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

1. Departamenti i Administratës Publike është institucioni publik përgjegjës për:

(i) menaxhimin dhe implementin e shërbimit civil në të gjitha institucionet e administratës qendrore; (ii) hartimin dhe implementimin e politikave në fushën e pagave dhe ndërtimit të institucioneve të administratës publike; dhe (iii) hartimin dhe zbatimin e politikave dhe programeve të përgjithshme të trajnimit të zbatueshme për administratën publike në tërësi. 

Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të AP-së për të marrë vendime bazohet në legjislacionin e shërbimit civil (Ligjin nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", të ndryshuar, si dhe aktet nënligjore të dala në bazë dhe për zbatim të tij), Kodin e Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, Ligjin nr. 90/2012 "Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore", ligjin nr. 138/2015, të ndryshuar, etj.

Në lidhje me veprimet ose mosveprimet e Departamentit të Administratës Publike ju keni të drejtë që, në ato raste kur nuk është parashikuar e drejta për ankim administrativ, t’i drejtoheni gjykatës në afatet dhe sipas procedurave që rregullojnë gjykimin administrativ.

Departamenti i Administratës Publike kryen këto funksione:

a) përgatit dhe mbikëqyr zbatimin e politikave shtetërore në shërbimin civil;

b) përgatit projekt-aktet ligjore dhe nënligjore për shërbimin civil;

c) mbikëqyr zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore;

ç)  përgatit mendim për çdo projekt-akt të propozuar nga institucionet e tjera që ka të bëjë me marrëdhëniet e punësimit në administratën publike;

d) miraton dhe ndjek zbatimin e programeve të trajnimit në shërbimin civil;

dh) përgatit planin vjetor të pranimit për institucionet e administratës shtetërore;

e) përfaqëson, së bashku me Ministrinë e Financave, Këshillin e Ministrave në negociatat dhe konsultimet për kushtet e përgjithshme të punës në shërbimin civil me sindikatat ose përfaqësuesit e nëpunësve civilë;

ë)  administron Regjistrin Qendror të Personelit;

f)  mbështet dhe siguron këshillimin e institucioneve në zbatim të këtij ligji;

g) përgatit udhëzime të përgjithshme dhe manuale për të garantuar zbatimin e unifikuar të legjislacionit të shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore;

gj) i paraqet Kryeministrit, me propozim të institucioneve të administratës shtetërore, strukturën dhe organikën e tyre, në përputhje me dispozitat ligjore për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë;

h) në përputhje me legjislacionin në fuqi, harton dhe bashkëpunon për strukturën e pagave për nëpunësit dhe punonjësit e administratës publike, qendrore dhe vendore;

i)  ushtron çdo kompetencë të dhënë nga ky ligj apo në bazë të tij.