IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike me mbështetjen e Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim — IDM është duke punuar për tre dokumente të cilat do të kontribuojnë për forcimin e etikës dhe kulturës së integritetit në institucionet publike:

- Manuali i rregullave të etikës për nëpunësit e administratës publike

- Udhëzues "Për elementët kryesorë procedurialë dhe materiale të ecurisë dhe shqyrtimit të shkeljeve disiplinore"

- Metodologjia për mbikëqyrjen e zbatimit të rregullave të etikës në institucionet e administratës publike

Në këtë kuadër u zhvillua një fokus grup me ekspertë dhe profesionistë të njësive të burimeve njerëzore të ministrive të linjës, në lidhje me praninë e dilemave etike në institucion dhe procedurat që ndjekin njësitë e burimeve njerëzore në këto raste.

Gjatë takimit u diskutuan dhe u ndanë përvojat e punës për vendimet e duhura në rastet kur përballemi me dilema etike.

Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të projektit “Forcimi i integritetit për përmirësimin e shërbimeve publike”, i cili zbatohet nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim dhe financohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëveprim dhe Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA).

Dokumentet do të konsultohen gjithashtu edhe më aktorë interesi me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të tyre.