IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në zbatim të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995, të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar, të ligjit nr. 107/2021, “Për bashkëqeverisjen”, të vendimit nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist 1 (një) Sektori për Dialog Social, Drejtoria e Qendrës për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Ndihmon për organizimin dhe promovimin e ekspozitave dhe të evenimenteve artistike pas miratimit nga Drejtori i Drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm.

2. Në bashkëpunim me stafin ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj.

3. Për çdo ekspozitë apo eveniment përgatit dhe prezanton materialet promocionale.

4. Realizon materiale multimediale, si video apo prezantime artistike për promovimin e aktiviteteve pas miratimit) nga Drejtori i Drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm.

5. Zbaton programin e evenimenteve në bashkëpunim me sektorët e tjerë.

6. Bashkëpunon me stafin për zhvillimin e aktiviteteve të qendrës.

7. Raporton për detyrat e ngarkuara te Përgjegjësi i Sektorit dhe Drejtori i Drejtorisë.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

· Të ketë mbaruar studimet universitare në sistemin Bachelor dhe Master në fushën e artit.

· Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

· Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

· Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.

· Të ketë informacion rreth aktiviteteve dhe qëllimit të funksionimit të COD-it.

· Parapëlqehet të ketë punuar ose të ketë kryer internship në institucione të ngjashme.

· Trajnimet dhe certifikimet e ndryshme në fushën e artit do të përbënin një vlerë më shumë.

· Të ketë përvojë pune.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit” nr. 1, Tiranë, ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 1. Letër interesi për pozicionin;
 2. CV;
 3. Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe të listës së notave;
 4. Fotokopje të librezës së punës;
 5. Fotokopje të noterizuara të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 7. Dy letra rekomandimi;
 8. Dëshmi penaliteti;
 9. Vërtetim të gjendjes shëndetësore
 10. Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 14 tetor 2022, ora 14:00, sjell skualifikim të kandidatit.

 

 

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017, ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar).
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar.
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikëqyr punën e tij/ e saj.
 5. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve me nënshkrim elektronik dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikëqyr.
 6. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore.
 7. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.
 8. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.
 9. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën juridike dhe/ose në shkencat politike (me master shkencor);
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me mbi 3 vjet përvojë në administratën publike dhe kandidatët të cilët kanë njohuri pune me platformën ëëë.shqiperiaqeduam.al;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 1. Letër interesi për pozicionin;
 2. CV;
 3. Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe të listës së notave;
 4. Fotokopje të librezës së punës;
 5. Fotokopje të noterizuara të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 7. Dy letra rekomandimi;
 8. Dëshmi penaliteti;
 9. Vërtetim të gjendjes shëndetësore
 10. Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 7 tetor 2022, ora 14:00, sjell skualifikim të kandidatit.

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017, ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 2 (dy) vënde të lira pune në pozicionin:

 Koordinator në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar).
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar.
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikëqyr punën e tij/ e saj.
 5. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve me nënshkrim elektronik dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikëqyr.
 6. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore.
 7. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.
 8. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.
 9. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën juridike (me master shkencor);
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 1. Letër interesi për pozicionin;
 2. CV;
 3. Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe të listës së notave;
 4. Fotokopje të librezës së punës;
 5. Fotokopje të noterizuara të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 7. Dy letra rekomandimi;
 8. Dëshmi penaliteti;
 9. Vërtetim të gjendjes shëndetësore
 10. Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 22 Qershor 2022, ora 14:00, sjell skualifikim të kandidatit.

 

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, 
Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vende të lira pune në pozicionin:
 
Specialist (1), Sektori i Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog,  Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
1. Ideon dhe harton projekte që lidhen me sektorin rinor, duke i konceptuar ato në formate të ndryshme. 
2. Punon me materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë.
3. Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë.
4. Ndjek në mënyrë të vazhdueshme thirrjet e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare që kanë lidhje me rininë dhe i raporton ato tek eprorët.
5. Bashkëpunon me stafin për zhvillimin e aktiviteteve të qendrës.
6. Raporton për detyrat e ngarkura tek Përgjegjësi i Sektorit dhe Drejtori i Drejtorisë.
 
KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT
Të ketë mbaruar studimet universitare ne fushën e shkencave shoqërore.
Të ketë minimalisht 3 vite eksperiencë pune 
Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe manaxhimin e projekteve të ndryshme.
Të ketë informacion rreth politikave të ndërmarra për rininë, si dhe rreth kontributit të organizatave joqeveritare për rininë.
Parapëlqehet të ketë punuar ose të ketë kryer intership në organizata rinore, apo organizata ndërkombëtare.
Trajnimet dhe certifikimet e ndryshme për ҫështje që lidhen me rininë do të përbënin një vlerë më shumë.
 
PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-a)
PARAQITJA E DOKUMENTEVE:
Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:
- Letër interesi për pozicionin;
- CV;
- Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
- Fotokopje të librezës së punës;
- Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
- Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
- Dy letra rekomandimi;
- Deshmi penaliteti;
- Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
- Numër kontakti dhe adresë e-maili.
* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates  8 qershor 2022, ora 16:00 sjell skualifikim të kandidatit).
 
Koordinator në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar). 
2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar.
4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikëqyr punën e tij/ e saj.
5. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve me nënshkrim elektronik dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikëqyr.
6. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore.
7. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.
8. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë. 
9. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.
 
KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT
Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën juridike dhe/ose në fushën ekonomike  (me master shkencor);
Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike;
Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 
PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)
 
PARAQITJA E DOKUMENTEVE:
Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:
1. Letër interesi për pozicionin;
2. CV;
3. Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe të listës së notave;
4. Fotokopje të librezës së punës;
5. Fotokopje të noterizuara të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
7. Dy letra rekomandimi;
8. Dëshmi penaliteti;
9. Vërtetim të gjendjes shëndetësore
10. Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.
* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 8 qershor 2022, ora 16:00 sjell skualifikim të kandidatit.
 
Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017, ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, 
Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për (4) vende të lira pune në pozicionin:

(2) Koordinatore në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar). 
2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar.
4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikëqyr punën e tij/ e saj.
5. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve me nënshkrim elektronik dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikëqyr.
6. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore.
7. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.
8. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë. 
9. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.
 
KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT
Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën juridike (me master shkencor);
Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike;
Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 
PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)
 
PARAQITJA E DOKUMENTEVE:
Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:
 
1. Letër interesi për pozicionin;
2. CV;
3. Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe të listës së notave;
4. Fotokopje të librezës së punës;
5. Fotokopje të noterizuara të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
7. Dy letra rekomandimi;
8. Dëshmi penaliteti;
9. Vërtetim të gjendjes shëndetësore
10. Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.
 
* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 15 Prill, ora 14:00, sjell skualifikim të kandidatit.
 
 
Specialist, Sektori për Dialog Social, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
1. Kryen detyrën e arkivimit të materialeve fotografi dhe video të aktiviteteve që realizon qendra dhe mirëmban bazën e të dhënave, pas dakordësisë nga Drejtori i Drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm.
2. Në bashkëpunim me stafin, ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj. 
3. Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve. 
4. Propozon programe të reja në lidhje me politikat e qendrës.
5. Zbaton programin vjetor të qendrës në bashkëpunim me sektorët e tjerë.
6. Bashkëpunon me stafin për zhvillimin e aktiviteteve të qendrës.
7. Raporton për detyrat e ngarkuara te Drejtori i Drejtorisë.
 
KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT
Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e arteve ose shkencave sociale (master shkencor).
Të ketë eksperiencë në ndërtimin dhe vendosje e ekspozitave, si nga ana kuratoriale dhe nga ana financiare.
Të ketë eksperiencë në fushën e dizajnit dhe fotografisë.
Të ketë njohuri në programet e dizajnit (photoshop etj). 
Të ketë minimalisht 3 vite përvojë pune. 
Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.
Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.
 
PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-A)
 
PARAQITJA E DOKUMENTEVE:
Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:
- Letër interesi për pozicionin;
- CV;
- Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
- Fotokopje të librezës së punës;
- Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
- Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
- Dy letra rekomandimi;
- Dëshmi penaliteti;
- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
- Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.
 
* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 15.04 2022, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.
 
 
Specialist, Sektori i Krijimtarisë dhe Librit, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
1. Kryen detyrën e katalogimit të fondit të bibliotekës, iventarizon dhe ndjek të gjitha proceset e përpunimit të librit pas dakordësisë nga Drejtori i Drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm.
2. Në bashkëpunim me stafin, ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj. 
3. Përgatit, mirëmban dhe zhvillon bazën e të dhënave të bibliotekës .
4. Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve. 
5. Propozon programe të reja në lidhje me politikat e qendrës.
6. Zbaton programin vjetor të qendrës në bashkëpunim me sektorët e tjerë.
7. Bashkëpunon me stafin për zhvillimin e aktiviteteve të qendrës.
8. Raporton për detyrat e ngarkuara te Drejtori i Drejtorisë.
 
KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT
Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e gjuhë letërsisë ose gazetarisë.
Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze (gjuhët e tjera përbëjnë avantazh).
Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.
Të ketë njohuri mbi fushën e kulturës, specifikisht mbi fushën e letërsisë dhe krijimtarisë.
Parapëlqehet të ketë punuar ose të ketë kryer intership në organizata rinore, institucione ose kompani që promovojnë letërsinë apo organizata ndërkombëtare.
Trajnimet dhe çertifikimet e ndryshme për çështje që lidhen me sektorin e librit dhe krijimtarisë do të përbënin një vlerë më shumë.
Të ketë minimalisht 3 vjet përvojë pune.
 
PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-A)
 
PARAQITJA E DOKUMENTEVE:
Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:
- Letër interesi për pozicionin;
- CV;
- Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
- Fotokopje të librezës së punës;
- Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
- Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
- Dy letra rekomandimi;
- Dëshmi penaliteti;
- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
- Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.
 
* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 15.04 2022, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

Title: “Capacity building for civil servants of the public administration, including trainings/internships in EU Members State administrations and scholarship scheme ("young cells")”

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, nenet 63, gërma “a” dhe 66, pika 2 dhe pika 4, gërma “b”, Vendimin nr. 118, datë 05.03.2014 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve civilë të nivelit të lartë drejtues dhe anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, Kreu X, pikat 1 dhe 2, Vendimin nr. 124, datë 17.02.2016 të Këshillit të Ministrave “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”, i ndryshuar, Kreu III, pika 26, si dhe në zbatim të Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, njoftojmë publikisht me shpallje aktet: Nr. 7392 prot., datë 31.12.2021,Nr. 7392/1 prot., datë 31.12.2021, Nr. 7392/2 prot., datë 27.01.2022, për përfundimin e marrëdhënies në shërbimin civil dhe si anëtar i Trupës së Nivelit të Lartë Drejtues të z. Artur Zoto. 

Në zbatim të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave  nr. 638, datë 06.11.2017, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për vend të lirë pune në pozicionin:
 
Specialist (1), Sektori i Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje
 
DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
 
1. Ideon dhe harton projekte duke i konceptuar ato në formate të ndryshme, si dhe  ndihmon për realizimin e këtyre projekteve.
2. Punon me materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë.
3. Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë dhe jo vetëm. 
4. Bashkëpunon me stafin për zhvillimin e aktiviteteve të qendrës. 
5. Ndjek në mënyrë të vazhdueshme thirrjet e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare që kanë lidhje me rininë dhe jo vetëm. 
 
 
KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT
 
Të ketë mbaruar studimet universitare në nivelin Master Shkencor.
Të ketë informacion rreth politikave të ndërmarra për rininë, si dhe rreth kontributit të organizatave joqeveritare për rininë.
Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
Të jetë i disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.
Preferohen kandidatët që kanë kryer internship në administratën publike.
Trajnimet dhe certifikimet e ndryshme për çështje që lidhen me rininë apo me administrimin institucional do të përbënin përparësi. 
 
PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)
 
PARAQITJA E DOKUMENTEVE:
 
Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit” nr. 1, Tiranë, ose në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:
- Letër interesi për pozicionin;
- CV;
- Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe të listës së notave;
- Fotokopje të librezës së punës;
- Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
- Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
- Dy letra rekomandimi;
- Dëshmi penaliteti;
- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
- Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.
 
* (Mosparaqitja e plotë e dokumenteve deri më 17 janar 2022 sjell skualifikim të kandidatit).

THIRRJE PËR APLIKIM PËR EKSPERTË TË JASHTËM

 

Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për organizimin e procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendeve vakante në institucionet e administratës shtetërore, krijon Komitetet e Pranimit, të cilat kryejnë vlerësimin e kandidatëve pjesëmarrës në këto procedura.

Sa më sipër, në zbatim të pikës 5, të Kreut III, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, e ndryshuar, si dhe pikës 10, të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, e ndryshuar, DAP

NJOFTON

Hapjen e aplikimeve për ekspertë të jashtëm në fushën e:

 •  Shkencave Juridike
 •  Shkencave Ekonomike
 •  Prokurimeve publike/Koncesioneve/Partneritetit Publik Privat
 •  Auditimit 
 •  Shkencave Mjedisore
 •  Shkencave të Natyrës
 •  Hartimit ose menaxhimit të projekteve
 •  Planifikimit strategjik
 •  Shkenca Bujqësore
 •  Shkenca Detare
 •  Shkencave Mjekësore
 •  Integrimit Evropian
 •  Shkencave Inxhinierike

Detyrat

Në kuadër të angazhimit në përbërje të Komiteteve të Pranimit, eksperti duhet:

 1. Të japë kontributin e tij në përgatitjen e pyetjeve për testimin e fushës së njohurive, të aftësive dhe kompetencave të kërkuara për pozicionin/pozicionet vakant/e;
 2. Të propozojë pyetje në kuadër të intervistës së strukturuar me gojë;
 3. Të marrë pjesë në shqyrtimin e ankesave të paraqitura nga kandidatët;
 4. Të jetë objektiv, i paanshëm dhe profesional gjatë procesit të vlerësimit.  

 

Kriteret e kërkuara

Aplikantët duhet të plotësojnë një nga kriteret e mëposhtme:

 • Të jenë aktualisht prej jo më pak se 5 vitesh pa shkëputje në detyrën e pedagogut (të brendshëm ose të jashtëm) në një nga universitetet publike/private, 
 •  Të kenë të paktën 5 vjet përvojë si ekspertë të licensuar të fushave të sipërpërmendura ose ekspertë që vijnë nga profesionet e rregulluara;

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: 

1. Curriculum Vitae;

2. Fotokopje të diplomës universitare;

3. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 

4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

Dokumentacioni i mësipërm duhet të dërgohet vetëm në rrugë postare në adresën: 

Departamenti i Administratës Publike
Bulevardi “Zogu i Parë” 
Tiranë
, 1016 ( pranë Ministrisë së Drejtësisë)

Afati i Aplikimit : 15 Dhjetor 2021

Krahas dërgimit të dokumentacionit si më sipër, të gjithë të interesuarit duhet të regjistrojnë online të dhënat përkatëse në link si më poshtë: 

https://goo.gl/forms/ho4UiqeWJTCmLpMB2 

Të tjera

Shpërblimi për angazhimin në këtë veprimtari rregullohet sipas Vendimeve të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,e ndryshuar dhe nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, e ndryshuar. 

Përzgjedhja dhe komunikimi me aplikantët

Seleksionimi i kandidaturave do të kryhet nga Departamenti i Administratës Publike. Vetëm kandidaturat e përzgjedhura do të kontaktohen. 

 

 

 

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, 
Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionin:

Koordinator (1) në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË
 
1. Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar). 
2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin do të jetë i atashuar.
4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj.
5. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikqyr.
6. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore për mbarëvajtjen e rasteve në institucionin ku është i atashuar. 
7. Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.
8. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë. 
9. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.
 
KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT
Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave shoqërore me master shkencor);
Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet;
Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;
Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.
PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)
 
PARAQITJA E DOKUMENTEVE:
 
Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë, ose në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:
- Letër interesi për pozicionin;
- CV;
- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara;
- Fotokopje e librezës së punës;
- Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
- Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
- Dëshmi penaliteti;
- Vërtetim i gjëndjes shëndetësore;
- Vërtetim nga institucioni ku ka qënë i/e punësuar mbi masat disiplinore të marra;
- Dy letra rekomandimi; 
- Fotokopje e kartës së identitetit;
- Numër kontakti dhe adresë e-maili. 
 
* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda datës 05 nëntor 2021, ora 16:30, sjell skualifikim të kandidatit).