IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

 

Programi i Transparencës

Hyrje

 

 

Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP Informacion për procedurat e prokurimit / procedurat konkurruese të koncesionit / partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga AP Procedurat / mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore / nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore / subvencione të dhëna nga AP Informacione / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

 

 • Legjislacion ndërkombëtar
 • Legjislacion kombëtar
 • Akte nënligjore
 • Rregullore
 • Kodi i sjelljes

  Departamenti i Administratës Publike nuk ka një Kod Sjelljeje, por i referohet legjislacionit përkatës si, Ligji Nr.9131, date 8.9.2003 "PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE", Vendimi Nr. 874, datë 29.9.2021, "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR ZBATIMIN E PARIMEVE TË ETIKËS, TË KLASIFIKIMIT TË VEPRIMTARIVE TË JASHTME DHE VLERËN E DHURATAVE, QË MUND TË PRANOHEN GJATË VEPRIMTARISË SË NËPUNËSIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE" etj., që rregullojnë në mënyrë të detajuar sjelljen e nëpunësve të administratës publike

 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit
 • Strategji
 • Raport vjetor
 • Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • - Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP realizohen përmes:

  - Paraqitjes së mendimeve me shkrim në adresën zyrtare të Departamentit të Administratës Publike This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; - Zhvillimit të takimeve me grupet e interesit; - Publikimit të prjekt-akteve në Regjistrin Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike;

 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

  Valbona Lekaj dhe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Departamenti i Administratës Publik nuk është një organ publik në veprimtarinë administrative të së cilit përfshihet dhënia e subvencioneve, ndihmave shoqërore apo ndihmave shtetërore.

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

“Administrata.al”, platforma inovative në menaxhimin e burimeve njerëzore, financuar nga Qeveria Zvicerane dhe implementuar nga Këshilli i Evropës, dëshmoi se ishte një mjet i domosdoshëm për administratën publike shqiptare gjatë periudhës së pandemisë.

Në një videomesazh të publikuar në rrjetet sociale, Drejtori i DAP, znj. Albana Koçiu, shpjegoi se si përdorimi i kësaj platforme ka lehtësuar ndërveprimin dhe komunikimin e informacionit në kohë reale edhe gjatë punës nga distanca.

Platforma, “administrata.al” është një burim i vetëm dhe i përqëndruar informacioni, që siguron shkëmbim praktikash dhe eksperiencash në funksion të mirëmenaxhimit të burimeve njerëzore për të gjitha nivelet e administratës.

Për më shumë kliko këtu.

Rregullorja e re e posaçme, kombinimi i punës në institucion dhe nga distanca

Për respektimin e kushteve të reja për ruajtjen e shëndetit dhe mbajtjes së distancës sociale në periudhën e pandemisë, punonjësit e administratës shtetërore do të kombinojnë punën në ambientet e institucionit dhe nga distanca.

Departamenti i Administratës Publike miratoi në muajin maj rregulloren tip e cila përcakton qartë mënyrën e organizimit të punës në distancë dhe nga zyra për punonjësit e administratës shtetërore. Më pas, rregullorja i'u dërgua institucioneve të administratës shtetërore me qëllim përshtatjen dhe unifikimin e saj në përputhje me specifikat e llojin e përgjegjësive.

Për rregulloren e plotë kliko këtu:

Kontrata e Reformës Sektoriale në Administratën Publike

Përfundon me sukses misioni i vlerësimit

Në 11 maj mbaroi me sukses misioni i vlerësimit për Kontratën e Reformës Sektoriale në Administratën Publike për vitin 2019.

Ekspertët e kontraktuar nga Bashkimi Evropian vlerësuan pozitivisht ecurinë e indikatorëve të shërbimit civil të cilët kanë përmbushur targetin për 2019.

Qëllimi i kësaj kontrate (mbështetje buxhetore e BE) është të ndihmojë qeverinë shqiptare në rritjen e transparencës dhe efektivitetit të administratës publike, me fokus nevojat e qytetarëve dhe biznesit.

ReSPA pyetësor mbi vlerësimin e performancës së punonjësve të administratës publike në vendet e Ballkanit Perëndimor

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA), në bashkëpunim me SIGMA përgatitën gjatë muajit maj, një pyetësor për vlerësimin e performancës së punonjësve të administratës publike, në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Ky pyetësor i cili u asistua nga DAP për administratën shqiptare, po zhvillohet me të gjithë nëpunësit civilë të vendeve të rajonit, e ka për qëllim të mbledhë infomacione për procesin e vlerësimit të performancës, si dhe të japë rekomandimet për përmirësime të mëtejshme të këtij procesi kyç të menaxhimit të burimeve njerëzore.

Të dhënat e tij do të përdoren nga ReSPA në bashkëpunim me SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) për përgatitjen e udhëzuesve për kryerjen e vlerësimit të performancës në mënyrë sa më objektive.

 Takimi i 6-të i Komitetit Drejtues, sfidat dhe ecuria e punës në kohë pandemie

Komiteti Drejtues i Projektit IPA 2014 zhvilloi online mbledhjen e tij të gjashtë.

DAP bashkë me ekspertët shqiptarë dhe të huaj, përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe ministrive të linjës diskutuan në këtë mbledhje për sfidat e organizimit të punës nga distanca, hapat pozitivë dhe arritjet e deritanishme të projektit.

Në mbledhjen e zhvilluar më 8 maj, u vlerësua pozitivisht përkushtimi i të gjithë aktorëve të projektit, si dhe ecuria me ritme të shpejta të punës edhe pse në kohë pandemie.

Manuali i proceseve të punës

Edhe gjatë muajit maj, DAP së bashku me ministritë e linjës kanë vijuar punën për hartimin e "Manualit të proceseve të punës". 

Fokusi kryesor i këtij muaji ka qenë përgatitja e draftit të analizës së proceseve të punës për tre fusha: a) burimet njerëzore; b) integrimi, c) hartimi i legjislacionit dhe Vlerësimi i Ndikimit Rregullator (RIA).

Pas përgatitjes së draftit të parë nga ana e projektit, kjo analizë do t'i prezantohet Departamentit të Administratës Publike për diskutim dhe miratimi i tij do të realizohet në muajt në vijim.

Reforma e administratës Publike, 

zhvillohet online takimi i 9-të i Grupit të Posaçëm BE - Shqipëri

Në datë 23 qershor 2020 u zhvillua online takimi i 9-të i Grupit të Posaçëm të Reformës së Administratës Publike për Shqipërinë. 

Takimi i nivelit të lartë i cili bashkëdrejtohej nga zëvendëskryeministri, z. Erion Braçe, dhe Shefja e Njësisë për Shqipërinë dhe Bosnje - Hercegovinën në Komisionin Evropian, znj. Michela Matuella kishte për qëllim diskutimin e zhvillimeve kryesore të reformës së administratës publike.

Drejtori i DAP, znj. Albana Koçiu, foli për ecurinë e reformës së shërbimit civil, përmbushjen e rekomandimeve të lëna në mbledhjen e fundit të Grupit të Posaçëm, por edhe për sfidat e hasura për shkak të situatës së jashtëzakonshme në gjashtëmujorin e parë të vitit 2020.

Sa i përket reformës së shërbimit civil, Komisioni Evropian vuri në dukje progresin në dixhitalizimin e sistemit të rekrutimit dhe zhvillimin e platformës së menaxhimit të burimeve njerëzore “administrata.al”.

Grupi i Posaçëm për Reformën e Administratës Publike BE – Shqipëri, është forumi kryesor i dialogut politik ku institucionet e qeverisë shqiptare së bashku me përfaqësuesit e Komisionit Evropian diskutojnë ecurinë e zbatimit të reformave të administratës publike, decentralizimit dhe menaxhimit të financave publike.

Zhvillimi i procedurave të rekrutimit në kushtet e pandemisë

Edhe përgjatë muajit qershor, Departamenti i Administratës Publike ka vijuar me zhvillimin e procedurave të rekrutimit online.

Ndërkohë, për një pjesë të vogël të procedurave, për shkak të numrit të lartë të kandidatëve të kualifikuar dhe limiteve të mjeteve të teknologjisë së informacionit, DAP ka zhvilluar testimet në auditore, duke respektuar rigorozisht të gjitha rregullat dhe masat nga institucionet përkatëse për parandalimin e COVID-19.

Përgjatë këtij muaji, Departamenti ka zhvilluar 66 konkurse rekrutimi, si dhe ka trajnuar posaçërisht për procedurat e rekrutimit online 69 anëtarë të Komiteteve të Vlerësimit.

Falë programeve dhe mjeteve të teknologjisë së informacionit, puna ka vijuar normalisht për plotësimin e vendeve vakante, me qëllim përmbushjen e planit të rekrutimit të punonjësve të administratës shtetërore për vitin 2020.

Përditësimi i Regjistrit Qendror të Personelit, monitorohen 36 institucione të reja

gjatë qershorit

Me qëllim zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave “Për përmbajtjen, procedurën e administrimin e dosjeve të personelit e të Regjistrit Qendror të Personelit (HRMIS)”, DAP ka vijuar edhe gjatë muajit qershor monitorimin online të institucioneve për përditësimin e të dhënave personale të punonjësve në Regjistrin Qendror të Personelit.

Përgjatë këtij muaji janë monitoruar rreth 36 institucione të administratës shtetërore, përfshirë institucione qendrore dhe ato të varësisë, duke e çuar në 150 numrin total për gjashtëmujorin e parë të vitit.

Regjistri Qendror i Personelit është një bazë unike të dhënash elektronike, në të cilën ruhet, përpunohet dhe menaxhohet kryesisht informacioni për burimet njerëzore aktive në të gjitha institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore.

Projekti IPA 2014, vijon puna online, progres me aktivitetet kyçe

Pavarësisht kushteve të vështira për shkak të pandemisë, projekti IPA 2014 "Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në administratën publike" ka vijuar punën normalisht.

Gjatë muajit qershor, progres është bërë lidhur me disa nga aktivitetet kyçe të planifikuara si: manuali i proceseve të punës, manuali i kodit të procedurave administrative, modeli i kostos etj. Komunikimi me grupet e punës ka vijuar sërish nëpërmjet platformave online, nga ku janë zhvilluar rreth 12 takime.

Tashmë, draft-manualet e sipërpëmendura janë drejt finalizimit nga ana e projektit, e më pas do t'i prezantohen Departamentit të Administratës Publike për diskutim si dhe miratimet e tyre do të realizohen në muajt në vijim.

Raporti vjetor 2019 për shërbimin civil, DAP raporton në Komisionin e Ligjeve

Në datën 21 korrik në Komisionin për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut u zhvillua online diskutimi mbi raportin vjetor të DAP për vitin 2019. 

Në prezantimin e raportit vjetor, drejtori i DAP, znj. Albana Koçiu theksoi disa nga arritjet më kryesore përgjatë 2019 si:

- Zbatimi i planit të aktiviteteve të SNRAP;

- Unifikimi dhe mbikqyrja e proceseve për përmirësimin e performancës së nëpunësve civilë;

- Përdorimi efikas i platformës “administrata.al”;

- Përmirësimi dhe harmonizimi i përshkrimeve të punës në institucionet qendrore etj.

Rëndësi të veçantë Znj. Koçiu i kushtoi edhe bashkëpunimit me institucionet e arsimit të lartë, nismës së promovimit dhe punësimit të studentëve ekselentë në administratën publike, trajnimit dhe zhvillimit të kapaciteteve të burimeve njerëzore, reformës funksionale të institucioneve të varësisë etj.

Për më shumë detaje mbi raportin kliko këtu

 

 

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE

Ministria e Shtetit për Rindërtim shpall konkurimin për vend të lirë pune në pozicionet :

1. Specialist/Jurist (4 vende)

a)-Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Profesional” në Shkenca Juridike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b - Të kenë të paktën 2 vit përvojë pune në profesion.

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http:/www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e notave;

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

*Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër: Do të bëhet në adresën : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 13 Shkurt 2020. Dorëzimi i dokumentacionit përbën kusht për kualifikimin e kandidatit në procedurë.

 

2. Specialist/Inxhinier( 7 vende)

a)-Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Profesional”, në Shkenca Inxhinierike. Edhe diploma ne nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b)-Të kenë të paktën 2 vit përvojë punë në profesion;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:

http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë

Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e

notave.

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

*Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër: 

Do të bëhet në adresën : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 13 Shkurt 2020.

Dorëzimi i dokumentacionit përbën kusht për kualifikimin e kandidatit në procedurë.

 

3. Specialist/Arkitekt (3 vende)

a) -Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Profesional” në Arkitekturë. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b - Të kenë të paktën 2 vit përvojë pune në profesion;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e notave.

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

*Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër:

Do të bëhet në adresën : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 13 Shkurt 2020.

Dorëzimi i dokumentacionit përbën kusht për kualifikimin e kandidatit në procedurë.

 

4. Specialist/Ekonomist( 2 vende)

a) -Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Profesional” në Shkenca Ekonomike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b - Të kenë të paktën 2 vit përvojë pune në profesion;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http:/www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e notave;

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

*Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër:

Do të bëhet në adresën : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 13 Shkurt 2020.

Dorëzimi i dokumentacionit përbën kusht për kualifikimin e kandidatit në procedurë.

 

5. Specialist/ IT (3 vende )

a) Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Profesional” në shkenca Kompjuterike. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b - Të kenë të paktën 2 vit përvojë pune në profesion;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë

Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e notave;

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

*Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër:

Do të bëhet në adresën : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 13 Shkurt 2020.

Dorëzimi i dokumentacionit përbën kusht për kualifikimin e kandidatit në procedurë.

 

6. Specialist/ GIS (1vend )

a) Të zotërojnë diplomë të nivelit “Master Profesional” në Gjeoinformatikë. Edhe diploma e nivelit “Bachelor” duhet të jetë në të njëjtën fushë;

b - Të kenë të paktën 2 vit përvojë pune në profesion;

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e notave.

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

*Dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër:

Do të bëhet në adresën : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 13 Shkurt 2020.

Dorëzimi i dokumentacionit përbën kusht për kualifikimin e kandidatit në procedurë.

 

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

*Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:

Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe për vlerësimet e rezultateve individale në punë.

Totali i pikeve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:

a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me pozicionin e punës;

b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;

c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.

Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në

mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

 

UDHËZIME PËR APLIKIMIN PËR VENDE TË LIRA PUNE PRANË

Ku dorëzohet aplikimi?

Aplikimi bëhet duke dërguar listën e dokumentacionit të kërkuar në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.., brenda datës 13 Shkurt 2020.

E-maili duhet të mbajë titullin: Aplikim pune për pozicionin (titulli i pozicionit sipas përshkrimit në njoftim)

Cilat janë dokumentet e nevojshme për aplikim?

a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun: http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard

b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit dhe listën e notave.

c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);

d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;

g - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton mesataren e ponderuar të diplomës (listë notash, vërtetim nga fakulteti), trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;

Cilat janë hapat që ndiqen nga aplikimi deri në fillimin e punës?

 Brenda 5 ditëve nga mbyllja e afatit të aplikimit, kandidatët që plotësojnë kriteret e përcaktuara në dokumentin e Përshkrimit të Pozicionit të Punës, do të ftohen për intervistë.

 Brenda 5 ditëve nga zhvillimi i intervistës kandidatët e intervistuar do të njoftohen për vlerësimin e komisionit.

 Kandidati i përzgjedhur do të ftohet për lidhjen e kontratës dhe dorëzimin e dokumenteve të dosjes së noterizuara.

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) është një organizatë ndërkombëtare e krijuar si një iniciativë e përbashkët e Bashkimit Evropian dhe Vendeve të Ballkanit Perëndimor për të forcuar bashkëpunimin rajonal në reformat e administratës publike dhe Integrimin Evropian të anëtarëve të saj, ndër të cilët dhe Shqipëria.  

Për të shqyrtuar vendimet e saj të brendshme të lidhura me rekrutimet dhe rregulloren e stafit, Bordi Drejtues i ReSPA ka krijuar organin e pavaruar Bordi i Apelimit (Appeal Board) i cili do të përbëhet nga një përfaqësues i çdo vendi anëtar të ReSPA. 

ReSPA fton të gjithë kandidatët e kualifikuar të aplikojnë për të qenë pjesë e Bordit të Apelimit (Appeal Board), duke dërguar CV-në e tyre me referenca si dhe dokumentet shoqëruese të skanuara në adresën: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data e fundit e aplikimit është 7 Shkurt 2020.

Për më shumë informacion lidhur me shpalljen dhe kriteret e kualifikimit klikoni në linkun e mëposhtëm: 

https://respaweb.eu/0/tenders/153/call-for-expression-of-interest-for-appeal-board

PERFSHIRJEN E PUNONJESVE TE ADMINISTRATES SHTETERORE NE VEPRIMTARI POLITIKE 

Kontakto direkt Drejtoreshën e Departamentit Znj.Albana Koçiu duke plotësuar këtë formular.

 

Plotesoni fushat e meposhtme

0/255

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com

 

 

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) ofron tre mundësi trajnimi për nëpunësit civilë në muajin tetor në Danilovgrad, Mali i Zi. 

Trajnimet dedikuar trajnerëve mbi:

 • “Sfidat e Integritetit në Prokurimin Publik”, në datat 15 - 16 Tetor, linku si më poshtë:

https://respaweb.eu/0/events/182/training-of-trainers-integrity-challenges-in-public-procurement

 • “Sfidat e Integritetit në Rekrutimin dhe Përzgjedhjen në Shërbimin Civil”, në datat 15 - 16 Tetor, linku si më poshtë:

https://respaweb.eu/0/events/181/respa-training-of-trainers-integrity-challenges-in-recruitment-and-selection-in-the-civil-service

 • “Integriteti dhe Konflikti i Interesit”, në datat 23 - 24 Tetor, linku si më poshtë:

https://respaweb.eu/0/events/183/respa-training-of-trainers-integrity-and-conflict-of-interest-in-the-western-balkans

 Kujdes afatet e aplikimit!

Në Ditën Ndërkombëtare të Punës, 1 Maj, Departamenti i Administratës Publike, mori pjesë në Panairin e Punës për qarkun e Tiranës. Në stendën e Departamentit të Administratës Publike u mirëpritën rreth 300 persona të cilët shprehën interesin për mundësitë e punësimit në shërbimin civil.

Përfaqësues të DAP prezantuan me detaje mënyrën e aplikimit online, duke ju përgjigjur dhe dhënë informacion të plotë mbi çdo pyetje të bërë nga vizitorët të cilët ndalonin dhe shprehnin interesin e tyre në stendën e Departamentit të Administratës Publike. Gjithashtu të interesuarit u orientuan lidhur me procesin e aplikimit dhe konkurrimit në tërësi, ndërsa u informuan për 88 vendet e lira aktualisht të aksesueshme për aplikim, në kategorinë ekzekutive.

Pozicionet e prezantuara përfshinin fusha të ndryshme të arsimit si: jurist, ekonomist, shkenca sociale e të tjerë. Nëpërmjet broshurave dhe fletushkave të interesuarit u informuan për vendet me dhe pa eksperiencë pune në institucione të ndryshme qendrore në ministri, institucione varësie, prefektura apo institucione të tjera në rrethe.

Panairi i cili u zhvillua në sheshin Skënderbej, organizuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Shërbimi Kombëtar i Punësimit, synoi ndërtimin e një platforme efiçente komunikimi dhe ndërveprimi mes aktorëve në tregun e punës, qeverisë, sipërmarrjes, zyrave të punës, shkollave të arsimit profesional dhe punëkërkuesve, me qëllim prezantimin e mundësive që ofron tregu i punës në rajonin e Tiranës.

Në zbatim të neneve 27 dhe 29, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut III dhe V të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 794 datë 29/12/2017, të Këshillit të Ministrave, “Për hapjen e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në TND edhe për kandidatët e tjerë, jashtë shërbimit civil, dhe për përdorimin e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në TND për vitin 2018”, Departamenti i Administrates Publike shpall Procedurën e Pranimit të Drejtpërdrejtë në TND.  

  

Numri i pozicioneve të TND për të cilat do të konkurrohet është 15.

 

SHPALLJA 

REZULTATET E VERIFIKIMIT PARARAK PËR PRANIMIN E DREJTPËRDREJTË

REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN E DREJTPËRDREJTË 

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESVE

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE

 

 • Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç,  nga Shqipëria dhe Diaspora, të cilët kanë mbaruar minimalisht ciklin e parë të studimeve bachelor.
 • Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive profesionale, akademike, personale dhe njohja me administratën publike.
 • Zhvillimi i praktikës së punës është pa pagesë megjithatë periudha e praktikës së punës do të njihet si përvojë pune gjatë rekrutimit në institucionet e administratës publike.
 • Pasi të informoheni gjerësisht rreth programit dhe pas konsultimit të profileve të kërkuara, mund të vijoni me plotësimin e formës së aplikimit. Një nga dokumentet kryesorë që duhet të plotësoni është letra e motivimit

Apliko tani

Subcategories