IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në kontekstin e përgjithshëm të përpjekjeve të Shqipërisë drejt reformimit të shtetit, edhe në vitin 2017 vazhdoi intensifikimi i procesit të reformimit në të gjitha fushat në shoqërinë shqiptare, me një theks të veçantë në reformën e gjyqësorit dhe të administratës publike.

Masat e reformës në administratën publike janë të përcaktuara edhe nën kontekstin e përgjithshëm strategjik në Strategjinë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën Publike 2015-2020 dhe në Planin Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit.

 

 

 

 

    

Do të theksonim që në fillim se viti 2015 është viti gjatë të cilit u vendosën baza të qëndrueshme për zbatimin me korrektësi të të gjitha procedurave të legjislacionit për nëpunësin civil.  

Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Këshilli i Ministrave raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për:

 • Politikat në shërbimin civil, udhëheqjen e reformës në këtë fushë, si dhe zbatimin e politikave të shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore;
 • Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 • Rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore;
 • Hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike. 

Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për: 

 •  Politikat në shërbimin civil, udhëheqjen e reformës në këtë fushë, si dhe zbatimin e politikave të shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore; 
 •  Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike; 
 •  Reformën e pagave; 
 •  Rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore; 
 •  Hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Personelit..  

Do të theksonim që në fillim se viti 2015 është viti gjatë të cilit u vendosën baza të qëndrueshme për zbatimin me korrektësi të të gjitha procedurave të legjislacionit për nëpunësin civil.  

 Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Këshilli i Ministrave, raporton në Kuvendin e Shqipërisë, për: 

 •  Politikat në shërbimin civil, udhëheqjen e reformës në këtë fushë, si dhe zbatimin e politikave të shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore; 
 •  Reformën funksional - strukturore të institucioneve të administratës publike;
 •  Rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore; 
 •  Hartimin dhe vënien në efiçencë të Regjistrit Qendror të Punonjësve të Administratës Publike.  

Do të dëshironim që në fillim të theksonim se është viti i parë i raportimit në kuadër të ligjit nr. 152/2013, ”Për nëpunësin civil”, i cili ndryshoi ndjeshëm fushën e veprimit të legjislacionit të shërbimit civil. Konkretisht për administratën shtetërore, numri i nëpunësve civilë është pothuajse katërfishuar nga rreth 2000 në rreth 9000 veta. Në këtë konktekst të gjitha shifrat e raportimit në këtë raport në lidhje me përshkrimet e punës, rekrutimin dhe masat disiplinore përfshijnë pikërisht këtë numër të rritur të nëpunësve civilë.