IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Bazuar në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Kodin e Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë, të ndryshuar, vendimin nr. 9, datë 24.12.2020 të Komisionit Rregullator të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, udhëzuesin nr. 11, datë 10.02.2023 të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për mirëadministrimin e shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore, me vendimin nr. 11 datë 12.4.2023 vendosi:   

  1. Pezullimin e procedurave administrative të rekrutimit, të shpallura në faqen zyrtare të Departamentit të Administratës Publike përgjatë periudhës së fushatës zgjedhore nga data 14.04.2023 - 14.05.2023.  
  2. Të gjitha procedurat e rekrutimit do të rinisin duke filluar nga data 15.05.2023, në fazën ku janë ndërprerë.