IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
LIGJ Nr. 154/2014 PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E KONTROLLIT  TË LARTË TË SHTETIT
 
Në mbështetje të neneve 81, 83, pika 1, dhe 162 deri në 165 të Kushtetutës, me propozimin e deputetit Erion Braçe,  
 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI: