IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 5/1, të ligjit nr.8487, datë 13.5.1999, „Për kompetencat për caktimin e pagave të punës“, të ndryshuar dhe të ligjit nr.10025, datë 27.11.2008 „Për Buxhetin e vitit 2009,,  me propozimin e ministrit të Brendshëm dhe ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave.