IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

VENDIM Nr.175, date 8.3.2017 PËR TRAJTIMIN ME PAGË DHE SHTESA MBI PAGË TË PUNONJËSVE MËSIMORË, NË ARSIMIN PARAUNIVERSITAR 
 
Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, dhe të ligjit nr.10405, datë 24.3.2011 "Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve", të ligjit 69/2012, “Për për sistemin arsimor parauniversitar në republikën e shqipërisë”, i ndryshuar, të ligjit 130/2016 ”Për buxhetin e vitit 2017”, me propozimin e ministrit të inovacionit dhe ministrit të financave, Këshilli i Ministrave
 
VENDOSI: