IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 23 janar, drejtori i Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu raportoi në mbledhjen e radhës së Nënkomisionit për Administratën Publike, për konstatimet dhe rekomandimet e lëna në progres-raportin e Komisionit Evropian për Shqipërinë, për vitin 2022, lidhur me shërbimin civil.

Znj. Koçiu prezantoi në seancën dëgjimore, punën e DAP për reformimin e administratës publike, si një fushë prioritare, për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.

Ajo foli për 6 parimet kryesore të administratës publike, në kontekstin e anëtarësimit, mbi të cilat Shqipëria do të vlerësohet nga Komisioni Evropian, ku që prej shtatorit të vitit të kaluar DAP ka zhvilluar disa takime me përfaqësuesit e BE për shpjegimin e të gjithë procesit dhe mënyrës se si vendi do të vlerësohet në këtë aspekt, arritjet, sfidat dhe objektivat.

Drejtori i DAP foli edhe për strategjinë e re të administratës publike 2023-2030, për të cilin po bashkëpunohet me SIGMA-n, rekomandimet e lëna nga KE, ku sqaroi masat e marra, lidhur me procedurën e rekrutimit, dixhitalizimin dhe rritjen e transparencës së të gjithë procesit, rekrutimin e TND-ve, iniciativat për reformën e skemës së pagave, përshkrimet e vendeve të punës, vlerësimin e performancës etj.

Në fund të seancës dëgjimore, znj. Koçiu iu përgjigj pyetjeve të deputetëve lidhur me trajnimin e vazhdueshëm të nëpunësve publikë, vlerësimet e punës si dhe sfidën për tërheqjen e profesionistëve në administratën publike.