IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

PROJEKTE

Departamenti i Administratës Publike mbështetur në prioritetet e qeverisë shqiptare për të realizuar me sukses reformën në administratën publike, koordinon ndihmën teknike dhenë nga donatorë të ndryshëm në kuadër të modernizimit të shërbimit civil dhe administratës publike në tërësi. Departamenti në mënyrë të vazhdueshme analizon progresin e bërë dhe nxjerrë në pah sipas fushave, nevojat për financime të mëtejshme. 

Në mbështetje të reformës në administratën publike, Departamenti i Administratës Publike gjatë viteve është asistuar në nivel teknik nga donatorë të ndryshëm, si nga fonde të Bashkimit Europian, Banka Botërore, apo dhe donatorë të tjerë të rëndësishëm si UNDP, OSCE, GIZ, SIGMA, INWENT, SOROS, etj.