IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

 

Programi i Transparencës

Hyrje

 

 

Rreth autoritetit

Kuadri ligjor rregullator

Tekstet e plota

E drejta për t'u informuar dhe për t'u ankuar
Mekanizmat kontrollues dhe monitorues që veprojnë mbi AP Informacion mbi buxhetin dhe të dhënat financiare të AP Informacion për procedurat e prokurimit / procedurat konkurruese të koncesionit / partneritetit publik privat
Shërbimet që ofrohen nga AP Procedurat / mekanizmat për të dhënë mendime lidhur me procesin e hartimit të akteve ligjore / nënligjore, politikave publike apo në lidhje me ushtrimin e funksioneve të AP Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format e dokumenteve
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve Ndihma shoqërore / subvencione të dhëna nga AP Informacione / dokumente që kërkohen më shpesh dhe ato që gjykohen të dobishme për publikim nga AP

 

 • Legjislacion ndërkombëtar
 • Legjislacion kombëtar
 • Akte nënligjore
 • Rregullore
 • Kodi i sjelljes

  Departamenti i Administratës Publike nuk ka një Kod Sjelljeje, por i referohet legjislacionit përkatës si, Ligji Nr.9131, date 8.9.2003 "PËR RREGULLAT E ETIKËS NË ADMINISTRATËN PUBLIKE", Vendimi Nr. 874, datë 29.9.2021, "PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE PËR ZBATIMIN E PARIMEVE TË ETIKËS, TË KLASIFIKIMIT TË VEPRIMTARIVE TË JASHTME DHE VLERËN E DHURATAVE, QË MUND TË PRANOHEN GJATË VEPRIMTARISË SË NËPUNËSIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE" etj., që rregullojnë në mënyrë të detajuar sjelljen e nëpunësve të administratës publike

 • Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit
 • Strategji
 • Raport vjetor
 • Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun

Shënim: Në ato raste kur autoriteti publik vetëfinancohet nga tarifat e licencave ose çdo formë tjetër e financimit të drejtpërdrejtë nga subjektet e rregulluara prej tij, bëhen publike edhe dokumentet që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara.

 • Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)
 • - Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP realizohen përmes:

  - Paraqitjes së mendimeve me shkrim në adresën zyrtare të Departamentit të Administratës Publike This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; - Zhvillimit të takimeve me grupet e interesit; - Publikimit të prjekt-akteve në Regjistrin Elektronik për Njoftimet dhe Konsultimet Publike;

 • Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

  Valbona Lekaj dhe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Departamenti i Administratës Publik nuk është një organ publik në veprimtarinë administrative të së cilit përfshihet dhënia e subvencioneve, ndihmave shoqërore apo ndihmave shtetërore.

Bazuar në nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” (në vijim “LDI”), Autoriteti Publik (në vijim “AP”) duhet të publikojë Programin e Transparencës (në vijim “PT”) të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në vijim “Komisioneri”). AP duhet të publikoj informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikoj e përditësoj PT në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.

Në PT janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të A.P. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit AP duhet të vlerësojë nësë ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga AP.

Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, AP duhet të mbajnë parasysh interesin e publikut si dhe të mundësojnë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.