IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Me qëllim zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave “Për përmbajtjen, procedurën e administrimin e dosjeve të personelit e të Regjistrit Qendror të Personelit (HRMIS)”, DAP ka vijuar edhe gjatë muajit qershor monitorimin online të institucioneve për përditësimin e të dhënave personale të punonjësve në Regjistrin Qendror të Personelit.

Përgjatë këtij muaji janë monitoruar rreth 36 institucione të administratës shtetërore, përfshirë institucione qendrore dhe ato të varësisë, duke e çuar në 150 numrin total për gjashtëmujorin e parë të vitit.

Regjistri Qendror i Personelit është një bazë unike të dhënash elektronike, në të cilën ruhet, përpunohet dhe menaxhohet kryesisht informacioni për burimet njerëzore aktive në të gjitha institucionet e administratës shtetërore, institucionet e pavarura dhe njësitë e qeverisjes vendore.