IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datat 7-8 qershor 2022, përfaqësues të Departamentit të Administratës Publike morën pjesë në konferencën rajonale për reformën e administratës publike, integritetin, llogaridhënien dhe besimin në institucionet e administratës publike, organizuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim - IDM Albania.

Pjesë e rëndësishme e këtij aktiviteti ishin dhe organizatat e ndryshme të shoqërisë civile të rajonit.

Përgjatë takimit dyditor pjesëmarrësit ndanë përvojat dhe sfidat e përbashkëta të reformës së administratës publike në nivel rajonal.

DAP vlerësoi punën e organizatave të shoqërisë civile për monitorimin që i bëjnë reformës, pasi në këtë mënyrë përcillet një tjetër këndvështrim i zbatimit të saj, këndvështrimi i shoqërisë civile dhe publikut të gjerë.

Këto aktivitete nxisin edhe më shumë bashkëpunimin midis qeverisë dhe shoqërisë civile për të hartuar dhe zbatuar politika gjithëpërfshirëse e transparente, në shërbim të qytetarit.