IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Projekti i financuar nga BE me fondet IPA 2014 “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në administratën publike” i nisur në Tetor 2018, përfundoi me sukses të gjitha aktivitetet në muajin Tetor 2021.

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti ishte të asistojë qeverinë shqiptare në kuadër të mirëmenaxhimit të burimeve njerëzore dhe fuqizimit të institucioneve publike, mbështetur në këto komponentë kryesorë: reformën në strukturën e pagave, përcaktimin e kritereve të performancës së punonjësve dhe institucioneve, krijimin e një sistemi të unifikuar të burimeve njerëzore për administratën publike qendrore dhe lokale, përforcimin e rolit monitorues të DAP, hartimin e përmirësimin e kurrikulave të trajnimit të ASPA etj

Arritjet e projektit u prezantuan në datën 7 Tetor, në formën e një konference përmbyllëse si dhe në një diskutim të nivelit të lartë, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të intitucioneve kyçe të përfshira në implementim.

Në fjalën përshëndetëse, drejtori i DAP, znj. Albana Koçiu vlerësoi punën e palodhur të ekipit për realizimin e produkteve të projektit, të cilat do të përmirësojnë ndjeshëm proceset e brendshme të punës, si dhe do të intensifikojnë më tej përpjekjet për një administratë publike moderne dhe eficiente, të aftë për të ofruar shërbime me cilësi të lartë.

Projekti i financuar nga fondet IPA 2014 të Bashkimit Evropian, u zbatua nga Public Administration International (PAI) nga Mbretëria e Bashkuar, në partneritet me École Nationale d'Administration (ENA) nga Franca, Agence Française d'Expertise Technique International (AFETI) – Expertise France nga Franca, IBF International Consulting nga Belgjika dhe IDRA shpk nga Shqipëria.