IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 19 shkronja "c", 20 shkronjat "e" dhe "g", e 29 të ligjit nr. 8549, datë 11.11.1999 "Statusi i nëpunësit civil", dhe të neneve 76-108 të ligjit nr.7961, datë 12.7.1995 "Kodi i Punën i Republikës së Shqipërisë", me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave