IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017, të ligjit nr.107/2021 “Për Bashkëqeverisjen”, nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, të urdhrit nr.157, datë 29.09.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, të urdhrit nr. 12 datë 07.02.2023 për një ndryshim në urdhrin nr. 157, datë 29.09.2022, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për :

(1) Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Gjirokastër, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3. Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët.
 5. Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të jetë banues në qarkun Gjirokastër;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Shkodër, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3.  Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”
 • Të jetë banues në qarkun Shkodër;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuha e dytë e huaj përben përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Vlorë, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3. Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”
 • Të jetë banues në qarkun Vlorë;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Specialist, Sektori Ligjor dhe i Prokurimeve, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mban evidencën e akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit dhe atyre me karakter të përgjithshëm dhe bën rifreskimin e tyre.
 2. Merr pjesë në përgatitjen e akteve, të rregulloreve, të shkresave, të marrëveshjeve dhe të çdo materiali tjetër që i ngarkohet nga Përgjegjësi i Sektorit, Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.
 3. Ndihmon Përgjegjësin e Sektorit apo Drejtorin e Drejtorisë për interpretime juridike dhe interpretime të akteve ligjore.
 4. Përfaqëson agjencinë në seanca gjyqësore, sa herë që i kërkohet me autorizim të posaçëm të Drejtorit të Përgjithshëm dhe në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje të ndryshme ku agjencia është palë apo ndërmerr vetë një proces gjyqësor.
 5. Asiston punonjësit e agjencisë për problemet me karakter juridik në ushtrimin e detyrave të tyre apo në problematika që mund të hasen prej tyre pas konsultimit me Përgjegjësin e Sektorit.
 6. Merr pjesë në përgatitjen e materialeve të tenderëve nga ana juridike, duke siguruar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe ndjek të gjitha afatet ligjore sipas ligjit të prokurimeve publike.
 7. Harton dokumentacionin e nevojshëm për prokurim online me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit, të Drejtorit të Drejtorisë apo të Drejtorit të Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Profesional” ose “Master Shkencor”;
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore.
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e prokurimeve publike.
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe të analizojë shkresa me karakter juridik.
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike.
 • Të zotërojë gjuhën angleze.
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar);
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;
 5. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore;
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve dhe klimës për biznesin;
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

*Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori në ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

*Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

*Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Koordinator Ndërmjetës, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm përfaqëson ADB-në në proceset e ndërmjetësimit mes palëve të interesuara, personave fizikë ose juridikë privatë dhe institucionit të administratës shtetërore përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të tyre nëse pas shqyrtimit të tyre, ankuesi nuk është i kënaqur me zgjidhjen e ofruar, vetëm për çështjet të cilat janë trajtuar apo po trajtohen nga platforma “ Për Shqipërinë që duam” ;
 2. Shqyrton kërkesat për ndërmjetësim të ardhura nga qytetarë apo institucione, për problematikat që  kanë të bëjnë me anën juridike dhe i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm nëse këto çështje mund/duhet ose jo, të shkojnë në proces ndërmjetësimi;
 3.  Merr pjesë në procesin e hartimit të dokumentacionit tip të procedurave për realizimin e procesit të ndërmjetësimit, si dhe përgatitjen e marrëveshjes së ndërmjetësimit, duke e ndjekur procesin deri në nënshkrimin e marrëveshjes nga palët;
 4. Siguron pjesëmarrjen si përfaqësues i institucionit, pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve duke përdorur të gjitha mjetet e mbrojtjes që garanton ligji, në të gjitha proceset gjyqësore për çështjet të cilat janë objekt i ndërmjetësimit;
 5.  Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 6. Ruan konfidencialitetin dhe paanëshmërinë në lidhje me çështjet që janë objekt shqyrtimit ose kanë filluar si procedura ndërmjetësimi;
 7. Mban kontakte të vazhdueshme me Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 8. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbatuar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në administratën publike, ose në ushtrim të profesionit të avokatisë;
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore;
 • Të ketë aftësi të mira negociuese, raportuese, si dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve objekt i punës së tij/saj;
 • Të ketë aftësi në vendosjen dhe ruajtjen e marrëdhënieve efektive të punës me institucionet e administratës shtetërore, agjencitë publike, punonjësit dhe publikun;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë disiplinore;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria që nuk është në ndjekje penale;

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka) ;
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Specialist, Sektori i Dialogut dhe Multimedias, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Propozon prezantime, shfaqje dhe projekte në zhanrin e filmit dhe multimedias përgjatë programit vjetor, në përputhje me tematikat e miratuara nga përgjegjësi dhe eprorët.
 2. Kujdeset për arkivimin e veprave dhe materialeve digjitale të cilat janë pjese e koleksioneve të qendrës, si edhe arkivon fondin e veprave që ekspozohen në hapësirat e Qendrës.
 3. Në bashkëpunim me stafin, ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj në hapësirat e Qendrës dhe në rajone.
 4. Përgjigjet për realizimin e materialeve multimediale të ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët. Me miratim të përgjegjësit të sektorit ai ka hapësirën të përdori kreativitetin individual në përputhje me detyrat e ngarkuara.
 5. Kujdeset per mirëmbajtjen e hapësirave digjitale te qendrës dhe raporton per problematika te ndryshme lidhur me hapësirat.
 6. Raporton në mënyrë periodike te Përgjegjësi i Sektorit mbi ecurinë ose përfundimin e detyrave dhe të projekteve, të cilat i janë ngarkuar ose ka marrë përsipër.
 7. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Profesional” ose “Master Shkencor”;
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në fushën e arteve dhe realizimin e ekspozitave.
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme në fushën e arteve.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

 

 

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017,të ligjit nr.107/2021 “Për Bashkëqeverisjen”, nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, të urdhrit nr.157, datë 29.09.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, të urdhrit nr. 12 datë 07.02.2023 për një ndryshim në urdhrin nr. 157, datë 29.09.2022, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Gjirokastër, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3. Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët.
 5. Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të jetë banues në qarkun Gjirokastër;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Korcë, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3.  Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të jetë banues në qarkun Korçë;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;​
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Shkodër, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3.  Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”
 • Të jetë banues në qarkun Shkodër;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuha e dytë e huaj përben përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Vlorë, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3. Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”
 • Të jetë banues në qarkun Vlorë;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist, Sektori Ligjor dhe i Prokurimeve, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mban evidencën e akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit dhe atyre me karakter të përgjithshëm dhe bën rifreskimin e tyre.
 2. Merr pjesë në përgatitjen e akteve, të rregulloreve, të shkresave, të marrëveshjeve dhe të çdo materiali tjetër që i ngarkohet nga Përgjegjësi i Sektorit, Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.
 3. Ndihmon Përgjegjësin e Sektorit apo Drejtorin e Drejtorisë për interpretime juridike dhe interpretime të akteve ligjore.
 4. Përfaqëson agjencinë në seanca gjyqësore, sa herë që i kërkohet me autorizim të posaçëm të Drejtorit të Përgjithshëm dhe në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje të ndryshme ku agjencia është palë apo ndërmerr vetë një proces gjyqësor.
 5. Asiston punonjësit e agjencisë për problemet me karakter juridik në ushtrimin e detyrave të tyre apo në problematika që mund të hasen prej tyre pas konsultimit me Përgjegjësin e Sektorit.
 6. Merr pjesë në përgatitjen e materialeve të tenderëve nga ana juridike, duke siguruar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe ndjek të gjitha afatet ligjore sipas ligjit të prokurimeve publike.
 7. Harton dokumentacionin e nevojshëm për prokurim online me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit, të Drejtorit të Drejtorisë apo të Drejtorit të Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Profesional”;
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore.
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e prokurimeve publike.
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe të analizojë shkresa me karakter juridik.
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike.
 • Të zotërojë gjuhën angleze.
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar);
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;
 5. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore;
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve dhe klimës për biznesin;
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.
 •  

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tre) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori në ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

 PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tre) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar);
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;
 5. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore;
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve për Qytetarët;
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator Ndërmjetës, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm përfaqëson ADB-në në proceset e ndërmjetësimit mes palëve të interesuara, personave fizikë ose juridikë privatë dhe institucionit të administratës shtetërore përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të tyre nëse pas shqyrtimit të tyre, ankuesi nuk është i kënaqur me zgjidhjen e ofruar, vetëm për çështjet të cilat janë trajtuar apo po trajtohen nga platforma “ Për Shqipërinë që duam” ;
 2. Shqyrton kërkesat për ndërmjetësim të ardhura nga qytetarë apo institucione, për problematikat që  kanë të bëjnë me anën juridike dhe i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm nëse këto çështje mund/duhet ose jo, të shkojnë në proces ndërmjetësimi;
 3.  Merr pjesë në procesin e hartimit të dokumentacionit tip të procedurave për realizimin e procesit të ndërmjetësimit, si dhe përgatitjen e marrëveshjes së ndërmjetësimit, duke e ndjekur procesin deri në nënshkrimin e marrëveshjes nga palët;
 4. Siguron pjesëmarrjen si përfaqësues i institucionit, pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve duke përdorur të gjitha mjetet e mbrojtjes që garanton ligji, në të gjitha proceset gjyqësore për çështjet të cilat janë objekt i ndërmjetësimit;
 5.  Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 6. Ruan konfidencialitetin dhe paanëshmërinë në lidhje me çështjet që janë objekt shqyrtimit ose kanë filluar si procedura ndërmjetësimi;
 7. Mban kontakte të vazhdueshme me Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 8. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbatuar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në administratën publike, ose në ushtrim të profesionit të avokatisë;
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore;
 • Të ketë aftësi të mira negociuese, raportuese, si dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve objekt i punës së tij/saj;
 • Të ketë aftësi në vendosjen dhe ruajtjen e marrëdhënieve efektive të punës me institucionet e administratës shtetërore, agjencitë publike, punonjësit dhe publikun;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë disiplinore;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria që nuk është në ndjekje penale;

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE
Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka) ;
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës Sektori, Sektori Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Drejton dhe organizon punën në Sektorin e Financës dhe Burimeve Njerëzore;
 2. Harton projektbuxhetin duke përcaktuar saktë nevojat për fonde, sipas klasifikimit të strukturës buxhetore, si dhe monitoron ndjekjen e zbatimit të buxhetit të institucionit;
 3. Ndjek me përpikmëri zbatimin e buxhetit dhe bashkëpunon ngushtësisht me sektorin ligjor dhe prokurimeve për realizimin e të gjitha procedurave të nevojshme për aktivitetin e Agjencisë;
 4. Harton pasqyrat financiare për mbylljen e vitit ushtrimor të institucionit;
 5. Harton projekt buxhetin afatmesëm të institucionit;
 6. Mban marrëdhënie dhe raporton rregullisht dhe brenda afateve për të gjitha procedurat dhe raportimet buxhetore me Drejtorinë e Thesarit dhe Ministrinë e Financave;
 7. Organizon rregullisht punën për inventarizimin e pasurisë së institucionit, përfshi mjetet dhe pajisjet që kanë në përdorim punonjësit, arkën, magazinën dhe bibliotekën, duke evidentuar për çdo rast përgjegjësitë eventuale, në rast të shkaktimit të dëmit dhe duke marrë masat e nevojshme për riparimin e tyre;
 8. Siguron zhvillimin e strategjisë financiare të Agjencisë dhe stabilitetin e saj financiar;
 9. Harton planin e punës javore dhe mujore të sektorit dhe i raporton tek Drejtori i Drejtorisë për detyrat e realizuara;
 10. Ndjek zbatimin e të gjitha procedurave për pranimin, emërimin, komandimin apo largimin nga puna të punonjësve në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe urdhrat apo udhëzimet e Drejtorit të Përgjithshëm të ADB-së;
 11. Kryen planifikimin për lejet vjetore të punonjësve të ADB-së dhe ndjek zbatueshmërinë e tyre;
 12. Përgjigjet para Drejtorit të Drejtorisë, për shkallën e plotësimit të detyrave të ngarkuara prej tij nga punonjësit që punojnë në sektor.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në shkenca ekonomike, dega financë dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”.
 • Të ketë të paktën 5 vjet përvojë pune në fushën përkatëse;
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e financave dhe buxhetit;
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe analizojë shkresa dhe raporte me karakter financiar;
 • Të ketë njohuri në sistemin HRMIS dhe në fushën e burimeve njerëzore;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të demonstrojë aftësi të theksuara operative, të ketë aftësi të mira komunikuese dhe menaxhuese;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Shofer, Sektori Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Siguron transportin e personelit te Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje për nevojat e punës brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë; 
 • Administron dhe përgjigjet për mbajtjen e automjetit në gjendje funksionale;
 • Merr në dorëzim automjetin me dokumentacionin përkatës, në bazë të procesverbalit dhe kujdeset për mirëmbajtjen e tij;
 • Respekton destinacionin e lëvizjes së autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje;
 • Plotëson fletë-udhëtimet, të firmosura bashkë me personat udhëtues dhe i dorëzon ato periodikisht duke rakorduar me specialistin përkatës për kuotat e harxhimit të karburantit mujor dhe vjetor;
 • Qëndron pranë automjetit dhe kujdeset për cilësinë e punës, kur automjeti ndodhet për shërbime apo riparime;
 • Ndjek dhe zbaton me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor;
 • Mban përgjegjësi për lëvizjet e automjetit, dhe raporton per destinacionet e lëvizjes;
 • Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga Drejtori i Drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje me qëllim përmbushjen e detyrave funksionale.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të jetë i pajisur me diplomë të arsimit të mesëm të përgjithshëm ose profesional;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të ketë të paktën 10 vite i paisur me leje drejtimi te klasit B;
 • Të ketë njohuri për rregullat e qarkullimit rrugor dhe funksionimin e automjeteve;
 • Të ketë të paktën 5 vite eksperiencë pune si shofer në administratë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna;
 • Të mos jetë i dënuar për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

 

 

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, të Urdhrit nr.157, datë 29.09.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje” dhe të Ligjit Nr. 10/2021 “Për Bashkëqeverisjen”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar);
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;
 5. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore;
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve për Qytetarët;
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tre) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Shofer, Sektori Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Siguron transportin e personelit te Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje për nevojat e punës brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë; 
 • Administron dhe përgjigjet për mbajtjen e automjetit në gjendje funksionale;
 • Merr në dorëzim automjetin me dokumentacionin përkatës, në bazë të procesverbalit dhe kujdeset për mirëmbajtjen e tij;
 • Respekton destinacionin e lëvizjes së autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje;
 • Plotëson fletë-udhëtimet, të firmosura bashkë me personat udhëtues dhe i dorëzon ato periodikisht duke rakorduar me specialistin përkatës për kuotat e harxhimit të karburantit mujor dhe vjetor;
 • Qëndron pranë automjetit dhe kujdeset për cilësinë e punës, kur automjeti ndodhet për shërbime apo riparime;
 • Ndjek dhe zbaton me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor;
 • Mban përgjegjësi për lëvizjet e automjetit, dhe raporton per destinacionet e lëvizjes;
 • Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga Drejtori i Drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje me qëllim përmbushjen e detyrave funksionale.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të jetë i pajisur me diplomë të arsimit të mesëm të përgjithshëm ose profesional;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të ketë të paktën 10 vite i paisur me leje drejtimi te klasit B;
 • Të ketë njohuri për rregullat e qarkullimit rrugor dhe funksionimin e automjeteve;
 • Të ketë të paktën 5 vite eksperiencë pune si shofer në administratë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna;
 • Të mos jetë i dënuar për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist,  Sektori i Librit dhe Projekteve, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;  
 • Është përgjegjës për realizimin korrekt të detyrave të tij funksionale;
 • Kërkon dhe harton projekte në fushën e krijimtarisë letrare dhe të promovimit të letërsisë e të botimeve të reja;
 • ç.  Mirëmban njësitë e Bibliotekës së Kryeministrisë, si edhe kujdeset për kategorizimin e njësive fizike dhe të materialeve të digjitalizuara. Raporton periodikisht për gjendjen e bibliotekës, si dhe për të gjitha herët që konstaton dëmtime në materialet e bibliotekës;  
 • Është përgjegjës për katalogimin e njësive të bibliotekës dhe procesin e hedhjes së të dhënave në mënyrë të vazhdueshme;  
 • dh. Është përgjegjës për pjesën e fondit të ekspozuar në raftet publike të bibliotekës dhe mirëmbajtjen e tyre, si dhe rinovimin vjetor të tyre me miratimin e eprorëve të tij; 
 • Sigurohet dhe mban përgjegjësi që gjatë aktiviteteve që zhvillohen në COD, fondi i librave të ekspozuar në bibliotekë të mos keqpërdoret; 
 • ë.   Kryen punë kërkimore dhe monitoruese mbi thirrjet e projekteve të ndryshme në bazë të detyrave të ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit. Informon eprorët dhe kolegët mbi formatet e kërkuara nga thirrjet e projekteve, si dhe ndihmon për plotësimin korrekt të aplikimeve të thirrjeve të ndryshme në bazë të detyrave të ngarkuara; 
 • Raporton në mënyre analitike dhe koherente, duke zbatuar kërkesat e eprorëve mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, të projekteve dhe të aktiviteteve të sektorit që ai ndjek, si edhe të detyrave që i ngarkohen; 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave shoqërore dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Profesional”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 3 vjet;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator Ndërmjetës, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm përfaqëson ADB-në në proceset e ndërmjetësimit mes palëve të interesuara, personave fizikë ose juridikë privatë dhe institucionit të administratës shtetërore përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të tyre nëse pas shqyrtimit të tyre, ankuesi nuk është i kënaqur me zgjidhjen e ofruar, vetëm për çështjet të cilat janë trajtuar apo po trajtohen nga platforma “ Për Shqipërinë që duam” ;
 2. Shqyrton kërkesat për ndërmjetësim të ardhura nga qytetarë apo institucione, për problematikat që  kanë të bëjnë me anën juridike dhe i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm nëse këto çështje mund/duhet ose jo, të shkojnë në proces ndërmjetësimi;
 3.  Merr pjesë në procesin e hartimit të dokumentacionit tip të procedurave për realizimin e procesit të ndërmjetësimit, si dhe përgatitjen e marrëveshjes së ndërmjetësimit, duke e ndjekur procesin deri në nënshkrimin e marrëveshjes nga palët;
 4. Siguron pjesëmarrjen si përfaqësues i institucionit, pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve duke përdorur të gjitha mjetet e mbrojtjes që garanton ligji, në të gjitha proceset gjyqësore për çështjet të cilat janë objekt i ndërmjetësimit;
 5.  Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 6. Ruan konfidencialitetin dhe paanëshmërinë në lidhje me çështjet që janë objekt shqyrtimit ose kanë filluar si procedura ndërmjetësimi;
 7. Mban kontakte të vazhdueshme me Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 8. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbatuar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në administratën publike, ose në ushtrim të profesionit të avokatisë;
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore;
 • Të ketë aftësi të mira negociuese, raportuese, si dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve objekt i punës së tij/saj;
 • Të ketë aftësi në vendosjen dhe ruajtjen e marrëdhënieve efektive të punës me institucionet e administratës shtetërore, agjencitë publike, punonjësit dhe publikun;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë disiplinore;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria që nuk është në ndjekje penale;

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka) ;
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

 

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 4 (katër) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori në ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar);
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;
 5. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore;
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve dhe klimës për biznesin;
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës Sektori, Sektori Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Drejton dhe organizon punën në Sektorin e Financës dhe Burimeve Njerëzore;
 2. Harton projektbuxhetin duke përcaktuar saktë nevojat për fonde, sipas klasifikimit të strukturës buxhetore, si dhe monitoron ndjekjen e zbatimit të buxhetit të institucionit;
 3. Ndjek me përpikmëri zbatimin e buxhetit dhe bashkëpunon ngushtësisht me sektorin ligjor dhe prokurimeve për realizimin e të gjitha procedurave të nevojshme për aktivitetin e Agjencisë;
 4. Harton pasqyrat financiare për mbylljen e vitit ushtrimor të institucionit;
 5. Harton projekt buxhetin afatmesëm të institucionit;
 6. Mban marrëdhënie dhe raporton rregullisht dhe brenda afateve për të gjitha procedurat dhe raportimet buxhetore me Drejtorinë e Thesarit dhe Ministrinë e Financave;
 7. Organizon rregullisht punën për inventarizimin e pasurisë së institucionit, përfshi mjetet dhe pajisjet që kanë në përdorim punonjësit, arkën, magazinën dhe bibliotekën, duke evidentuar për çdo rast përgjegjësitë eventuale, në rast të shkaktimit të dëmit dhe duke marrë masat e nevojshme për riparimin e tyre;
 8. Siguron zhvillimin e strategjisë financiare të Agjencisë dhe stabilitetin e saj financiar;
 9. Harton planin e punës javore dhe mujore të sektorit dhe i raporton tek Drejtori i Drejtorisë për detyrat e realizuara;
 10. Ndjek zbatimin e të gjitha procedurave për pranimin, emërimin, komandimin apo largimin nga puna të punonjësve në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe urdhrat apo udhëzimet e Drejtorit të Përgjithshëm të ADB-së;
 11. Kryen planifikimin për lejet vjetore të punonjësve të ADB-së dhe ndjek zbatueshmërinë e tyre;
 12. Përgjigjet para Drejtorit të Drejtorisë, për shkallën e plotësimit të detyrave të ngarkuara prej tij nga punonjësit që punojnë në sektor.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në shkenca ekonomike, dega financë dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”.
 • Të ketë të paktën 5 vjet përvojë pune në fushën përkatëse;
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e financave dhe buxhetit;
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe analizojë shkresa dhe raporte me karakter financiar;
 • Të ketë njohuri në sistemin HRMIS dhe në fushën e burimeve njerëzore;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të demonstrojë aftësi të theksuara operative, të ketë aftësi të mira komunikuese dhe menaxhuese;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist, Sektori Ligjor dhe i Prokurimeve, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mban evidencën e akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit dhe atyre me karakter të përgjithshëm dhe bën rifreskimin e tyre.
 2. Merr pjesë në përgatitjen e akteve, të rregulloreve, të shkresave, të marrëveshjeve dhe të çdo materiali tjetër që i ngarkohet nga Përgjegjësi i Sektorit, Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.
 3. Ndihmon Përgjegjësin e Sektorit apo Drejtorin e Drejtorisë për interpretime juridike dhe interpretime të akteve ligjore.
 4. Përfaqëson agjencinë në seanca gjyqësore, sa herë që i kërkohet me autorizim të posaçëm të Drejtorit të Përgjithshëm dhe në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje të ndryshme ku agjencia është palë apo ndërmerr vetë një proces gjyqësor.
 5. Asiston punonjësit e agjencisë për problemet me karakter juridik në ushtrimin e detyrave të tyre apo në problematika që mund të hasen prej tyre pas konsultimit me Përgjegjësin e Sektorit.
 6. Merr pjesë në përgatitjen e materialeve të tenderëve nga ana juridike, duke siguruar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe ndjek të gjitha afatet ligjore sipas ligjit të prokurimeve publike.
 7. Harton dokumentacionin e nevojshëm për prokurim online me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit, të Drejtorit të Drejtorisë apo të Drejtorit të Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Profesional”;
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore.
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e prokurimeve publike.
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe të analizojë shkresa me karakter juridik.
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike.
 • Të zotërojë gjuhën angleze.
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Gjirokastër, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3. Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët.
 5. Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të jetë banues në qarkun Gjirokastër;
 • Të ketë mbi 3 vite përvojë pune;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Korcë, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3.  Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të jetë banues në qarkun Korçë;
 • Të ketë mbi 3 vite përvojë pune;​
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Shkodër, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3.  Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”
 • Të jetë banues në qarkun Shkodër;
 • Të ketë mbi 3 vite përvojë pune;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuha e dytë e huaj përben përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Vlorë, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3. Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”
 • Të jetë banues në qarkun Vlorë;
 • Të ketë mbi 3 vite përvojë pune;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekti ‘Qelizat e Reja/Young cells’ i financuar nga Bashkimi Evropian nën IPA II 2020, synon t’i japë mundësinë 25 nëpunësve civilë të administratës publike shqiptare të marrin pjesë në një program zhvillues për rritjen e kapaciteteve të tyre.

Aneks 1 - Pershkrim projekti

Aneks 2 - Permbajtja e programit 

Aneks 3 - Pyetjet e shpeshta dhe përgjigjet 

Annex 1 - Project description and aims

Annex 2 - Programme content

Annex 3 - Frequently asked questions 

Lista e kandidatëve të kualifikuar për fazën e intervistës  "Young Cells 2023"

LISTA E FITUESVE "Young Cells 2023"

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, si dhe të urdhrit nr. 157, datë 29.09.2022, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Specialist, Sektori Ligjor dhe i Prokurimeve, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mban evidencën e akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit dhe atyre me karakter të përgjithshëm dhe bën rifreskimin e tyre.
 2. Merr pjesë në përgatitjen e akteve, të rregulloreve, të shkresave, të marrëveshjeve dhe të çdo materiali tjetër që i ngarkohet nga Përgjegjësi i Sektorit, Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.
 3. Ndihmon Përgjegjësin e Sektorit apo Drejtorin e Drejtorisë për interpretime juridike dhe interpretime të akteve ligjore.
 4. Përfaqëson agjencinë në seanca gjyqësore, sa herë që i kërkohet me autorizim të posaçëm të Drejtorit të Përgjithshëm dhe në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje të ndryshme ku agjencia është palë apo ndërmerr vetë një proces gjyqësor.
 5. Asiston punonjësit e agjencisë për problemet me karakter juridik në ushtrimin e detyrave të tyre apo në problematika që mund të hasen prej tyre pas konsultimit me Përgjegjësin e Sektorit.
 6. Merr pjesë në përgatitjen e materialeve të tenderëve nga ana juridike, duke siguruar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe ndjek të gjitha afatet ligjore sipas ligjit të prokurimeve publike.
 7. Harton dokumentacionin e nevojshëm për prokurim online me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit, të Drejtorit të Drejtorisë apo të Drejtorit të Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në profilin juridik dhe të ketë minimalisht diplomë “Master profesional”.
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse në institucione shtetërore ose private.
 • Të demonstrojë aftësi të theksuara operative.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e prokurimeve publike.
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.
 • Të ketë përvojë në përfaqësimin e çështjeve, të natyrës civile ose administrative, në gjykatë.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të ketë njohuri të programeve dhe të aplikacioneve bazë të kompjuterit.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe menaxhuese.
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe analizojë shkresa me karakter juridik.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin.
 • CV.
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.
 • Fotokopje të librezes së punës.
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka).
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore.
 • Dy letra rekomandimi.
 • Dëshmi penaliteti.
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore.
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 7 prill 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator Ndërmjetës, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm përfaqëson ADB-në në proceset e ndërmjetësimit mes palëve të interesuara, personave fizikë ose juridikë privatë dhe institucionit të administratës shtetërore përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të tyre nëse pas shqyrtimit të tyre, ankuesi nuk është i kënaqur me zgjidhjen e ofruar, vetëm për çështjet të cilat janë trajtuar apo po trajtohen nga platforma “ Për Shqipërinë që duam”.
 2. Shqyrton kërkesat për ndërmjetësim të ardhura nga qytetarë apo institucione, për problematikat që  kanë të bëjnë me anën juridike dhe i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm nëse këto çështje mund/duhet ose jo, të shkojnë në proces ndërmjetësimi.
 3.  Merr pjesë në procesin e hartimit të dokumentacionit tip të procedurave për realizimin e procesit të ndërmjetësimit, si dhe përgatitjen e marrëveshjes së ndërmjetësimit, duke e ndjekur procesin deri në nënshkrimin e marrëveshjes nga palët.
 4. Siguron pjesëmarrjen si përfaqësues i institucionit, pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve duke përdorur të gjitha mjetet e mbrojtjes që garanton ligji, në të gjitha proceset gjyqësore për çështjet të cilat janë objekt i ndërmjetësimit.
 5.  Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.
 6. Ruan konfidencialitetin dhe paanëshmërinë në lidhje me çështjet që janë objekt shqyrtimit ose kanë filluar si procedura ndërmjetësimi.
 7. Mban kontakte të vazhdueshme me Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.
 8. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në administratën publike, ose në ushtrim të profesionit të avokatisë.
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore.
 • Të ketë aftësi të mira negociuese, raportuese, si dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve objekt i punës së tij/saj.
 • Të ketë aftësi në vendosjen dhe ruajtjen e marrëdhënieve efektive të punës me institucionet e administratës shtetërore, agjencitë publike, punonjësit dhe publikun.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë disiplinore.
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë.
 • Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria që nuk është në ndjekje penale.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin.
 • CV.
 • Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.
 • Fotokopje të librezes së punës.
 • Fotokopje të noterizuar te çertifikatave të kualifikimit (nëse ka).
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore.
 • Dy letra rekomandimi.
 • Dëshmi penaliteti.
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore.
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 7 prill 2023 ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 4 (katër) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator Mbikëqyrës në Kryeministri për ministritë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr.
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i minisitrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve me të dhëna nga koordinatori (ët) në ministri për qytetarët.
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri.
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin(ët) në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre.
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë.
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët.
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim.
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”.
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet.
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike. 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve.
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes qendrore dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë.
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

 

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin.
 • CV.
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.
 • Fotokopje të librezes së punës.
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka).
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore.
 • Dy letra rekomandimi.
 • Dëshmi penaliteti.
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore.
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 7 prill, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tre) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator Mbikqyrës në Kryeministri për Qarqet, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët dhe bizneset në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar qarkut/bashkive që mbikëqyr.
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar qarkut/bashkive që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e kryetarëve të bashkive, qarqeve dhe prefekturave si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në çdo qark/bashki.
 4. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me qarqet/bashkitë, raporton në mënyrë periodike mbi bashkëpunimin me ta.
 5. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhë në përfundim të tyre propozon masa administrative dhe hapa përmirësuese për të rregulluar më tej proceset.
 6. Përpilon raporte periodike mbi mbarëvajtjen e çështjeve në qarqet/bashkitë që mbikqyr dhe i dërgohen ato tek Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 7. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”.
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet.
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike. 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve.
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë.
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

 

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin.
 • CV.
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.
 • Fotokopje të librezes së punës.
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka).
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore.
 • Dy letra rekomandimi.
 • Dëshmi penaliteti.
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore.
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 7 prill ora 14.00 sjell skualifikim të kandidatit.

 

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017, të ligjit nr.107/2021 “Për Bashkëqeverisjen”, nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, urdhrit nr.157, datë 29.09.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist i Sektorit të Dialogut dhe Multimedias Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Propozon prezantime, shfaqje dhe projekte në zhanrin e filmit dhe multimedias përgjatë programit vjetor, në përputhje me tematikat e miratuara nga përgjegjësi dhe eprorët.
 2. Kujdeset për arkivimin e veprave dhe materialeve digjitale të cilat janë pjese e koleksioneve të qendrës, si edhe arkivon fondin e veprave që ekspozohen në hapësirat e Qendrës.
 3. Në bashkëpunim me stafin, ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj në hapësirat e Qendrës dhe në rajone.
 4. Përgjigjet për realizimin e materialeve multimediale të ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët. Me miratim të përgjegjësit të sektorit ai ka hapësirën të përdori kreativitetin individual në përputhje me detyrat e ngarkuara.
 5. Kujdeset per mirëmbajtjen e hapësirave digjitale te qendrës dhe raporton per problematika te ndryshme lidhur me hapësirat.
 6. Raporton në mënyrë periodike te Përgjegjësi i Sektorit mbi ecurinë ose përfundimin e detyrave dhe të projekteve, të cilat i janë ngarkuar ose ka marrë përsipër.
 7. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave shoqerore ose shkencave ekonomike si dhe të ketë diplomë “Master Profesional".
 • Të ketë minimalisht 3 vite përvojë pune.​
 • Të ketë njohuri shumë të mira në fushën e arteve dhe realizimin e ekspozitave.
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme në fushën e arteve.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-A)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin.
 • CV.
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.
 • Fotokopje të librezës së punës.
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka).
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore.
 • Dy letra rekomandimi.
 • Dëshmi penaliteti.
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore.
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 24 mars 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

 

Agiencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tre) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator, Drejtoria e Monitorimit të Sistemit të Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik (SQDNE)

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik (SQDNE) dhe raporton mbi zbatimin e afateve për lëvrimin e shërbimit të aplikimeve dhe ndërveprimin midis institucioneve për dokumenta shoqëruese në varësi të institucioneve që mbikqyr.
 2. Vlerëson performacën e institucioneve që mbikqyr lidhur me respektimin e afateve të lëvrimit të shërbimit, respektimin e afateve të shkëmbimit të dokumentave shoqëruese  si dhe informon apo sinjalizon drejtorin e drejtorisë mbi mosrespektimin e tyre.
 3. Evidenton në vazhdimësi problematikat në lidhje me lëvrimin e shërbimit në lidhje me institucionet që mbikqyr dhe personat përgjegjës, përpilon raporte mbi mangësitë dhe propozon kryerjen e inspektimeve të posacme tek drejtori i drejtorisë.
 4. Bazuar në performancën e institucioneve dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara, kryen analizë të thelluar mbi kuadrin ligjor dhe institucional dhe paraqet propozime për ndryshimet e duhura tek drejtori i drejtorisë.
 5. Është njohës/e i/e mirë e kuadrit ligjor dhe institucional që lidhet me lëvrimin e shërbimeve në institucionet që mbikqyr.
 6. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët dhe personat përgjegjës të institucioneve të cilat mbikqyr.
 7. Përpilon raporte ditore, javore, mujore dhe vjetore dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT 

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën juridike/ekonomike ose shkenca sociale dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi shërbimet;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

 

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 24 mars 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

 

 

28 Janari është Dita e Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe në botë njihet si Dita e Privatësisë – Privacy Day.

Zyra e Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në kuadër të aktiviteteve për Javën e Mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe në funksion të interesit publik, ka përgatitur një poster elektronik ndërgjegjësuese.

Njohja, ndërgjegjësimi dhe promovimi në tërësi i të drejtave dhe lirive themelore të individit është një nga detyrat kryesore të autoriteteve publike për forcimin e vetëdijes qytetare. Një shoqëri demokratike e shëndetshme nuk mund të kuptohet pa një proces të vazhdueshëm edukativ për kultivimin e kulturës në ushtrimin praktik të këtyre të drejtave. Në këtë kontekst, e sidomos duke marrë në konsideratë përparimin teknologjik dhe digjitalizimin, mbrojtja e të dhënave personale është shumë e rëndësishme dhe në themel të zhvillimit të qëndrueshëm të ekonomisë.

28 janari përkon me miratimin në vitin 1981 nga Këshilli i Evropës të Konventës 108 “Për mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin automatik të të dhënave personale”. Vendi ynë e ka përfshirë në legjislacionin kombëtar këtë dokument me miratimin e ligjit nr. 9288/2004. Konventa është modernizuar në maj të vitit 2018 (Konventa 108+) me aprovimin e Protokollit CETS No. 223, i cili u nënshkrua në 28 janar 2022 edhe nga Shqipëria dhe është bërë pjesë e legjislacionit nëpërmjet ligjit 49/2022.

      

 

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, Urdhrit nr.157, datë 29.09.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje” dhe Ligjit Nr. 10/2021 “Për Bashkëqeverisjen”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Koordinator në Kryeministri (për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural), Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr qe lidhen me biznesin.
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes, vlerëson cilësinë e përgjigjeve me të dhëna nga koordinatori (ët) në ministri, ndjek kërkesat që biznesi paraqet pranë institucionit deri në marrjen e përgjigjjeve.
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri.
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin(ët) në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre.
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë qe lidhen me biznesin.
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët.
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe/ose shkencave bujqesore dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 27 janar 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

_____________________________________________________________________________________________

Koordinator në Kryeministri (për Ministrinë e Drejtësisë), Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr qe lidhen me biznesin.
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave, ndjek kërkesat që biznesi paraqet pranë institucionit deri në marrjen e përgjigjjeve.
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes, vlerëson cilësinë e përgjigjeve me të dhëna nga koordinatori (ët) në ministri.
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri.
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin(ët) në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre.
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë.
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët.
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 27 janar 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

_________________________________________________________________________________________________

Koordinator në Kryeministri (për Ministrinë e Europës dhe Punëve të Jashtme), Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr.
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve me të dhëna nga koordinatori (ët) në ministri.
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri.
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin(ët) në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre.
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë.
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët.
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave politike dhe/ose marrëdhënie ndërkombëtare dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 27 janar 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

________________________________________________________________________________________________________________

Koordinator në Kryeministri (për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë), Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr qe lidhen me biznesin. 
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes, vlerëson cilësinë e përgjigjeve me të dhëna nga koordinatori (ët) në ministri, ndjek kërkesat që biznesi paraqet pranë institucionit deri në marrjen e përgjigjjeve.
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri.
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin(ët) në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre.
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë.
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët.
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe/ose te shkencave inxhinierike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 27 janar 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

___________________________________________________________________________________________________

Koordinator në Kryeministri (për Ministrinë e Kulturës), Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr qe lidhen me biznesin. 
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave, ndjek kërkesat që biznesi paraqet pranë institucionit deri në marrjen e përgjigjjeve.
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes, vlerëson cilësinë e përgjigjeve me të dhëna nga koordinatori (ët) në ministri.
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri.
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin(ët) në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre.
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë qe lidhen me biznesin.
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët.
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike  dhe/ose ekonomike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 27 janar 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

______________________________________________________________________________________________

Koordinator (në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës), Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar), ndjek kërkesat që biznesi paraqet pranë institucionit deri në marrjen e përgjigjjeve.
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin (et) e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar.
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikëqyr punën e tij/saj.
 5. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore.
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar.
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit dhe klimes se biznesit.
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes.
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 27 janar 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

_______________________________________________________________________________________________

Koordinator (në Ministrinë e Europës dhe Punëve të Jashtme), Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar).
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin (et) e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar.
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikëqyr punën e tij/saj.
 5. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore.
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar.
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes.
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave politike dhe/ose marredhenie nderkombetare dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në ministrinë ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 27 janar 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

_____________________________________________________________________________________________

Koordinator (në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë), Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar).
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin (et) e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar.
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikëqyr punën e tij/saj.
 5. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore.
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar.
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes.
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave ekonomike dhe/ose juridike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në ministrinë ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 27 janar 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

________________________________________________________________________________________________

Koordinator (në Ministrinë e Kulturës), Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar), ndjek kërkesat që biznesi paraqet pranë institucionit deri në marrjen e përgjigjjeve.
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin (et) e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar.
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj.
 5. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore.
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar.
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit dhe klimës për biznesin.
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes.
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike, shkencave sociale dhe/ose ato të komunikimit dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në ministrinë ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 27 janar 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

__________________________________________________________________________________________

Koordinator (në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit), Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar).
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin (et) e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar.
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikëqyr punën e tij/saj.
 5. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore.
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar.
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes.
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe/ose ekonomike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në ministrinë ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 27 janar 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

_____________________________________________________________________________________________

(3) pozicione -Koordinator, Drejtoria e Monitorimit të Sistemit të Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik (SQDNE)

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik (SQDNE) dhe raporton mbi zbatimin e afateve për lëvrimin e shërbimit të aplikimeve dhe ndërveprimin midis institucioneve për dokumenta shoqëruese në varësi të institucioneve që mbikqyr.
 2. Vlerëson performacën e institucioneve që mbikqyr lidhur me respektimin e afateve të lëvrimit të shërbimit, respektimin e afateve të shkëmbimit të dokumentave shoqëruese  si dhe informon apo sinjalizon drejtorin e drejtorisë mbi mosrespektimin e tyre.
 3. Evidenton në vazhdimësi problematikat në lidhje me lëvrimin e shërbimit në lidhje me institucionet që mbikqyr dhe personat përgjegjës, përpilon raporte mbi mangësitë dhe propozon kryerjen e inspektimeve të posacme tek drejtori i drejtorisë.
 4. Bazuar në performancën e institucioneve dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara, kryen analizë të thelluar mbi kuadrin ligjor dhe institucional dhe paraqet propozime për ndryshimet e duhura tek drejtori i drejtorisë.
 5. Është njohës/e i/e mirë e kuadrit ligjor dhe institucional që lidhet me lëvrimin e shërbimeve në institucionet që mbikqyr.
 6. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët dhe personat përgjegjës të institucioneve të cilat mbikqyr.
 7. Përpilon raporte ditore, javore, mujore dhe vjetore dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT 

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën juridike ose ekonomike ose shkenca sociale dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi shërbimet;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 27 janar 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

_________________________________________________________________________________________________

(2) pozicione - Specialist i Prokurimeve,  Sektori Ligjor dhe i Prokurimeve, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mban evidencën e akteve ligjore e nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit dhe atyre me karakter të përgjithshëm dhe bën rifreskimin e tyre;
 2. Merr pjesë në përgatitjen e akteve, rregulloret, shkresat, marrëveshjet dhe çdo material tjetër që i ngarkohet nga Përgjegjësi i Sektorit, Drejtori i Drejtorisë, apo Drejtori i Përgjithshëm;
 3. Ndihmon Përgjegjësin e Sektorit apo Drejtorin e Drejtorisë për interpretime juridike dhe interpretime të akteve ligjore;
 4. Përfaqëson agjencinë në seanca gjyqësore, me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit, Drejtorit të Drejtorisë, apo Drejtorit të Përgjithshëm, me autorizim të posaçëm dhe në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje të ndryshme ku agjencia është palë apo ndërmerr vetë një proces gjyqësor;
 5. Asiston punonjësit e agjencisë për sqarimin e problemeve me karakter juridik në ushtrimin e detyrave të tyre apo në problematika që mund të hasen prej tyre pas konsultimit me Përgjegjësin e Sektorit;
 6. Merr pjesë në përgatitjen e materialeve të tenderëve nga ana juridike, duke siguruar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe ndjek të gjitha afatet ligjore sipas ligjit të prokurimeve publike;
 7. Harton dokumentacionin e nevojshëm për prokurim online (specifikimet teknike; përllogaritjen e fondit limit; hartimin e kërkesave pёr kualifikim, lidhur me kapacitetin teknik; hartimin e kritereve për shpalljen e ofertës fituese; përcaktimin e çdo informacioni tjetër specifik të nevojshëm për objektin e prokurimit dhe realizon procesin e prokurimit online etj.), me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit, Drejtorit të Drejtorisë, apo Drejtorit të Përgjithshëm;
 8. Konstaton dhe propozon te Përgjegjësi i Sektorit nevojën për hartimin e projektakteve, projektmarrëveshjeve dhe projektkontratave të Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në profilin juridik dhe të ketë minimalisht diplomë “Master profesional”. 
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse në institucione shtetërore ose private.
 • Të demonstrojë aftësi të theksuara operative.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e prokurimeve publike.
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.
 • Të ketë përvojë në përfaqësimin e çështjeve, të natyrës civile ose administrative, në gjykatë.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të ketë njohuri të programeve dhe të aplikacioneve bazë të kompjuterit.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe menaxhuese.
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe analizojë shkresa me karakter juridik.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit, (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 27 janar 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

 

 

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, urdhrit nr.157, datë 29.09.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës Sektori, Sektori për Hapje dhe Risi Rinore, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Harton planin vjetor të sektorit, si dhe propozon aktivitete shtesë që sektori do të trajtojë gjatë vitit duke integruar idetë dhe projektet e propozuara nga specialistët e sektorit.
 2. Drejton, ndjek, koordinon dhe kontrollon çdo ditë punën e sektorit të tij për realizimin e projekteve dhe të aktiviteteve të miratuara, duke raportuar mbi ecurinë e punës së sektorit që drejton te Drejtori i Drejtorisë.
 3. Kujdeset që sektori dhe Qendra të jenë vazhdimisht të përditësuara me politikat për rininë si dhe veprimtarinë e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare në këtë fushë.
 4. Në përmbushje të misionit të Qendrës për Hapje dhe Dialog ndërmerr dhe organizon tryeza diskutimi me aktorë të tretë shtetërorë dhe joshtetërorë për tematika në lidhje me rininë ose që prekin të rinjtë;
 5. Komunikon dhe mban marrëdhënie me të tretë për ecurinë dhe zhvillimin e projekteve dhe planeve të sektorit vetë ose të sektorit në bashkëpunim me të tjerë.  
 6. Përgatit dhe paraqet projekte me temë rininë për aplikime të ndryshme në organizatat ndërkombëtare.  
 7. Krijon dhe përditëson databazën e sektorit me kontaktet e të rinjve aktivë dhe pjesëmarrës në Qendër.
 8. Në bashkëpunim me stafin ndihmon për zhvillimin e ekspozitave e aktiviteteve të tjera që organizon Qendra.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale si dhe të ketë diplomë “Master Shkencor".
 • Të ketë njohuri shumë të mira mbi temat sociale për të rinjtë dhe veçanërisht të politikave rinore.
 • Të ketë minimalisht 5 vite  përvojë pune.​
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail;

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 23. 12. 2022, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

__________________________________________________________________________________________

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Specialist, Sektori i Dialogut dhe Multimedias, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Asiston në realizimin e planit kuratorial të miratuar për ekspozitat e Qendrës.
 2. Propozon prezantime, shfaqje dhe projekte në zhanrin e filmit dhe multimedias përgjatë programit vjetor  dhe jep kontributin e tij/saj pwr realizimin e tyre.
 3. Kujdeset për arkivimin e veprave dhe materialeve digjitale të cilat janë pjesë e koleksioneve të Qendrës, si edhe arkivon fondin e veprave që ekspozohen në hapësirat e Qendrës.
 4. Kujdeset per mirëmbajtjen e hapësirave digjitale te qendrës dhe raporton per problematika te ndryshme lidhur me hapësirat.
 5. Në bashkëpunim me stafin, ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj në hapësirat e Qendrës dhe në rajone.
 6. Përgjigjet për realizimin e materialeve multimediale të ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët.
 7. Raporton në mënyrë periodike te Përgjegjësi i Sektorit mbi ecurinë ose përfundimin e detyrave dhe të projekteve, të cilat i janë ngarkuar ose ka marrë përsipër.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e arteve si dhe të ketë diplomë “Master Profesional".
 • Të ketë minimalisht 3 vite përvojë pune.​
 • Të ketë njohuri shumë të mira në fushën e arteve dhe realizimin e ekspozitave.
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme në fushën e arteve.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-A)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 23.12.2022, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

_________________________________________________________________________________________

Agiencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tre) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator, Drejtoria e Monitorimit të Sistemit të Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik (SQDNE)

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik (SQDNE) dhe raporton mbi zbatimin e afateve për lëvrimin e shërbimit të aplikimeve dhe ndërveprimin midis institucioneve për dokumenta shoqëruese në varësi të institucioneve që mbikqyr.
 2. Vlerëson performacën e institucioneve që mbikqyr lidhur me respektimin e afateve të lëvrimit të shërbimit, respektimin e afateve të shkëmbimit të dokumentave shoqëruese  si dhe informon apo sinjalizon drejtorin e drejtorisë mbi mosrespektimin e tyre.
 3. Evidenton në vazhdimësi problematikat në lidhje me lëvrimin e shërbimit në lidhje me institucionet që mbikqyr dhe personat përgjegjës, përpilon raporte mbi mangësitë dhe propozon kryerjen e inspektimeve të posacme tek drejtori i drejtorisë.
 4. Bazuar në performancën e institucioneve dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara, kryen analizë të thelluar mbi kuadrin ligjor dhe institucional dhe paraqet propozime për ndryshimet e duhura tek drejtori i drejtorisë.
 5. Është njohës/e i/e mirë e kuadrit ligjor dhe institucional që lidhet me lëvrimin e shërbimeve në institucionet që mbikqyr.
 6. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët dhe personat përgjegjës të institucioneve të cilat mbikqyr.
 7. Përpilon raporte ditore, javore, mujore dhe vjetore dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT 

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi shërbimet;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 23 dhjetor 2022, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

__________________________________________________________________________________________

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës Sektori, Sektori i Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajone, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Harton planin vjetor të sektorit, si dhe propozon aktivitete shtesë që sektori do të trajtojë gjatë vitit duke përfshirë dhe specialistët e rajoneve.
 2. Në bashkëpunim me Drejtorin e Drejtorisë kujdeset për përçimin, replikimin dhe përshtatjen e projekteve dhe aktiviteteve në rajonet ku shtrihet veprimtaria e Qendrës.
 3. Harton planin e veprimit të rajoneve dhe mbikqyr realizimin e projekteve dhe aktiviteteve në rajonet përkatëse.
 4. Në bashkëpunim me Drejtorin e Drejtorisë, mban marrëdhenie me zyrat në rajone ku zhvillohet veprimtaria e Qendrës, si dhe monitoron në mënyrë të vazhdueshme edhe në terren këtë veprimtari.
 5. Mban marrëdhënie bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajon.
 6. Kërkon dhe mbledh raportimet nga specialistët në rajone dhe harton raporte periodike mno aktivitetet e Qendres në rajone.
 7. Vendos objektiva dhe vlerëson punën e specialisteve ne rajone si dhe raporton në mënyre periodike te Drejtori i Drejtorisë.
 8. Bashkëpunon me përgjegjësit e tjerë të sektorëve në ngritjen e një plani pune koherent me aktivitetet e sektorëve të tjerë.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e arteve dhe/ose shkencave sociale si dhe të ketë diplomë “Master Shkencor".
 • Të ketë njohuri shumë të mira në menaxhimin e projekteve me karakter kulturor dhe social.
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.
 • Të ketë minimalisht 5 vite  përvojë pune.​
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 23. 12. 2022, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

________________________________________________________________________________________

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin për:

Përgjegjës Sektori, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË:

 1. Drejton dhe organizon punën në Sektorin e Financës dhe Burimeve Njerëzore.
 2. Harton projektbuxhetin duke përcaktuar saktë nevojat për fonde, sipas klasifikimit të strukturës buxhetore, si dhe monitoron ndjekjen e zbatimit të buxhetit të institucionit.
 3. Organizon rregullisht punën për inventarizimin e pasurisë së institucionit, përfshi mjetet dhe pajisjet që kanë në përdorim punonjësit, arkën, magazinën dhe bibliotekën, duke evidentuar për çdo rast përgjegjësitë eventuale, në rast të shkaktimit të dëmit dhe duke marrë masat e nevojshme për riparimin e tyre.
 4. Siguron zhvillimin e strategjisë financiare të Agjencisë dhe stabilitetin e saj financiar.
 5. Harton planin e punës javore dhe mujore të sektorit dhe i raporton tek Drejtori i Drejtorisë për detyrat e realizuara.
 6. Ndjek zbatimin e të gjitha procedurave për pranimin, emërimin, komandimin apo largimin nga puna të punonjësve në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe urdhrat apo udhëzimet e Drejtorit të Përgjithshëm të ADB-së.
 7. Kryen planifikimin për lejet vjetore të punonjësve të ADB-së dhe ndjek zbatueshmërinë e tyre.
 8. Përgjigjet para drejtorit përkatës, për shkallën e plotësimit të detyrave të ngarkuara prej tij nga punonjësit që punojnë në sektor.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në shkenca ekonomike, dega financë dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”.
 • Të ketë të paktën 5 vjet përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e financave dhe buxhetit.
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe analizojë shkresa me karakter financiar.
 • Të ketë njohuri në sistemin HRMIS dhe në fushën e burimeve njerëzore.
 • Të demonstrojë aftësi të theksuara operative, të ketë aftësi të mira komunikuese dhe menaxhuese.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit, (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër telefoni dhe adresë e--mail

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 23.12.2022, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

____________________________________________________________________________________

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin për:

Specialist arkivë/protokoll, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbime Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Regjistron korrespondencën e institucionit dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar që hyn dhe del nga institucioni apo qarkullon brenda institucionit.
 2. Analizon dokumentet për të përcaktuar afatet e mbajtjes sipas akteve ligjore dhe nënligjore përkatëse.
 3. Indekson dokumentet dhe përditëson inventarët.
 4. Kërkon dhe nxjerr dokumente nga protokolli dhe arkiva sipas kërkesave.
 5. Mban marrëdhënie me Arkivin Qendror.
 6. Realizon shpërndarjen e shkresave tek të adresuarit dhe të interesuarit.
 7. Menaxhon marrëdhëniet midis përdoruesve dhe shpërndan informacionin mbi përdorimin e arkivës.
 8. Administron vulën zyrtare të institucionit.
 9. Raporton në mënyrë të vazhdueshme dhe sa herë i kërkohet nga eprori për realizimin e Të zotërojë gjuhën angleze; gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 10. detyrave.
 11. Kujdeset për protokollin e arkivuar të institucionit.
 12. Mirëmban dokumentat dhe materialet në arkivin e institucionit dhe kujdeset për mos dëmtimin e tyre.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në shkenca juridike dhe/ose shkencave shoqërore si dhe të ketë diplomë “Master Profesional”.
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën arkivimit të dokumenteve.
 • Të demonstrojë aftësi të theksuara operative.
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit, (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail;

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 23.12. 2022, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

_________________________________________________________________________________________

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin për:

Specialist i burimeve njerëzore, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Ndjek dhe zbaton proceduarat ligjore mbi menaxhimin e  burimeve njerëzore në lidhje me rekrutimin, vlerësimin e rezultateve në punë, regjistrimin e lëvizjes së punonjësve, menaxhimin e dosjeve të personelit dhe dhënies se informacioneve mbi indikatorët e menaxhimit të burimeve njerëzore.
 2. Hedh të dhënat dhe ndryshimet në programin HRMIS.
 3. Mbështet nevojat e veprimtarisë së institucionit me burime të kualifikuara njerëzore dhe kujdeset për zhvillimin e karrierës së tyre nëpërmjet kualifikimeve, trajnimeve dhe zhvillimit te tyre.
 4. Mbështet njësitë organizative të institucionit në lidhje me proceset e parashikuara në legjislacion në lidhje me vlerësimin e rezultateve në punë, masat disiplinore dhe hartimin e  përshkrimeve të punës.
 5. Kontrollon zbatimin e disiplinës në punë si në drejtim të zbatimit të orarit zyrtar ashtu edhe në atë të kodit të sjelljes dhe etikës.
 6. Kujdeset për përpilimin dhe ruajtjen e dosjeve të punës dhe personnelit.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në shkencat ekonomike dhe/ose juridike dhe të ketë diplomë “Master Profesional”.
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Të ketë njohuri në sistemin HRMIS.
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e burimeve njerëzore.
 • Të jetë i/e aftë të përpilojë kontratat e punës dhe të gjitha shkresat me qëllim menaxhimin e burimeve njerëzore.
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike.
 • Të demonstrojë aftësi të theksuara operative.
 • Të zotërojë gjuhën angleze; gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të mos jete larguar nga puna me masë disiplinore.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit, (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail;

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 23.12.2022, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

Në zbatim të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar, të ligjit nr. 107/2021, “Për bashkëqeverisjen”, të vendimit nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist 1 (një) Sektori për Dialog Social, Drejtoria e Qendrës për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Ndihmon për organizimin dhe promovimin e ekspozitave dhe të evenimenteve artistike pas miratimit nga Drejtori i Drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm.

2. Në bashkëpunim me stafin ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj.

3. Për çdo ekspozitë apo eveniment përgatit dhe prezanton materialet promocionale.

4. Realizon materiale multimediale, si video apo prezantime artistike për promovimin e aktiviteteve pas miratimit) nga Drejtori i Drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm.

5. Zbaton programin e evenimenteve në bashkëpunim me sektorët e tjerë.

6. Bashkëpunon me stafin për zhvillimin e aktiviteteve të qendrës.

7. Raporton për detyrat e ngarkuara te Përgjegjësi i Sektorit dhe Drejtori i Drejtorisë.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

· Të ketë mbaruar studimet universitare në sistemin Bachelor dhe Master në fushën e artit.

· Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

· Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

· Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.

· Të ketë informacion rreth aktiviteteve dhe qëllimit të funksionimit të COD-it.

· Parapëlqehet të ketë punuar ose të ketë kryer internship në institucione të ngjashme.

· Trajnimet dhe certifikimet e ndryshme në fushën e artit do të përbënin një vlerë më shumë.

· Të ketë përvojë pune.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit” nr. 1, Tiranë, ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 1. Letër interesi për pozicionin;
 2. CV;
 3. Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe të listës së notave;
 4. Fotokopje të librezës së punës;
 5. Fotokopje të noterizuara të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 7. Dy letra rekomandimi;
 8. Dëshmi penaliteti;
 9. Vërtetim të gjendjes shëndetësore
 10. Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 14 tetor 2022, ora 14:00, sjell skualifikim të kandidatit.