IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 23 shkurt u zhvillua online takimi i 9-të i Komitetit Drejtues të Projektit IPA 2014 “Zbatimi i reformës së shërbimit civil në administratën publike” ku morën pjesë përfaqësues nga Departamenti i Administratës Publike, Bashkimit Evropian, ministritë e linjës dhe ekspertët e projektit shqiptarë e të huaj.

Pjesëmarrësit vlerësuan koordinimin e mirë dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me ekipin, si dhe ecurinë pozitive të aktiviteteve të zhvilluara muajt e fundit, ku janë finalizuar me sukses:

1- Dokumenti për reformën e pagave;

2- Manuali për Vlerësimin e Performancës;

3- Manuali për Vlerësimin e Pozicioneve të Punës;

4- Manuali praktik për Kodin e Procedurave Administrative;

5- Metodologjia për proceset e punës;

6- Modeli i kostos për procedurat addministrative;

7- Inventari i akteve administrative dhe praktikave në fushën e Burimeve Njerëzore si dhe formatet përkatëse të përditësuara në platformën "administrata.al".