IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, të Urdhrit nr.157, datë 29.09.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje” dhe të Ligjit Nr. 107/2021 “Për Bashkëqeverisjen”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për  vende të lira pune në pozicionet:

(1) Drejtor, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

a. Mbikëqyr zbatimin e strategjisë së drejtorisë, bazuar në propozimet e sektorëve, në koordinim dhe me miratimin paraprak të Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë.

b. Përgatit dhe mbikëqyr zbatimin e kalendarit të aktiviteteve të drejtorisë pas miratimit të Drejtorit të Përgjithshëm. 

c. Menaxhon dhe promovon të gjithë hapësirën e COD-it, duke e shtrirë aktivitetin artistik, kulturor, krijues dhe social, në nivel qendror dhe lokal, sipas kalendarit vjetor të miratuar nga Drejtori i Përgjithshëm. 

d. Mbikëqyr dhe vlerëson punën e realizuar mbi menaxhimin dhe ekspozimin e librave të bibliotekës, kujdeset për pasurimin e fondit të bibliotekës, si dhe mbikëqyr promovimin e krijimtarisë letrare në aktivitetet e COD-it.

e. Mbikëqyr promovimin e dialogut social për një pjesëmarrje sa më të gjerë të komunitetit në hapësirat dhe veprimtaritë e COD-it. 

f. Mbikëqyr promovimin e politikave rinore dhe kujdeset mbi gjithëpërfshirjen e të rinjve në aktivitetet e COD-it.

g. Sigurohet për mbarëvajtjen e veprimtarisë së zyrave në rajone, duke monitoruar dhe koordinuar punën për replikimin e aktiviteteve sipas formatit të COD-it dhe duke u bazuar te kalendari vjetor. 

h. Vendos objektiva për realizimin e punës për të gjithë punonjësit e drejtorisë, me miratimin e Drejtorit të Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbatuar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;

• Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet 

• Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 

• Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

• Të zotërojë gjuhën angleze;

• Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;

• Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

• Letër interesi për pozicionin;

• CV;

• Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;

• Fotokopje të librezës së punës;

• Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka) ;

• Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

• Dy letra rekomandimi;

• Dëshmi penaliteti;

• Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

• Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 03 qershor 2024, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit. 

_________________________________________________________________________________________________________________

(1) Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

a. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar); 

b. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave; 

c. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;

d. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;

e. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore; 

f. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;

g. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve dhe klimës për biznesin;

h. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;

i. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;

j. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;

• Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;

• Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 

• Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;

• Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

• Të zotërojë gjuhën angleze;

• Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;

• Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore. 

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

• Letër interesi për pozicionin;

• CV;

• Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;

• Fotokopje të librezës së punës;

• Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);

• Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

• Dy letra rekomandimi;

• Dëshmi penaliteti;

• Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

• Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

*Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 03 qershor 2024, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

_____________________________________________________________________________________________________________

(2) Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

a. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr; 

b. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;

c. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori në ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;

d. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;

e. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre; 

f. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;

g. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;

h. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;

i. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;

• Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;

• Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 

• Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;

• Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;

• Të zotërojë gjuhën angleze;

• Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;

• Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore. 

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

• Letër interesi për pozicionin;

• CV;

• Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;

• Fotokopje të librezës së punës;

• Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);

• Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

• Dy letra rekomandimi;

• Dëshmi penaliteti;

• Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

• Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

*Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 03 qershor 2024, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

_________________________________________________________________________________________________________

(1) Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

a. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar); 

b. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave; 

c. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;

d. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;

e. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore; 

f. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;

g. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve për Qytetarët;

h. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;

i. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;

j. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;

• Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;

• Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 

• Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;

• Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

• Të zotërojë gjuhën angleze;

• Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;

• Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore. 

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

• Letër interesi për pozicionin;

• CV;

• Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;

• Fotokopje të librezës së punës;

• Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);

• Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

• Dy letra rekomandimi;

• Dëshmi penaliteti;

• Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

• Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

*Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 03 qershor 2024, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

__________________________________________________________________________________________________________

(2) Koordinator Ndërmjetës, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

a. Me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm përfaqëson ADB-në në proceset e ndërmjetësimit mes palëve të interesuara, personave fizikë ose juridikë privatë dhe institucionit të administratës shtetërore përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të tyre nëse pas shqyrtimit të tyre, ankuesi nuk është i kënaqur me zgjidhjen e ofruar, vetëm për çështjet të cilat janë trajtuar apo po trajtohen nga platforma “ Për Shqipërinë që duam” ;

b. Shqyrton kërkesat për ndërmjetësim të ardhura nga qytetarë apo institucione, për problematikat që  kanë të bëjnë me anën juridike dhe i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm nëse këto çështje mund/duhet ose jo, të shkojnë në proces ndërmjetësimi;

c. Merr pjesë në procesin e hartimit të dokumentacionit tip të procedurave për realizimin e procesit të ndërmjetësimit, si dhe përgatitjen e marrëveshjes së ndërmjetësimit, duke e ndjekur procesin deri në nënshkrimin e marrëveshjes nga palët;

d. Siguron pjesëmarrjen si përfaqësues i institucionit, pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve duke përdorur të gjitha mjetet e mbrojtjes që garanton ligji, në të gjitha proceset gjyqësore për çështjet të cilat janë objekt i ndërmjetësimit;

e. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;

f. Ruan konfidencialitetin dhe paanëshmërinë në lidhje me çështjet që janë objekt shqyrtimit ose kanë filluar si procedura ndërmjetësimi;

g. Mban kontakte të vazhdueshme me Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;

h. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbatuar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;

• Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në administratën publike, ose në ushtrim të profesionit të avokatisë;

• Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore;

• Të ketë aftësi të mira negociuese, raportuese, si dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve objekt i punës së tij/saj;

• Të ketë aftësi në vendosjen dhe ruajtjen e marrëdhënieve efektive të punës me institucionet e administratës shtetërore, agjencitë publike, punonjësit dhe publikun;

• Të zotërojë gjuhën angleze;

• Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë disiplinore;

• Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;

• Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria që nuk është në ndjekje penale;

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

• Letër interesi për pozicionin;

• CV;

• Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;

• Fotokopje të librezës së punës;

• Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka) ;

• Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

• Dy letra rekomandimi;

• Dëshmi penaliteti;

• Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

• Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 03 qershor 2024, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit. 

________________________________________________________________________________________________________

(1) Specialist i Sektorit të Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

a. Harton projekte që lidhen me sektorin rinor, duke i konceptuar ato në formate të ndryshme, si dhe  ndihmon në realizimin e këtyre projekteve.

b. Punon me materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë dhe fëmijët, por jo vetëm.

c. Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë.

d. Zhvillon strategji për të promovuar projektet e inovacionit për të rinjtë dhe për të shfaqur ndikimin dhe rezultatet e tyre në komunitetin e gjerë.

e. Menaxhon afatet kohore të projektit, buxhetet dhe burimet në mënyrë efektive, duke siguruar që projektet të dorëzohen në kohë dhe brenda fushëveprimit.

f. Përgatit raporte dhe prezantime të rregullta mbi aktivitetet e programit, rezultatet dhe arritjet tek Përgjegjësi i Sektorit të Hapjes për Risi Rinore.

g. Bashkëpunon me stafin e Sektorit të Hapjes për Risi Rinore dhe sektorëve të tjerë për zhvillimin e suksesshëm të aktiviteteve të COD-it. 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në nivelin Master Shkencor. Diplomat, të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

• Të ketë informacion rreth politikave të ndërmarra për rininë, si dhe rreth kontributit të organizatave joqeveritare për rininë.

• Të ketë minimalisht 3 vite përvojë pune. 

• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

• Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme në fushën e rinisë.

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

• Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

• Letër interesi për pozicionin.

• CV.

• Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.

• Fotokopje të librezës së punës.

• Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka).

• Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

• Dy letra rekomandimi.

• Dëshmi penaliteti.

• Vërtetim të gjendjes shëndetësore.

• Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 03 qershor 2024, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

 

 

 

 

 

Akademia e mirënjohur Diplomatike e Vjenës fton gratë e administratës publike shqiptare të aplikojnë në programin 3- javor, me temë “Gratë Udhëheqëse, Europa Juglindore dhe Deti i Zi / Kaukazi i Jugut".

Programi që do të zhvillohet online - përmes platformës ZOOM, gjatë periudhës 06 – 24 maj, synon të aftësojë gratë e administratës publike nga Shqipëria, Kosova, Bosnjë - Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, Deti i Zi/Kaukazi Jugor me njohuri të nevojshme të Aftësive të Buta/Soft Skills në lidhje me lidershipin në administratën publike. Programi do të fokusohet gjithashtu dhe në tema për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe barazinë gjinore.

Përparësi do të kenë kandidatet që u përkasin pakicave etnike, fetare, apo me aftësi ndryshe, do të shihen me përparësi.

Afati i aplikimit për këtë program është data 2 prill 2024.

Në fund të programit, pjesëmarrëset do të pajisen edhe me një certificatë.

 

Për informacion më të detajuar lidhur me programin, kriteret dhe aplikimin i gjeni këtu

 

Në kuadër të projektit “Qelizat e reja”, Instituti Kombëtar për Shërbimin Publik në Francë publikon dy vende vakante për ekspertë të lartë në fushën e Reformës së Administratës Publike dhe në fushën e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore.

Për të shprehur interesin tuaj, mund të aplikoni në dy njoftimet e mëposhtme që përfshijnë dokumentet me anekset përkatëse në lidhje me Termat e references dhe Udhëzimin për tenderuesit.

Linku për ekspertin e lartë në fushën e Reformës së Administratës Publikehttps://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7176982546050600961/

Linku për ekspertin e lartë në fushën e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7176983910101192704/

Afati i aplikimit: 1 prill 2024 / në adresën e emailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Projekti ‘Qelizat e Reja/Young cells’ i financuar nga Bashkimi Evropian nën IPA II 2020, synon zhvillimin e rritjes së kapaciteteve të 25 nëpunësve civilë të administratës publike shqiptare në një program të dedikuar me trajnime praktike, seminare dhe workshop-e, vizita studimore dhe praktika pune në shkollat dhe administratat publike të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian (Francë, Itali, Gjermani dhe Kroaci).

Programi do të mbështesë Qeverinë Shqiptare në reformën e shërbimit civil dhe do të kontribuojë në zhvillimin e mëtejshëm të një administrate publike efiçente, efektive dhe transparente në Shqipëri.

Programi po zbatohet nga Instituti Kombëtar Francez i Shërbimit Publik (French National Institute of Public Service/INSP) dhe partnerët: Universiteti i Shkencave Administrative të Aplikuara në Kehl (Gjermani); Universiteti i Bolonjës; rajonin Emilia-Romagna (Itali) dhe dy partnerët shoqërues Shkolla e Administratës Publike e Kroacisë dhe Greqisë në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike dhe Shkollën Shqiptare të Administratës Publike.

 

Shpallje vendi vakant për një pozicion pune, në Agjencinë e Inovacionit dhe Ekselencës:

Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

Bazuar në Kodin e Punës në Republikën e Shqipërisë, Vendimit nr. 620, datë 1.11.2023 të Këshillit të Ministrave “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës“, i ndryshuar, Vendimit nr. 893, datë 17.12.2014 “Për miratimin e rregullave të organizimit dhe të funksionimit të kabineteve ndihmëse, të organizimit të brendshëm të institucioneve të Administratës Shtetërore, si dhe për procedurat e hollësishme për përgatitjen, propozimin, konsultimin dhe miratimin e organizimit të brendshëm”, i përditësuar, Ligjit nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore”, si dhe Urdhërit Nr. 34, datë 13.2.2024 të Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës”, Agjencia e Inovacionit dhe Ekselencës (AIE) shpall 1 (një) vend vakant për pozicionin:

Përgjegjës i Sektorit të Buxhetit dhe Financës, në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse.

Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

- Organizon, koordinon, drejton dhe monitoron, punën e specialistëve të sektorit nën përgjegjësinë e tij, sipas detyrave që rrjedhin nga kuadri ligjor i aplikueshëm, si edhe sipas detyrave e udhëzimeve të caktuara nga Drejtori i Drejtorisë Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse apo Drejtori i Përgjithshëm i AIE;

- Regjistron të gjitha detyrimet e institucionit, në përputhje me udhëzimet e nxjerra nga Ministria e Financës;

- Administron me efikasitet vlerat monetare e materiale, në shërbim të strukturave bazë të institucionit dhe në përputhje me dispozitat ligjore dhe akteve nënligjore në fuqi;

- Kujdeset, ndjek dhe siguron dokumentacionin e nevojshëm për hartimin e projekt-buxhetit, si dhe organizon, mbikëqyr dhe kontrollon zbatimin e buxhetit;

- Ndjek burimet financiare e materiale të programuara dhe evidentimin kontabël të aktivitetit ekonomik dhe financiar të institucionit, në përputhje me legjislacionin në fuqi;

- Evidenton çdo muaj të ardhurat dytësore, si dhe kryen veprime me magazinën e institucionit, me qëllim administrimin ligjor dhe efektiv të tyre;

- Përcakton për çdo vend pune nevojat për bazë materiale dhe shërbime të nevojshme, si dhe kushtet e punës të sektorëve në varësi dhe të drejtorive funksionale;

- Bën rakordime me Degën e Buxhetit e Thesarit, harton pasqyrat përkatëse dhe raporton në organet sipas ligjit;

- Përpilon evidencën mujore dhe progresive për përdorimin e fondeve buxhetore dhe të të ardhurave si për shpenzime dhe investime dhe ia paraqet Drejtorit Ekonomik brenda afateve të përcaktuara në udhëzimet përkatëse;

- Përgjegjës për kontrollin e punës lidhur me mbarëvajtjen e veprimtarisë financiare të AIE, që nga planifikimi korrekt i shpenzimeve operative, procesit të prokurimeve, pasqyrave financiare vjetore të përgatitura nga specialistëve, investimeve dhe zbatimin e procedurave financiare, në purputhje me legjislacionin në fuqi;

- Bashkëpunon me strukturat përgjegjëse në AIE për hartimin, monitorimin dhe vlerësimin e PBA-së në tregues sasiorë dhe buxhetorë, për çdo program buxhetor.

 

Kushtet dhe kriteret e veçanta:

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet si vijon:

 • Të zotërojnë diplomë të nivelit "Master Shkencor" (DIND), të përfituar në fund të studimeve të ciklit të dytë në Shkenca Ekonomike, (Diplomat të cilat janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë të njohura paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave sipas legjislacionit në fuqi).
 • Të kenë eksperiencë pune jo më pak se 5 (pesë) vite, në administratën shtetërore dhe/ose institucione të pavarura;
 • Aftësi për të ofruar drejtim teknik, për të koordinuar, kontrolluar dhe vlerësuar veprimtarinë e vartësve dhe përdorimin e burimeve;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe menaxhuese;
 • Të kenë aftësi të mira të punës në grupe;
 • Të ketë njohuri për parimet dhe praktikat administrative;
 • Të njohë kuadrin ligjor në fuqi për financat, buxhetin dhe prokurimet publike;
 • Të njohë programet kompjuterike bazë dhe programet që lidhen me kontabilitetin.

 

Paga Për Pozicionin: Kategoria (III-2)

 

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit:

Kandidati i interesuar duhet të dorëzojë dokumentat e mëposhtme:

Kandidatët mund të aplikojnë në format e cilësuara si vijon:

 • Të dërgojnë nëpërmjet postës zyrtare dokumentat në zyrën e protokollit, nga e hëna- të enjte, gjatë orarit zyrtar 8:00-16:30, dhe të premten gjatë orarit zyrtar 8:00-14:00, në adresën si më poshtë:
          Agjencia e Inovacionit dhe Ekselencës,
          Ministria e Ekonomis
  ë, Kulturës dhe Inovacionit
          Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr. 3, Tiranë;
 • Të dergojnë dokumentat bashkëlidhur në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.., i cili konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit përkatës.

Dokumentat e kerkuara janë:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • Jetëshkrim (CV);
 • Kopje të diplomës dhe listës së notave (origjinale ose të noterizuar);
 • Kopje të librezës së punës (origjinale ose të noterizuar);
 • Kopje të certifikatave të kualifikimit (nëse ka), (origjinale ose të noterizuar);
 • Te dhënat e kontakteve të dy personave që janë të gatshëm të japin rekomandim për kandidatin;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Aplikimet duhet të dorëzohen në një nga dy mënyrat e përmendura më sipër, brenda datës 22 Mars 2024, Ora 14:00 (E Premte).

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda afatit të caktuar, sjell skualifikim të kandidatit.

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, të Urdhrit nr.157, datë 29.09.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje” dhe të Ligjit Nr. 107/2021 “Për Bashkëqeverisjen”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për  vende të lira pune në pozicionin:

(2) Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar);
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;
 5. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore;
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve dhe klimës për biznesin;
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

*Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 15 mars 2024, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori në ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike, ekonomike ose te shkencave sociale dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

*Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 15 mars 2024, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar);
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;
 5. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore;
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve për Qytetarët;
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

*Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 15 mars 2024, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Koordinator Ndërmjetës, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm përfaqëson ADB-në në proceset e ndërmjetësimit mes palëve të interesuara, personave fizikë ose juridikë privatë dhe institucionit të administratës shtetërore përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të tyre nëse pas shqyrtimit të tyre, ankuesi nuk është i kënaqur me zgjidhjen e ofruar, vetëm për çështjet të cilat janë trajtuar apo po trajtohen nga platforma “ Për Shqipërinë që duam” ;
 2. Shqyrton kërkesat për ndërmjetësim të ardhura nga qytetarë apo institucione, për problematikat që  kanë të bëjnë me anën juridike dhe i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm nëse këto çështje mund/duhet ose jo, të shkojnë në proces ndërmjetësimi;
 3.  Merr pjesë në procesin e hartimit të dokumentacionit tip të procedurave për realizimin e procesit të ndërmjetësimit, si dhe përgatitjen e marrëveshjes së ndërmjetësimit, duke e ndjekur procesin deri në nënshkrimin e marrëveshjes nga palët;
 4. Siguron pjesëmarrjen si përfaqësues i institucionit, pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve duke përdorur të gjitha mjetet e mbrojtjes që garanton ligji, në të gjitha proceset gjyqësore për çështjet të cilat janë objekt i ndërmjetësimit;
 5.  Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 6. Ruan konfidencialitetin dhe paanëshmërinë në lidhje me çështjet që janë objekt shqyrtimit ose kanë filluar si procedura ndërmjetësimi;
 7. Mban kontakte të vazhdueshme me Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 8. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbatuar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në administratën publike, ose në ushtrim të profesionit të avokatisë;
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore;
 • Të ketë aftësi të mira negociuese, raportuese, si dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve objekt i punës së tij/saj;
 • Të ketë aftësi në vendosjen dhe ruajtjen e marrëdhënieve efektive të punës me institucionet e administratës shtetërore, agjencitë publike, punonjësit dhe publikun;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë disiplinore;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria që nuk është në ndjekje penale;

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka) ;
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 15 mars 2024, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Shofer, Sektori Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Siguron transportin e personelit te Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje për nevojat e punës brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë; 
 • Administron dhe përgjigjet për mbajtjen e automjetit në gjendje funksionale;
 • Merr në dorëzim automjetin me dokumentacionin përkatës, në bazë të procesverbalit dhe kujdeset për mirëmbajtjen e tij;
 • Respekton destinacionin e lëvizjes së autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje;
 • Plotëson fletë-udhëtimet, të firmosura bashkë me personat udhëtues dhe i dorëzon ato periodikisht duke rakorduar me specialistin përkatës për kuotat e harxhimit të karburantit mujor dhe vjetor;
 • Qëndron pranë automjetit dhe kujdeset për cilësinë e punës, kur automjeti ndodhet për shërbime apo riparime;
 • Ndjek dhe zbaton me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor;
 • Mban përgjegjësi për lëvizjet e automjetit, dhe raporton per destinacionet e lëvizjes;
 • Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga Drejtori i Drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje me qëllim përmbushjen e detyrave funksionale.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të jetë i pajisur me diplomë të arsimit të mesëm të përgjithshëm ose profesional;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të ketë të paktën 10 vite i paisur me leje drejtimi te klasit B;
 • Të ketë njohuri për rregullat e qarkullimit rrugor dhe funksionimin e automjeteve;
 • Të ketë të paktën 5 vite eksperiencë pune si shofer në administratë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna;
 • Të mos jetë i dënuar për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 15 mars 2024, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017, të ligjit nr.107/2021 “Për Bashkëqeverisjen”, nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, të urdhrit nr.157, datë 29.09.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, të urdhrit nr. 12 datë 07.02.2023 për një ndryshim në urdhrin nr. 157, datë 29.09.2022, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për :

(1) Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Gjirokastër, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3. Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët.
 5. Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të jetë banues në qarkun Gjirokastër;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Shkodër, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3.  Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”
 • Të jetë banues në qarkun Shkodër;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuha e dytë e huaj përben përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Vlorë, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3. Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”
 • Të jetë banues në qarkun Vlorë;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Specialist, Sektori Ligjor dhe i Prokurimeve, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mban evidencën e akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit dhe atyre me karakter të përgjithshëm dhe bën rifreskimin e tyre.
 2. Merr pjesë në përgatitjen e akteve, të rregulloreve, të shkresave, të marrëveshjeve dhe të çdo materiali tjetër që i ngarkohet nga Përgjegjësi i Sektorit, Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.
 3. Ndihmon Përgjegjësin e Sektorit apo Drejtorin e Drejtorisë për interpretime juridike dhe interpretime të akteve ligjore.
 4. Përfaqëson agjencinë në seanca gjyqësore, sa herë që i kërkohet me autorizim të posaçëm të Drejtorit të Përgjithshëm dhe në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje të ndryshme ku agjencia është palë apo ndërmerr vetë një proces gjyqësor.
 5. Asiston punonjësit e agjencisë për problemet me karakter juridik në ushtrimin e detyrave të tyre apo në problematika që mund të hasen prej tyre pas konsultimit me Përgjegjësin e Sektorit.
 6. Merr pjesë në përgatitjen e materialeve të tenderëve nga ana juridike, duke siguruar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe ndjek të gjitha afatet ligjore sipas ligjit të prokurimeve publike.
 7. Harton dokumentacionin e nevojshëm për prokurim online me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit, të Drejtorit të Drejtorisë apo të Drejtorit të Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Profesional” ose “Master Shkencor”;
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore.
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e prokurimeve publike.
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe të analizojë shkresa me karakter juridik.
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike.
 • Të zotërojë gjuhën angleze.
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar);
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;
 5. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore;
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve dhe klimës për biznesin;
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

*Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori në ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

*Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

*Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Koordinator Ndërmjetës, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm përfaqëson ADB-në në proceset e ndërmjetësimit mes palëve të interesuara, personave fizikë ose juridikë privatë dhe institucionit të administratës shtetërore përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të tyre nëse pas shqyrtimit të tyre, ankuesi nuk është i kënaqur me zgjidhjen e ofruar, vetëm për çështjet të cilat janë trajtuar apo po trajtohen nga platforma “ Për Shqipërinë që duam” ;
 2. Shqyrton kërkesat për ndërmjetësim të ardhura nga qytetarë apo institucione, për problematikat që  kanë të bëjnë me anën juridike dhe i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm nëse këto çështje mund/duhet ose jo, të shkojnë në proces ndërmjetësimi;
 3.  Merr pjesë në procesin e hartimit të dokumentacionit tip të procedurave për realizimin e procesit të ndërmjetësimit, si dhe përgatitjen e marrëveshjes së ndërmjetësimit, duke e ndjekur procesin deri në nënshkrimin e marrëveshjes nga palët;
 4. Siguron pjesëmarrjen si përfaqësues i institucionit, pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve duke përdorur të gjitha mjetet e mbrojtjes që garanton ligji, në të gjitha proceset gjyqësore për çështjet të cilat janë objekt i ndërmjetësimit;
 5.  Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 6. Ruan konfidencialitetin dhe paanëshmërinë në lidhje me çështjet që janë objekt shqyrtimit ose kanë filluar si procedura ndërmjetësimi;
 7. Mban kontakte të vazhdueshme me Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 8. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbatuar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në administratën publike, ose në ushtrim të profesionit të avokatisë;
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore;
 • Të ketë aftësi të mira negociuese, raportuese, si dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve objekt i punës së tij/saj;
 • Të ketë aftësi në vendosjen dhe ruajtjen e marrëdhënieve efektive të punës me institucionet e administratës shtetërore, agjencitë publike, punonjësit dhe publikun;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë disiplinore;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria që nuk është në ndjekje penale;

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka) ;
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Specialist, Sektori i Dialogut dhe Multimedias, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Propozon prezantime, shfaqje dhe projekte në zhanrin e filmit dhe multimedias përgjatë programit vjetor, në përputhje me tematikat e miratuara nga përgjegjësi dhe eprorët.
 2. Kujdeset për arkivimin e veprave dhe materialeve digjitale të cilat janë pjese e koleksioneve të qendrës, si edhe arkivon fondin e veprave që ekspozohen në hapësirat e Qendrës.
 3. Në bashkëpunim me stafin, ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj në hapësirat e Qendrës dhe në rajone.
 4. Përgjigjet për realizimin e materialeve multimediale të ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët. Me miratim të përgjegjësit të sektorit ai ka hapësirën të përdori kreativitetin individual në përputhje me detyrat e ngarkuara.
 5. Kujdeset per mirëmbajtjen e hapësirave digjitale te qendrës dhe raporton per problematika te ndryshme lidhur me hapësirat.
 6. Raporton në mënyrë periodike te Përgjegjësi i Sektorit mbi ecurinë ose përfundimin e detyrave dhe të projekteve, të cilat i janë ngarkuar ose ka marrë përsipër.
 7. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Profesional” ose “Master Shkencor”;
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në fushën e arteve dhe realizimin e ekspozitave.
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme në fushën e arteve.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 4 dhjetor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

 

 

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017,të ligjit nr.107/2021 “Për Bashkëqeverisjen”, nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, të urdhrit nr.157, datë 29.09.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, të urdhrit nr. 12 datë 07.02.2023 për një ndryshim në urdhrin nr. 157, datë 29.09.2022, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Gjirokastër, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3. Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët.
 5. Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të jetë banues në qarkun Gjirokastër;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)


PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Korcë, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3.  Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të jetë banues në qarkun Korçë;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;​
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Shkodër, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3.  Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”
 • Të jetë banues në qarkun Shkodër;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuha e dytë e huaj përben përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Vlorë, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3. Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore ose të arteve të bukura dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”
 • Të jetë banues në qarkun Vlorë;
 • Të ketë mbi 5 vite përvojë pune;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist, Sektori Ligjor dhe i Prokurimeve, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mban evidencën e akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit dhe atyre me karakter të përgjithshëm dhe bën rifreskimin e tyre.
 2. Merr pjesë në përgatitjen e akteve, të rregulloreve, të shkresave, të marrëveshjeve dhe të çdo materiali tjetër që i ngarkohet nga Përgjegjësi i Sektorit, Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.
 3. Ndihmon Përgjegjësin e Sektorit apo Drejtorin e Drejtorisë për interpretime juridike dhe interpretime të akteve ligjore.
 4. Përfaqëson agjencinë në seanca gjyqësore, sa herë që i kërkohet me autorizim të posaçëm të Drejtorit të Përgjithshëm dhe në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje të ndryshme ku agjencia është palë apo ndërmerr vetë një proces gjyqësor.
 5. Asiston punonjësit e agjencisë për problemet me karakter juridik në ushtrimin e detyrave të tyre apo në problematika që mund të hasen prej tyre pas konsultimit me Përgjegjësin e Sektorit.
 6. Merr pjesë në përgatitjen e materialeve të tenderëve nga ana juridike, duke siguruar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe ndjek të gjitha afatet ligjore sipas ligjit të prokurimeve publike.
 7. Harton dokumentacionin e nevojshëm për prokurim online me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit, të Drejtorit të Drejtorisë apo të Drejtorit të Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Profesional”;
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore.
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e prokurimeve publike.
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe të analizojë shkresa me karakter juridik.
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike.
 • Të zotërojë gjuhën angleze.
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar);
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;
 5. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore;
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve dhe klimës për biznesin;
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.
 •  

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tre) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori në ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

 PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tre) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar);
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;
 5. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore;
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve për Qytetarët;
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator Ndërmjetës, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm përfaqëson ADB-në në proceset e ndërmjetësimit mes palëve të interesuara, personave fizikë ose juridikë privatë dhe institucionit të administratës shtetërore përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të tyre nëse pas shqyrtimit të tyre, ankuesi nuk është i kënaqur me zgjidhjen e ofruar, vetëm për çështjet të cilat janë trajtuar apo po trajtohen nga platforma “ Për Shqipërinë që duam” ;
 2. Shqyrton kërkesat për ndërmjetësim të ardhura nga qytetarë apo institucione, për problematikat që  kanë të bëjnë me anën juridike dhe i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm nëse këto çështje mund/duhet ose jo, të shkojnë në proces ndërmjetësimi;
 3.  Merr pjesë në procesin e hartimit të dokumentacionit tip të procedurave për realizimin e procesit të ndërmjetësimit, si dhe përgatitjen e marrëveshjes së ndërmjetësimit, duke e ndjekur procesin deri në nënshkrimin e marrëveshjes nga palët;
 4. Siguron pjesëmarrjen si përfaqësues i institucionit, pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve duke përdorur të gjitha mjetet e mbrojtjes që garanton ligji, në të gjitha proceset gjyqësore për çështjet të cilat janë objekt i ndërmjetësimit;
 5.  Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 6. Ruan konfidencialitetin dhe paanëshmërinë në lidhje me çështjet që janë objekt shqyrtimit ose kanë filluar si procedura ndërmjetësimi;
 7. Mban kontakte të vazhdueshme me Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 8. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbatuar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në administratën publike, ose në ushtrim të profesionit të avokatisë;
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore;
 • Të ketë aftësi të mira negociuese, raportuese, si dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve objekt i punës së tij/saj;
 • Të ketë aftësi në vendosjen dhe ruajtjen e marrëdhënieve efektive të punës me institucionet e administratës shtetërore, agjencitë publike, punonjësit dhe publikun;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë disiplinore;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria që nuk është në ndjekje penale;

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE
Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka) ;
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës Sektori, Sektori Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Drejton dhe organizon punën në Sektorin e Financës dhe Burimeve Njerëzore;
 2. Harton projektbuxhetin duke përcaktuar saktë nevojat për fonde, sipas klasifikimit të strukturës buxhetore, si dhe monitoron ndjekjen e zbatimit të buxhetit të institucionit;
 3. Ndjek me përpikmëri zbatimin e buxhetit dhe bashkëpunon ngushtësisht me sektorin ligjor dhe prokurimeve për realizimin e të gjitha procedurave të nevojshme për aktivitetin e Agjencisë;
 4. Harton pasqyrat financiare për mbylljen e vitit ushtrimor të institucionit;
 5. Harton projekt buxhetin afatmesëm të institucionit;
 6. Mban marrëdhënie dhe raporton rregullisht dhe brenda afateve për të gjitha procedurat dhe raportimet buxhetore me Drejtorinë e Thesarit dhe Ministrinë e Financave;
 7. Organizon rregullisht punën për inventarizimin e pasurisë së institucionit, përfshi mjetet dhe pajisjet që kanë në përdorim punonjësit, arkën, magazinën dhe bibliotekën, duke evidentuar për çdo rast përgjegjësitë eventuale, në rast të shkaktimit të dëmit dhe duke marrë masat e nevojshme për riparimin e tyre;
 8. Siguron zhvillimin e strategjisë financiare të Agjencisë dhe stabilitetin e saj financiar;
 9. Harton planin e punës javore dhe mujore të sektorit dhe i raporton tek Drejtori i Drejtorisë për detyrat e realizuara;
 10. Ndjek zbatimin e të gjitha procedurave për pranimin, emërimin, komandimin apo largimin nga puna të punonjësve në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe urdhrat apo udhëzimet e Drejtorit të Përgjithshëm të ADB-së;
 11. Kryen planifikimin për lejet vjetore të punonjësve të ADB-së dhe ndjek zbatueshmërinë e tyre;
 12. Përgjigjet para Drejtorit të Drejtorisë, për shkallën e plotësimit të detyrave të ngarkuara prej tij nga punonjësit që punojnë në sektor.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në shkenca ekonomike, dega financë dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”.
 • Të ketë të paktën 5 vjet përvojë pune në fushën përkatëse;
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e financave dhe buxhetit;
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe analizojë shkresa dhe raporte me karakter financiar;
 • Të ketë njohuri në sistemin HRMIS dhe në fushën e burimeve njerëzore;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të demonstrojë aftësi të theksuara operative, të ketë aftësi të mira komunikuese dhe menaxhuese;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-2)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Shofer, Sektori Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Siguron transportin e personelit te Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje për nevojat e punës brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë; 
 • Administron dhe përgjigjet për mbajtjen e automjetit në gjendje funksionale;
 • Merr në dorëzim automjetin me dokumentacionin përkatës, në bazë të procesverbalit dhe kujdeset për mirëmbajtjen e tij;
 • Respekton destinacionin e lëvizjes së autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje;
 • Plotëson fletë-udhëtimet, të firmosura bashkë me personat udhëtues dhe i dorëzon ato periodikisht duke rakorduar me specialistin përkatës për kuotat e harxhimit të karburantit mujor dhe vjetor;
 • Qëndron pranë automjetit dhe kujdeset për cilësinë e punës, kur automjeti ndodhet për shërbime apo riparime;
 • Ndjek dhe zbaton me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor;
 • Mban përgjegjësi për lëvizjet e automjetit, dhe raporton per destinacionet e lëvizjes;
 • Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga Drejtori i Drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje me qëllim përmbushjen e detyrave funksionale.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të jetë i pajisur me diplomë të arsimit të mesëm të përgjithshëm ose profesional;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të ketë të paktën 10 vite i paisur me leje drejtimi te klasit B;
 • Të ketë njohuri për rregullat e qarkullimit rrugor dhe funksionimin e automjeteve;
 • Të ketë të paktën 5 vite eksperiencë pune si shofer në administratë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna;
 • Të mos jetë i dënuar për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 08 shtator 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

 

 

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, të Urdhrit nr.157, datë 29.09.2022 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje” dhe të Ligjit Nr. 10/2021 “Për Bashkëqeverisjen”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar);
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;
 5. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore;
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve për Qytetarët;
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tre) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Shofer, Sektori Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Siguron transportin e personelit te Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje për nevojat e punës brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë; 
 • Administron dhe përgjigjet për mbajtjen e automjetit në gjendje funksionale;
 • Merr në dorëzim automjetin me dokumentacionin përkatës, në bazë të procesverbalit dhe kujdeset për mirëmbajtjen e tij;
 • Respekton destinacionin e lëvizjes së autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje;
 • Plotëson fletë-udhëtimet, të firmosura bashkë me personat udhëtues dhe i dorëzon ato periodikisht duke rakorduar me specialistin përkatës për kuotat e harxhimit të karburantit mujor dhe vjetor;
 • Qëndron pranë automjetit dhe kujdeset për cilësinë e punës, kur automjeti ndodhet për shërbime apo riparime;
 • Ndjek dhe zbaton me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor;
 • Mban përgjegjësi për lëvizjet e automjetit, dhe raporton per destinacionet e lëvizjes;
 • Kryen çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga Drejtori i Drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje me qëllim përmbushjen e detyrave funksionale.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të jetë i pajisur me diplomë të arsimit të mesëm të përgjithshëm ose profesional;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të ketë të paktën 10 vite i paisur me leje drejtimi te klasit B;
 • Të ketë njohuri për rregullat e qarkullimit rrugor dhe funksionimin e automjeteve;
 • Të ketë të paktën 5 vite eksperiencë pune si shofer në administratë;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga puna;
 • Të mos jetë i dënuar për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist,  Sektori i Librit dhe Projekteve, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 • Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;  
 • Është përgjegjës për realizimin korrekt të detyrave të tij funksionale;
 • Kërkon dhe harton projekte në fushën e krijimtarisë letrare dhe të promovimit të letërsisë e të botimeve të reja;
 • ç.  Mirëmban njësitë e Bibliotekës së Kryeministrisë, si edhe kujdeset për kategorizimin e njësive fizike dhe të materialeve të digjitalizuara. Raporton periodikisht për gjendjen e bibliotekës, si dhe për të gjitha herët që konstaton dëmtime në materialet e bibliotekës;  
 • Është përgjegjës për katalogimin e njësive të bibliotekës dhe procesin e hedhjes së të dhënave në mënyrë të vazhdueshme;  
 • dh. Është përgjegjës për pjesën e fondit të ekspozuar në raftet publike të bibliotekës dhe mirëmbajtjen e tyre, si dhe rinovimin vjetor të tyre me miratimin e eprorëve të tij; 
 • Sigurohet dhe mban përgjegjësi që gjatë aktiviteteve që zhvillohen në COD, fondi i librave të ekspozuar në bibliotekë të mos keqpërdoret; 
 • ë.   Kryen punë kërkimore dhe monitoruese mbi thirrjet e projekteve të ndryshme në bazë të detyrave të ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit. Informon eprorët dhe kolegët mbi formatet e kërkuara nga thirrjet e projekteve, si dhe ndihmon për plotësimin korrekt të aplikimeve të thirrjeve të ndryshme në bazë të detyrave të ngarkuara; 
 • Raporton në mënyre analitike dhe koherente, duke zbatuar kërkesat e eprorëve mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, të projekteve dhe të aktiviteteve të sektorit që ai ndjek, si edhe të detyrave që i ngarkohen; 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave shoqërore dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Profesional”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 3 vjet;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator Ndërmjetës, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm përfaqëson ADB-në në proceset e ndërmjetësimit mes palëve të interesuara, personave fizikë ose juridikë privatë dhe institucionit të administratës shtetërore përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të tyre nëse pas shqyrtimit të tyre, ankuesi nuk është i kënaqur me zgjidhjen e ofruar, vetëm për çështjet të cilat janë trajtuar apo po trajtohen nga platforma “ Për Shqipërinë që duam” ;
 2. Shqyrton kërkesat për ndërmjetësim të ardhura nga qytetarë apo institucione, për problematikat që  kanë të bëjnë me anën juridike dhe i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm nëse këto çështje mund/duhet ose jo, të shkojnë në proces ndërmjetësimi;
 3.  Merr pjesë në procesin e hartimit të dokumentacionit tip të procedurave për realizimin e procesit të ndërmjetësimit, si dhe përgatitjen e marrëveshjes së ndërmjetësimit, duke e ndjekur procesin deri në nënshkrimin e marrëveshjes nga palët;
 4. Siguron pjesëmarrjen si përfaqësues i institucionit, pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve duke përdorur të gjitha mjetet e mbrojtjes që garanton ligji, në të gjitha proceset gjyqësore për çështjet të cilat janë objekt i ndërmjetësimit;
 5.  Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 6. Ruan konfidencialitetin dhe paanëshmërinë në lidhje me çështjet që janë objekt shqyrtimit ose kanë filluar si procedura ndërmjetësimi;
 7. Mban kontakte të vazhdueshme me Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 8. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbatuar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në administratën publike, ose në ushtrim të profesionit të avokatisë;
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore;
 • Të ketë aftësi të mira negociuese, raportuese, si dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve objekt i punës së tij/saj;
 • Të ketë aftësi në vendosjen dhe ruajtjen e marrëdhënieve efektive të punës me institucionet e administratës shtetërore, agjencitë publike, punonjësit dhe publikun;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë disiplinore;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria që nuk është në ndjekje penale;

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka) ;
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

 

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 4 (katër) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Kryeministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr;
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori në ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i ministrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve të dhëna nga koordinatori/ët në ministri për qytetarët;
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri;
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin/ët në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre;
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë;
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët;
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm;

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Koordinator i atashuar pranë Ministrisë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar);
 2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma dhe protokollin/et e institucionit si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave;
 3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar;
 4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;
 5. Jep kontibut parësor në përpilimin e raporteve javore;
 6. Jep kontribut parësor mbi rastet të cilat kanë nevojë për hetim të thelluar;
 7. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimeve dhe klimës për biznesin;
 8. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e Platformës së Bashkëqeverisjes;
 9. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë;
 10. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve;
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale në institucionin ku është i atashuar;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës Sektori, Sektori Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Drejton dhe organizon punën në Sektorin e Financës dhe Burimeve Njerëzore;
 2. Harton projektbuxhetin duke përcaktuar saktë nevojat për fonde, sipas klasifikimit të strukturës buxhetore, si dhe monitoron ndjekjen e zbatimit të buxhetit të institucionit;
 3. Ndjek me përpikmëri zbatimin e buxhetit dhe bashkëpunon ngushtësisht me sektorin ligjor dhe prokurimeve për realizimin e të gjitha procedurave të nevojshme për aktivitetin e Agjencisë;
 4. Harton pasqyrat financiare për mbylljen e vitit ushtrimor të institucionit;
 5. Harton projekt buxhetin afatmesëm të institucionit;
 6. Mban marrëdhënie dhe raporton rregullisht dhe brenda afateve për të gjitha procedurat dhe raportimet buxhetore me Drejtorinë e Thesarit dhe Ministrinë e Financave;
 7. Organizon rregullisht punën për inventarizimin e pasurisë së institucionit, përfshi mjetet dhe pajisjet që kanë në përdorim punonjësit, arkën, magazinën dhe bibliotekën, duke evidentuar për çdo rast përgjegjësitë eventuale, në rast të shkaktimit të dëmit dhe duke marrë masat e nevojshme për riparimin e tyre;
 8. Siguron zhvillimin e strategjisë financiare të Agjencisë dhe stabilitetin e saj financiar;
 9. Harton planin e punës javore dhe mujore të sektorit dhe i raporton tek Drejtori i Drejtorisë për detyrat e realizuara;
 10. Ndjek zbatimin e të gjitha procedurave për pranimin, emërimin, komandimin apo largimin nga puna të punonjësve në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe urdhrat apo udhëzimet e Drejtorit të Përgjithshëm të ADB-së;
 11. Kryen planifikimin për lejet vjetore të punonjësve të ADB-së dhe ndjek zbatueshmërinë e tyre;
 12. Përgjigjet para Drejtorit të Drejtorisë, për shkallën e plotësimit të detyrave të ngarkuara prej tij nga punonjësit që punojnë në sektor.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në shkenca ekonomike, dega financë dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”.
 • Të ketë të paktën 5 vjet përvojë pune në fushën përkatëse;
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e financave dhe buxhetit;
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe analizojë shkresa dhe raporte me karakter financiar;
 • Të ketë njohuri në sistemin HRMIS dhe në fushën e burimeve njerëzore;
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike; 
 • Të demonstrojë aftësi të theksuara operative, të ketë aftësi të mira komunikuese dhe menaxhuese;
 • Të zotërojë gjuhën angleze;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë;
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Specialist, Sektori Ligjor dhe i Prokurimeve, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mban evidencën e akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit dhe atyre me karakter të përgjithshëm dhe bën rifreskimin e tyre.
 2. Merr pjesë në përgatitjen e akteve, të rregulloreve, të shkresave, të marrëveshjeve dhe të çdo materiali tjetër që i ngarkohet nga Përgjegjësi i Sektorit, Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.
 3. Ndihmon Përgjegjësin e Sektorit apo Drejtorin e Drejtorisë për interpretime juridike dhe interpretime të akteve ligjore.
 4. Përfaqëson agjencinë në seanca gjyqësore, sa herë që i kërkohet me autorizim të posaçëm të Drejtorit të Përgjithshëm dhe në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje të ndryshme ku agjencia është palë apo ndërmerr vetë një proces gjyqësor.
 5. Asiston punonjësit e agjencisë për problemet me karakter juridik në ushtrimin e detyrave të tyre apo në problematika që mund të hasen prej tyre pas konsultimit me Përgjegjësin e Sektorit.
 6. Merr pjesë në përgatitjen e materialeve të tenderëve nga ana juridike, duke siguruar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe ndjek të gjitha afatet ligjore sipas ligjit të prokurimeve publike.
 7. Harton dokumentacionin e nevojshëm për prokurim online me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit, të Drejtorit të Drejtorisë apo të Drejtorit të Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Profesional”;
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse.
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore.
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e prokurimeve publike.
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe të analizojë shkresa me karakter juridik.
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike.
 • Të zotërojë gjuhën angleze.
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezes së punës;
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Gjirokastër, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3. Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët.
 5. Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të jetë banues në qarkun Gjirokastër;
 • Të ketë mbi 3 vite përvojë pune;
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Korcë, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3.  Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”;
 • Të jetë banues në qarkun Korçë;
 • Të ketë mbi 3 vite përvojë pune;​
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Shkodër, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3.  Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”
 • Të jetë banues në qarkun Shkodër;
 • Të ketë mbi 3 vite përvojë pune;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuha e dytë e huaj përben përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend i lirë pune në pozicionin:

Koordinator në rajone, Sektori për Menaxhimin e Qendrave për Hapje dhe Dialog në Rajonin Vlorë, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Promovon vlerat e Qendrës për Hapje dhe Dialog në rajon;
 2. Zbaton detyrat e ngarkuara nga Përgjegjësi i Sektorit dhe/ose Drejtori i Drejtorisë;
 3. Propozon dhe harton plane për realizimin e aktiviteteve, ekspozitave dhe projekteve të ngarkuara, duke vlerësuar situatën në rajonin përkates. Gjithashtu ai ka hapësirën të orientojë veprimtarinë në rajon në bazë të interesit të shprehur nga partnerët, me anë të propozimeve të miratuara nga eprorët;
 4. Kujdeset për realizimin dhe zbatimin e projekteve dhe aktiviteteve të zhvilluara në rajonin ku është caktuar, në përputhje me detyrat e ngarkuara nga përgjegjësi i sektorit dhe eprorët;
 5.  Përfaqëson qendrën si dhe lidh ura bashkëpunimi me institucionet dhe organizatat të cilat veprojnë në rajonin ku është caktuar;
 6. Raporton në mënyrë analitike dhe në kohë mbi mbarëvajtjen e veprimtarisë, projekteve dhe aktiviteteve në rajon të cilet ai/ajo ndjek, si edhe raporton mbi situatën dhe zhvillimet kulturore dhe artistike në rajonin që mbikqyr;
 7. Bashkëpunon me specialistët e rajoneve të tjera në hartimin e kalendarit vjetor të aktiviteteve në rajone.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave sociale/shoqërore dhe të ketë diplomë të nivelit “Master Shkencor”
 • Të jetë banues në qarkun Vlorë;
 • Të ketë mbi 3 vite përvojë pune;
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi;
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup;
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 26 qershor 2023, ora 16:30 sjell skualifikim të kandidatit.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekti ‘Qelizat e Reja/Young cells’ i financuar nga Bashkimi Evropian nën IPA II 2020, synon t’i japë mundësinë 25 nëpunësve civilë të administratës publike shqiptare të marrin pjesë në një program zhvillues për rritjen e kapaciteteve të tyre.

Aneks 1 - Pershkrim projekti

Aneks 2 - Permbajtja e programit 

Aneks 3 - Pyetjet e shpeshta dhe përgjigjet 

Annex 1 - Project description and aims

Annex 2 - Programme content

Annex 3 - Frequently asked questions 

Lista e kandidatëve të kualifikuar për fazën e intervistës  "Young Cells 2023"

LISTA E FITUESVE "Young Cells 2023"

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 526, datë 29.07.2022, “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”, si dhe të urdhrit nr. 157, datë 29.09.2022, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje”,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurrimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Specialist, Sektori Ligjor dhe i Prokurimeve, Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mban evidencën e akteve ligjore dhe nënligjore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit dhe atyre me karakter të përgjithshëm dhe bën rifreskimin e tyre.
 2. Merr pjesë në përgatitjen e akteve, të rregulloreve, të shkresave, të marrëveshjeve dhe të çdo materiali tjetër që i ngarkohet nga Përgjegjësi i Sektorit, Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.
 3. Ndihmon Përgjegjësin e Sektorit apo Drejtorin e Drejtorisë për interpretime juridike dhe interpretime të akteve ligjore.
 4. Përfaqëson agjencinë në seanca gjyqësore, sa herë që i kërkohet me autorizim të posaçëm të Drejtorit të Përgjithshëm dhe në të gjitha shkallët e gjykimit për çështje të ndryshme ku agjencia është palë apo ndërmerr vetë një proces gjyqësor.
 5. Asiston punonjësit e agjencisë për problemet me karakter juridik në ushtrimin e detyrave të tyre apo në problematika që mund të hasen prej tyre pas konsultimit me Përgjegjësin e Sektorit.
 6. Merr pjesë në përgatitjen e materialeve të tenderëve nga ana juridike, duke siguruar zbatimin e legjislacionit në fuqi dhe ndjek të gjitha afatet ligjore sipas ligjit të prokurimeve publike.
 7. Harton dokumentacionin e nevojshëm për prokurim online me kërkesë të Përgjegjësit të Sektorit, të Drejtorit të Drejtorisë apo të Drejtorit të Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në profilin juridik dhe të ketë minimalisht diplomë “Master profesional”.
 • Të ketë të paktën 3 vjet përvojë pune në fushën përkatëse në institucione shtetërore ose private.
 • Të demonstrojë aftësi të theksuara operative.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë.
 • Të ketë njohuri të mira të kuadrit ligjor në fushën e prokurimeve publike.
 • Të mos jetë larguar nga puna me masë disiplinore.
 • Të ketë përvojë në përfaqësimin e çështjeve, të natyrës civile ose administrative, në gjykatë.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të ketë njohuri të programeve dhe të aplikacioneve bazë të kompjuterit.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe menaxhuese.
 • Të jetë i aftë të përpilojë dhe analizojë shkresa me karakter juridik.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin.
 • CV.
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.
 • Fotokopje të librezes së punës.
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka).
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore.
 • Dy letra rekomandimi.
 • Dëshmi penaliteti.
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore.
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 7 prill 2023, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 2 (dy) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator Ndërmjetës, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Me autorizim të Drejtorit të Përgjithshëm përfaqëson ADB-në në proceset e ndërmjetësimit mes palëve të interesuara, personave fizikë ose juridikë privatë dhe institucionit të administratës shtetërore përgjegjës për shqyrtimin e ankesave të tyre nëse pas shqyrtimit të tyre, ankuesi nuk është i kënaqur me zgjidhjen e ofruar, vetëm për çështjet të cilat janë trajtuar apo po trajtohen nga platforma “ Për Shqipërinë që duam”.
 2. Shqyrton kërkesat për ndërmjetësim të ardhura nga qytetarë apo institucione, për problematikat që  kanë të bëjnë me anën juridike dhe i rekomandon Drejtorit të Përgjithshëm nëse këto çështje mund/duhet ose jo, të shkojnë në proces ndërmjetësimi.
 3.  Merr pjesë në procesin e hartimit të dokumentacionit tip të procedurave për realizimin e procesit të ndërmjetësimit, si dhe përgatitjen e marrëveshjes së ndërmjetësimit, duke e ndjekur procesin deri në nënshkrimin e marrëveshjes nga palët.
 4. Siguron pjesëmarrjen si përfaqësues i institucionit, pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve duke përdorur të gjitha mjetet e mbrojtjes që garanton ligji, në të gjitha proceset gjyqësore për çështjet të cilat janë objekt i ndërmjetësimit.
 5.  Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.
 6. Ruan konfidencialitetin dhe paanëshmërinë në lidhje me çështjet që janë objekt shqyrtimit ose kanë filluar si procedura ndërmjetësimi.
 7. Mban kontakte të vazhdueshme me Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.
 8. Jep propozime mbi procese institucionale apo legjislative në përmirësimin e qeverisjes dhe të ofrimit të shërbimit për qytetarët.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”;
 • Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet në administratën publike, ose në ushtrim të profesionit të avokatisë.
 • Preferohen kandidatët të cilët kanë eksperienca në përfaqësimin e institucioneve pranë gjykatave të shkallëve respektive në gjykimin e mosmarrëveshjeve, konflikte gjyqësore.
 • Të ketë aftësi të mira negociuese, raportuese, si dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza të thelluara mbi trajtimin e çështjeve objekt i punës së tij/saj.
 • Të ketë aftësi në vendosjen dhe ruajtjen e marrëdhënieve efektive të punës me institucionet e administratës shtetërore, agjencitë publike, punonjësit dhe publikun.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë disiplinore.
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë.
 • Vërtetim nga gjykata dhe prokuroria që nuk është në ndjekje penale.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Dëshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin.
 • CV.
 • Fotokopie të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.
 • Fotokopje të librezes së punës.
 • Fotokopje të noterizuar te çertifikatave të kualifikimit (nëse ka).
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore.
 • Dy letra rekomandimi.
 • Dëshmi penaliteti.
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore.
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 7 prill 2023 ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 4 (katër) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator Mbikëqyrës në Kryeministri për ministritë, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët dhe Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Biznesin

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar ministrisë që mbikëqyr.
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar ministrisë që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Mbikëqyr të gjitha proceset që kryhen nga koordinatori ne ministri, i cili trajton çështje të regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqipëriaqëduam.al, nga protokolli i minisitrisë si dhe për të gjitha rubrikat e platformës dhe përgjigjet e dhëna nga ministria duke i ndjekur ato deri në kthimin e përgjigjes pranë qytetarit, vlerëson cilësinë e përgjigjeve me të dhëna nga koordinatori (ët) në ministri për qytetarët.
 4. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e ministrisë, drejtuesve në aparat dhe institucioneve në varësi, si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në Ministri.
 5. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me koordinatorin(ët) në ministri, raporton në mënyrë periodike mbi performancën e punës së tyre.
 6. Bashkëpunon me drejtorinë e SQDNE-së për çështjet e aplikimeve të trajtuara nga ministria dhe koordinatorët e saj për ndjekjen e tyre në kohë reale si dhe mbikëqyr çështjet në vonesë.
 7. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhe indicie të cilat vijnë nga drejtoria e SQDNE-së për aplikimet e institucionit të miratuara parapakisht nga titullarët.
 8. Kontrollon përpilimin e raporteve periodike nga koordinatorët në ministri, përpara se të dërgohen te Drejtori i Drejtorisë për miratim.
 9. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”.
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet.
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike. 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve.
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes qendrore dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë.
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

 

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin.
 • CV.
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.
 • Fotokopje të librezes së punës.
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka).
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore.
 • Dy letra rekomandimi.
 • Dëshmi penaliteti.
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore.
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 7 prill, ora 14:00 sjell skualifikim të kandidatit.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tre) vende të lira pune në pozicionin:

Koordinator Mbikqyrës në Kryeministri për Qarqet, Drejtoria e Bashkëqeverisjes me Qytetarët

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Mbikëqyr sistemin e menaxhimit të ankesave, trajton çështjet e regjistruara nga qytetarët dhe bizneset në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha çështjet për rubrikat e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes drejtuar qarkut/bashkive që mbikëqyr.
 2. Siguron menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha çështjeve të ardhura nga platforma drejtuar qarkut/bashkive që mbikëqyr, si dhe adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.
 3. Mbikëqyr dhe ndjek marrëdhënien me kabinetin e kryetarëve të bashkive, qarqeve dhe prefekturave si dhe marrëdhëniet me drejtuesit e nivelit të lartë e të mesëm në çdo qark/bashki.
 4. Mban kontakte të vazhdueshme dhe raporton te Drejtori i Drejtorisë për ecurinë e punës dhe marrëdhëniet e punës me qarqet/bashkitë, raporton në mënyrë periodike mbi bashkëpunimin me ta.
 5. Inspekton çështjet që kanë problematika lidhur me rastet e platformës së bashkëqeverisjes dhë në përfundim të tyre propozon masa administrative dhe hapa përmirësuese për të rregulluar më tej proceset.
 6. Përpilon raporte periodike mbi mbarëvajtjen e çështjeve në qarqet/bashkitë që mbikqyr dhe i dërgohen ato tek Drejtori i Drejtorisë për miratim;
 7. Përpilon raporte dhe memo informative, kur kërkohen nga Drejtori i Drejtorisë apo Drejtori i Përgjithshëm.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave juridike ose ekonomike dhe të ketë diplomë “Master Shkencor”.
 • Të ketë përvojë pune mbi 7 vjet.
 • Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike. 
 • Të ketë aftësi të mira raportuese dhe të jetë i/e aftë për të kryer analiza the thelluara mbi trajtimin e çështjeve.
 • Të jetë njohës/e i proceseve dhe infrastrukturës ligjore dhe institucionale të qeverisjes vendore, dhe akteve ligjore e nënligjore mbi inspektimin.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të zotërojë gjuhën angleze, gjuha e dytë e huaj përbën përparësi.
 • Të mos jetë i/e dënuar me vendim të formës së prerë.
 • Të mos jetë larguar nga detyrat e mëparshme me masë ndëshkimore.

 

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE

Kandidati duhet të paraqesë në Agiencine për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën:

Kryeministria, bulevardi "Deshmorët e Kombit".nr.1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin.
 • CV.
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave.
 • Fotokopje të librezes së punës.
 • Fotokopje të noterizuar te certifikatave të kualifikimit (nëse ka).
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore.
 • Dy letra rekomandimi.
 • Dëshmi penaliteti.
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore.
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 7 prill ora 14.00 sjell skualifikim të kandidatit.