IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Shkolla e magjistraturës njofton të gjithë të interesuarit se kanë filluar regjistrimet për provimin e pranimit për kandidatë për magjistratë dhe ndihmës ligjorë për vitin akademik 2023-2024.

Në faqen zyrtare, magjistratura.edu.al, Shkolla e Magjistraturës, njofton se:

Në zbatim të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, fillojnë regjistrimet për provimin e pranimit për kandidatë për magjistratë për vitin akademik 2023-2024. 

Numri i vendeve vakante për pranimin në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik  2023-2024, do të jetë 80 kandidatë për magjistratë, nga të cilët 40 profili gjyqtarë dhe 40 profili prokurorë.

Regjistrimi i kandidatëve për magjistratë do të bëhet në sekretarinë shkencore të Programit të Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës në periudhën 1 shkurt - 28 shkurt 2023, nga ora 9.00 – 14.00 (Godina e re, “Poli i Drejtësisë”, rruga “Ana Komnena”, Tiranë).

Për më shumë informacione, klikoni faqen zyrtare https://www.magjistratura.edu.al/sq/programe-and-formime/njoftim-per-shpalljen-e-vendeve-vakante-per-magjistrate-and-ndihmes-ligjore