IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 28, pika 6, 29, pika 5, 30, pika 6,31, pika 3,32, pika 3, e 69, te ligjit nr.152/2013, "Për nëpunesin civil", me propozimin e ministrit te Punëve te Brendshme dhe të ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administraten Publike, Keshilli i Ministrave vendosi:
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 8, 9 e 69, të ligjit nr.l5212013, "Për nëpunësin civil", me propozimin e ministrit te Punëve të Brendshme dhe të ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administraten Publike, Këshilli i Ministrave vendosi:

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 19 dhe 69 të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme dhe të ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave


VENDIM Nr. 5, datë 5.2.2014 NË EMËR TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, e përbërë nga:


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 18, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:

LIGJ Nr. 41/2017 PËR NJË NDRYSHIM DHE SHTESË NË LIGJIN NR. 152/2013 “PËR NËPUNËSIN CIVIL”, TË NDRYSHUAR Në mbështetje të neneve 81, pika 2, dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e një deputeti,  
 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË :

Nr. 305, datë 5.4.2017 PËR DISA SHTESA NË VENDIMIN NR.142, DATË 12.3.2014,  TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR PËRSHKRIMIN DHE KLASIFIKIMIN E POZICIONEVE TË PUNËS NË INSTITUCIONET E ADMINISTRATËS SHTETËRORE DHE INSTITUCIONET E PAVARURA”, TË NDRYSHUAR


Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 19 e 69, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, me propozim e ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave  
 
VENDOSI:
 
 
VENDIM Nr. 627, datë 24.9.2014 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 116, DATË 5.3.2014, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR STATUSIN E NËPUNËSVE DHE PUNONJËSVE AKTUALË QË PËRFITOJNË STATUSIN E NËPUNËSIT CIVIL SIPAS LIGJIT NR. 152/2013, “PËR NËPUNËSIN CIVIL””, TË NDRYSHUAR
 
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 67, pika 8 e 69, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme dhe të ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:


 
VENDIM Nr. 351, datë 11.5.2016 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 43, DATË 16.1.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE STATUSIN E AUTORITETIT TË KONTROLLIT SHTETËROR TË EKSPORTEVE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 9 e 14, të ligjit nr. 9707, datë 5.4.2007, “Për kontrollin shtetëror të veprimtarisë së importeksportit të mallrave ushtarake dhe teknologjive, me përdorim të dyfishtë”, të ndryshuar, të nenit 10, të ligjit nr. 9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, dhe të nenit 6, të ligjit nr. 90/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore”, me propozimin e ministrit të Mbrojtjes,
Këshilli i Ministrave
 
VENDOSI: