IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

SHPALLJE PER VENDE VAKANTE:

KOORDINATOR (2) ,NË AGJENCINË PËR DIALOG DHE BASHKËQEVERISJE

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

 

KOORDINATOR (2), DREJTORIA E BASHKËQEVERISJES

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.    Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas ministrisë ku është i/e atashuar).

2.         Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3.         Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do

4.         Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;

5.         Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore;

6.         Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e  aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes;

7.         Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.

 

8.        Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave juridike (me master shkencor);
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë eksperiencë pune, minimalisht 5 vite;
 • Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( II-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

 

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
, këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;
–        CV;
–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
–        Fotokopje të librezës së punës;
–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
–        Dy letra rekomandimi;
–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda datës 07 tetor  2019, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

 

Bazuar në nenin 66/1 të ligjit nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", i ndryshuar, Urdhrin nr. 5151, datë 28.10.2015 “Për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës së prerë nga institucionet e administratës shtetërore të përfshira në fushën e zbatimit të ligjit për shërbimin civil”, në zbatim të Vendimit nr. 6595, datë 17.11.2014 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, Tiranë, lënë në fuqi me Vendimin nr. 1705, datë 24.04.2017 të Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë, si dhe mbështetur në nenin 162 të Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, njoftojmë publikisht me shpallje tre aktet/shkresat bashkëlidhur, nëpërmjet të cilave z.Gani Dëzhgiu është rikthyer në detyrë pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve

SHPALLJE PER VENDE VAKANTE:

KOORDINATOR (2) ,NË AGJENCINË PËR DIALOG DHE BASHKËQEVERISJE

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vend  të lirë pune në pozicionin:

 

KOORDINATOR, DREJTORIA E BASHKËQEVERISJES

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.          Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas ministrisë ku është i/e atashuar).

2.         Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3.         Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do

4.         Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj;

5.         Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore;

6.         Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e  aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes;

7.         Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.

8.        Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

 

 KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare ne fushen e  shkencave juridike/ekonomi (me master shkencor);
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë eksperiencë pune, minimalisht 6 vite pune;
 • Mundësisht me eksperiencë në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

 

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË ( II-b )

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

–        Letër interesi për pozicionin;
–        CV;
–        Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;
–        Fotokopje të librezës së punës;
–        Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);
–        Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;
–        Dy letra rekomandimi;
–        Numër kontakti dhe adresë e-maili.

 

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda datës 12 shkurt  2019, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

 

Pre-notice of the Call for Applications to the EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans– Round III

 

NB: This is a pre-notice informing about the forthcoming opening of the actual call for applications. No action is required at the present moment from potential applicants.

 

The European Commission and the British Council, announce the forthcoming opening of the call for applications to the “EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans– Round III”. (YPS 2018).  The Action is implementing two training programmes in EU academic institutions and a regional exchange component for early career civil servants (2 to 5 years of working experience in Public Administration) from the six countries of the Western Balkans –WB6 (Bosnia & Hercegovina, Montenegro, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo*, Serbia and Albania). The Action is managed by the European Commission and implemented by the British Council. Applications will be open from 30 August 2018 until 13 September 2018. Successful applicants will be offered the opportunity to attend two intensive trainings (2 weeks each). The first training, named “Executive Certificate in Management and Public Policy”, will be at Science Po in Paris (France) during December 2018. The second training, named “Public Administration Reform in the Context of EU Integration Process”, will be at College of Europe in Bruges (Belgium) during February 2019. YPS 2018, the third round of this scheme and foreseen as a follow up to a similar Pilot Action launched in 2016 (YPS 2016), is aiming at contributing to progress in the accession process and to deepen regional cooperation among WB6. First, it focuses on building professional capacity and preparing the next generation of public administrators and policy makers in the six Western Balkan countries who will be in charge of the accession process, and drive and lead future change in their societies, particularly those required under the SAA implementation and accession negotiation process. In addition, the proposed Action aims at promoting the regional cooperation element of the EU integration process at the level of civil service by making cross-border connections between these leaders and agents of change and facilitating peer learning and the sharing of best practices. This Programme, whose working language is only English, will select up to 30 participants (the actual number of grants awarded may also be less depending on suitability of candidates) both in the trainings and the exchange part (up to 5 places are available for each country of the region). This call is open to mid level civil servants(as specified in the Rules of Procedures to be published on 30 August 2018, http://Eu4wb6.com/).

 

Eligible applicants are:

à         Civil servants with between 2 and 5 years of working experience in Public Administration in one of the six countries of the Western Balkans. This means that candidates that have been part of the Civil Service no earlier than 1 August 2013 and no later than 1 August 2016 are eligible to apply.

à         Civil servants who have been recruited in PA through a public competition (political appointees are excluded from this selection process as they cannot be considered as civil servants).

Civil servants involved in policy formulation and strategic planning within the Prime Minister’s Office, Ministry of Finance, strategic units of the Ministry of Foreign Affairs and Ministry of European Integration/Governmental Directorates/Bodies of European Integration, Institutions responsible for coordination of EU affairs.

à         Citizens with a valid passport issued by the National Authority in one of the 6 Western Balkan countries. Passports of another country than the one where the applicant works as a civil servant are not acceptable.

à         University graduates holding a valid BA and/or MA/MSc degree.

à         Fluent in English with at least an upper-intermediate level (B2). Those candidates who already have a valid TOEFL/IELTS language certification will not be asked to participate to the second stage of selection (i.e. English language test) if they provide a valid proof of this certification with at least the same level of knowledge as above (B2 or equivalent).

à         Available to travel and to move abroad from November 2018 to May 2019.

 

The programme will cover the following costs for up to 30 participants:

à          tuition fees at Science Po and at College of Europe

à          accommodation and living allowances in France and Belgium

à          visa costs (if Visa is needed)

à          health insurance and flight tickets

à          English language test costs

à          Exchange programme costs (travel, food and lodging)

 

Selected participants will commit to:

à          Attend in full the 4 weeks trainings at Science Po and at College of Europe, divided in two modules planned in December 2018 and February 2019.

à          Attend the two weeks exchange programme in the Public Administrations of one of the six countries involved in the programme (March/April 2019).

à          Attend the Regional Alumni Conference and Lessons Learnt event (May 2019)

 

According to the Rules of Procedure selections will be carried out in 3 stages and include the following steps:

à          Pre-Selection of eligible candidates based on formal and administrative criteria.

à          Aptis English language test (only if a candidate pass B2 level threshold he/she will be invited to sit the interview).

à          Interviews by a 3 members’ panel composed of 2 permanent members: 1 British Council working group representative and 1 EU action senior expert with academic and appropriate professional background; and 1 rotating member from EUDs in each of the six countries. In addition, 1 NIPAC representative in each country will attend all interviews as observer.

 

Women and representatives of minorities are strongly encouraged to apply. Application forms and the full set of accompanying documents will be available upon registration at the following website: http://Eu4wb6.com/ starting from 30 August 2018. Additional information on the Scheme’s Rules, Procedures and Selections Criteria will also be available online from the same date to all applicants. This is only a pre-notice of the opening for the call of applications to inform potential applicants of the forthcoming opening of the call itself. Applications are not yet open.

 

For further information http://Eu4wb6.com/

 

 

Disclaimer: The implementation of this programme is subject to availability of EU funding managed by the European Commission

“EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans – Rounds II&III” is an EU Funded Project, managed by EC and implemented by the British Council.

 

bc_pms

 

 

Internship on Anticorruption.

 

National Coordinator against Corruption, in cooperation with EU-funded project, Twinning against Corruption “Support to the formulation, coordination and implementation of anti-corruption policies in Albania”, invite all interested young professionals working as civil servants, to apply for a three months internship.

This internship, dedicated to three Albanian professionals/experts, will be offered, focused on the topics of programme development and provision of practical insights in the day-to-day implementation of programmes at IACA (International Anti-Corruption Academy)

The internship is on a full-time basis and take place at the IACA campus in Laxenburg, Austria.

Financing of this Internship will be provided by the EU-funded project “Support to the formulation, coordination and implementation of anti-corruption policies in Albania”.

 

According to the IACA requirements this Internship Programme is designed for young civil servants, recent graduates, wishing to develop and broaden their professional skills and gain working experience in an international environment. Therefore, the target group is young people in the beginning phase of their career.

The participants have to deliver to the NCAC a monthly report in English language about their activities during their internship.

 

Requirements:

The candidate must be a civil servant, graduated from university no more than five years prior to applying for this internship. Excellent command of the English language is required, as well as excellent computer capabilities (Word, Excel, and PowerPoint).

 

Candidates must also meet the following criteria:

Be proficient in the English language (well-developed oral communication and drafting skills).

A working knowledge of other languages is desirable.

Easily adapt to a multicultural working environment

Work effectively in a team as well as independently

Have: discretion, reliability, precision, honesty, and integrity

 

The three participants should represent:

A central government institution

An independent institution

A local government institution

 

Applying

The candidate’s application should include an up-to-date résumé or curriculum vitae, which also contains the names and contact details of two references who are familiar with his/her qualifications. The curriculum vitae should be accompanied by a concise cover letter (max. 400 words) outlining the applicant’s interest in the Internship Programme, relevant experience (academic and non-academic), and perceived benefit of completing an internship at IACA. Applicants are also asked to include their availability in the application package.

Applications should be sent by e-mail to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   until September 10, 2018.

 

 

Departamenti i Administratës Publike, në cilësinë e njësisë përgjegjëse për organizimin e procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendeve vakante në institucionet e administratës shtetërore, krijon Komitetet e Pranimit, të cilat kryejnë vlerësimin e kandidatëve pjesëmarrës në këto procedura.

Sa më sipër, në zbatim të pikës 5, të Kreut III, të Vendimit nr. 243, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, si dhe pikës 10, të Kreut III, të Vendimit nr. 242, datë 18.3.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, DAP

NJOFTON

Hapjen e aplikimeve për ekspertë të jashtëm në fushën e:

ü  Shkencave Juridike

ü  Shkencave Ekonomike

ü  Prokurimeve publike/Koncesioneve/Partneritetit Publik Privat

ü  Auditimit 

ü  Shkencave Mjedisore

ü  Shkencave të Natyrës

ü  Hartimit ose menaxhimit të projekteve

ü  Planifikimit strategjik

ü  Sigurisë së përgjithshme të produktit (në veçanti sigurisë ushqimore)

ü  Shkencave mjekësore

ü  Integrimit evropian

ü  Shkencave Inxhinierike

Detyrat

Në kuadër të angazhimit në përbërje të Komiteteve të Pranimit, eksperti duhet:

1. Të japë kontributin e tij në përgatitjen e pyetjeve për testimin e fushës së njohurive, të aftësive dhe të cilësive të kërkuara për pozicionin/pozicionet vakant/e;

2. Të propozojë pyetje në kuadër të intervistës së strukturuar me gojë;

3. Të marrë pjesë në shqyrtimin e ankesave të paraqitura nga kandidatët;

4. Të jetë objektiv, i paanshëm dhe profesional gjatë procesit të vlerësimit.  

 

Kriteret e kërkuara

Aplikantët duhet të plotësojnë një nga kriteret e mëposhtme:

 •        Të jenë aktualisht prej jo më pak se 5 vitesh pa shkëputje në detyrën e pedagogut (të brendshëm ose të jashtëm) në një nga universitetet publike/private, 
 •        Të kenë të paktën 5 vjet përvojë si ekspertë të licensuar të fushave të sipërpërmendura ose ekspertë që vijnë nga profesionet e rregulluara;

Dokumentacioni, mënyra dhe afati i dorëzimit

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë: 

1. CV

2. Fotokopje të diplomës;

3. Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 

4. Fotokopje të letërnjoftimit (ID);

Dokumentacioni i mësipërm duhet të dërgohet vetëm në rrugë postare në adresën: 

Departamenti i Administratës Publike
Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Sheshi “Nënë Tereza” 
Tiranë

 

Krahas dërgimit të dokumentacionit si më sipër, të gjithë të interesuarit duhet të regjistrojnë online të dhënat përkatëse në link si më poshtë: 

https://goo.gl/forms/ho4UiqeWJTCmLpMB2

Të tjera

Shpërblimi për angazhimin në këtë veprimtari rregullohet sipas Vendimeve të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, dhe nr. 242, datë 18.3.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”. 

Përzgjedhja dhe komunikimi me aplikantët

Seleksionimi i kandidaturave do të kryhet nga Departamenti i Administratës Publike. Vetëm kandidaturat e përzgjedhura do të kontaktohen. 

 

 

 

NJOFTIM

 

Në vijim të njoftimit për fillimin e procedurave për të vlerësuar përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë, për nëpunësit civilë në të gjithë strukturat me funksione inspektimi, në institucionet e administratës shtetërore, pjesë e shërbimit civil DAP dhe ASPA njoftojnë:

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 16 Dhjetor 2017, në ambjentet e Parkut Olimpik të Tiranës, Rruga Liman Kaba, pranë ish-Kompleksit Dinamo.

 

Të gjithë nëpunësit civilë duhet të jenë të pajisur me një dokument identiteti (pasaportë ose letërnjoftim).

Orari i zhvillimit të testimit me shkrim për secilin nëpunës civil do të jetë sipas listës më poshtë.

 

Për arsye të regjistrimit, të gjithë nëpunësit civilë duhet të paraqiten 30 minuta përpara orarit të caktuar për testimin me shkrim. 

 

 

               Grupi-I  Testimi Ora 11:00 - Regjistrimi Ora 10:30 

 

1 Abaz Qamo AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
2 Abedin Dyli DPSHPA, Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
3 Ada Bashllari Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
4 Adela Cela Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
5 Adelina Mero AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
6 Adi Hoxha Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
7 Adrian Cenaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
8 Adriana Hasantari AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
9 Adriana Muskaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
10 Afrim Çulaj DPSHPA, Shkodër Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
11 Agron Cara AKU Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
12 Agron Dino ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
13 Agron Haxhija Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
14 Ahmet Beqiri RISHM Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
15 Aida Gjergji Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
16 Aida Zuna Inspektorati Shteteror Shendetesore Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
17 Ajet Iskurti Inspektorati Shteteror Shendetesore Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
18 Alban Brahimi AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
19 Alban Topulli DPSHPA Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
20 Albana Stefanidhi Inspektorati Shteteror Shendetesore Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
21 Alda Elezi Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
22 Aldo Sinjari AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
23 Aleks Haxhiraj ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
24 Aleks Ruçi ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
25 Aleksander Dani AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
26 Aleksander Luli DPSHPA, Lezhë Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
27 Alfons Çuli Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
28 Alfred Kala RISHM Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
29 Alfred Xhixha Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
30 Algert Mëhalla AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
31 Ali Balliu AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
32 Ali Baze DPSHPA, Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
33 Alket Lulaj DPSHPA, Shkodër Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
34 Alketa Zeqiri AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
35 Alma Shalsi Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
36 Alma Shehu AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
37 Altin Murra ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
38 Altin Uruçi AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
39 Alvi Bardhi AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
40 Andi Shabanaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
41 Aneta Shuke Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
42 Angjelina Vuksani AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
43 Anila Dedei Inspektorati Shtetero Shendetsore Qendrore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
44 Anila Guri Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
45 Anila Kapidani AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
46 Anila Nushi Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
47 Arben Gupi AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
48 Arben Ruci Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
49 Arben Shytaj AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
50 Arbër Ferrunaj DPSHPA, Durrës Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
51 Arbër Nuri AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
52 Arbër Shorri AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
53 Ardian Muca Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
54 Ardian Paravani Inspektorati Shtetero Shendetsore Qendrore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
55 Ardian Petriti AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
56 Ardit Ashafi AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
57 Ardit Kanaçi AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
58 Areti Beruka Inspektorati Shtetero Shendetsore Qendrore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
59 Arion Baci Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
60 Aristogen Gjeloshi Inspektorati Shteteror Shendetesore Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
61 Arjan Caka Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
62 Arjeta Çukaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
63 Arjola Shpati Inspektorati Shteteror Shendetesore Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
64 Arjon Arapi DPSHPA, Sarandë Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
65 Arlind Bakiu AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
66 Arlinda Guri Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
67 Arlinda Shameti Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
68 Armonela Bizhga Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
69 Arqile Kaishi Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
70 Arsen Mustafaraj AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
71 Arsida Tyli Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
72 Arsonela Mio AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
73 Arta Kaçorri AKU Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
74 Artan Saliu RISHM Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
75 Artan Vuksani AKU Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
76 Artur Gjoka Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
77 Astrit Kasmi AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
78 Astrit Shahu DPSHPA, Sarandë Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
79 Atdhe Mele AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
80 Atilio Balca Inspektorati Shteteror Shendetesore Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
81 Bafjar Dani Inspektorati Shteteror Shendetesore Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
82 Bardhyl Poka Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
83 Besarije Shehu Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
84 Besim Brahimi AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
85 Besjan Osmanaj AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
86 Besnik Bekteshi ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
87 Bide Kosiqi Inspektorati Shteteror Shendetesore Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
88 Bledar Dollaku Inspektorati Shtetero Shendetsore Qendrore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
89 Bledar Kazazi AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
90 Bledar Molishtari AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
91 Bledar Saçaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
92 Blerim Gruda ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
93 Blerina Lalaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
94 Borana Gjoshi Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
95 Brizita Gramo Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
96 Brunilda Isufaj RISHM Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
97 Budjon Belishta AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
98 Bujar Gega Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
99 Çeljeta Seferaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
100 Çlirim Agolli AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
101 Daniela Spahiu Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
102 Daut Pepa AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
103 Dedë Deda AKU Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
104 Dëfrim Dushari AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
105 Denida Mema Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
106 Dhimitër Rada AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
107 Dhimitraq Janku AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
108 Dhimitraq Panajoti AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
109 Dhurata Xheka AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
110 Djana Dona Inspektorati Shteteror Shendetesore Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
111 Doloreza Mimani Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
112 Donald Dermyshi AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
113 Donin Guxho Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
114 Dorjan Diko AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
115 Dornela Voka Inspektorati Shteteror Shendetesore Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
116 Drini Zeneli AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
117 Dritan Dushaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
118 Dritan Gjongecaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
119 Dritan Resuli Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
120 Dritan Zenelaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
121 Drivalt Kapxhiu AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
122 Eda Lila Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
123 Edlira Saraçi Inspektorati Shteteror Shendetesore Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
124 Edmond Çullhaj AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
125 Edmond Leka Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
126 Eduart Shenaj AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
127 Eglantin Lila ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
128 Eglantina Hyka Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
129 Elda Alidemiraj Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
130 Elda Çuka AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
131 Elda Curri AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
132 Elda Drabeja Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
133 Eldri Katroshi Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
134 Elefteria Liti AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
135 Eleni Xhemalaj AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
136 Elfrida Kumati AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
137 Elidon Hala AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
138 Elidon Sejdinaj AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
139 Elis Xhixha AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
140 Elisgen Ndoci ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
141 Eliverta Fezollari (Morava) AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
142 Eljan Xheka Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
143 Elmira Zeneli Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
144 Elona Gjini Inspektorati Shteteror Shendetesore Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
145 Elona Kallashi Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
146 Elona Mano Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
147 Elona Merxhushi AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
148 Elva Dani AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
149 Elvira Mitre AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
150 Elvis Vllamasi AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
151 Emihare Pervana Inspektorati Shteteror Shendetesore Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
152 Emiranda Aliaj AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
153 Endri Hoxhaj DPSHPA, Vlorë Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
154 Endrit Dashi ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
155 Enea Bufi Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
156 Enea Haxhiraj Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
157 Enea Melengu Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
158 Engjëll Siço AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
159 Enis Gjeta AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
160 Enklajd Dhima AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
161 Entela Hanxhara Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
162 Enver Bilbili DPSHPA, Tiranë Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
163 Erand Muharremi AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
164 Erisa Mucaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
165 Ermal Ibrahimi Inspektorati Shtetero Shendetsore Qendrore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
166 Ermal Shima Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
167 Ermal Xhumari DPSHPA, Lushnjë Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
168 Ermir Beqiraj Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
169 Ermir Nika Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
170 Ermir Shatri ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
171 Ernesta Rustaj AKU Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
172 Ersida Buci Inspektorati Shtetero Shendetsore Qendrore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
173 Ervin Kolndreu Inspektorati Shteteror Shendetesore Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
174 Ervin Kulli Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
175 Ervin Ruçi DPSHPA, Dibër Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
176 Ervin Sejdia ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
177 Ervis Aliu Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
178 Ervis Bekteshi Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
179 Ervis Koçileri AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
180 Esida Mile Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
181 Eugen Jaupi Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
182 Evis Lemi DPSHPA Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
183 Fabiola Dalipaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
184 Fadil Kukaj AKU Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
185 Faik Dogjani AKU Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
186 Faik Shosha Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
187 Fatbardha Roshi AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
188 Fatjona Alimuçaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
189 Fatjona Çinaj ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
190 Fatmir Gaçaj AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
191 Fatmir Iberhasaj AKU Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
192 Fatmir Koçi AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
193 Fatmir Koliçi AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
194 Fatmir Sula AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
195 Fatmira Mamurani Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
196 Fatos Semi AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
197 Ferid Lama Inspektorati Shteteror Shendetesore Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
198 Ferit Delaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
199 Fidai Cake AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
200 Fiqerete Xhemaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
201 Firdus Kurti AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
202 Florenc Leka Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
203 Floresha Feinaj AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
204 Floreta Gorishova Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
205 Florian Myshketa Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
206 Florian Sadikaj AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
207 Florian Sadushaj ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
208 Fluturim Taragjini AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
209 Foti Zëra AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
210 Fuat Oshafi AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
211 Galia Koçi AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
212 Gazmend Miza Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
213 Gazmend Nelaj Inspektorati Shtetero Shendetsore Qendrore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
214 Gentiana Ndreu Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
215 Gentiana Saraçi Inspektorati Shteteror Shendetesore Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
216 Gerald Shehu Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
217 Gerard Hoxha AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
218 Gëzim Hushi AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
219 Gezime Halilaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
220 Gjenovefa Kore AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
221 Gjergj Koja Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
222 Gjergji Danga Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
223 Gjergji Rova DPSHPA, Gjiriokastër Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
224 Gjon Marku AKU Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
225 Gjon Preçi AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
226 Gzim Zmakaj AKU Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
227 Hajredin Qafa AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
228 Hajrije Celami Inspektorati Shteteror Shendetesore Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
229 Halim Dafku DPSHPA, Kukës Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
230 Halit Hoxhalli AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
231 Hamdi Mlloja AKU Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
232 Hamit Çota RISHM Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
233 Harald Çela ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
234 Hasije Sadrija AKU Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
235 Haxhi Dika AKU Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
236 Haziz Doçaj AKU Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
237 Haziz Lusha Inspektorati Shteteror Shendetesore Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
238 Helidon Mako Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
239 Hysen Daci AKU Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
240 Ilda Xhemollari ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
241 Ilir Selimi Inspektorati Shteteror Shendetesore Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
242 Ilira Manxharaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
243 Ilirjan Çepe DPSHPA, Vlorë Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
244 Ilirjan Ruka Inspektorati Shteteror Shendetesore Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
245 Iljaz Fejza AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
246 Ilmi Kasa AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
247 Imer Sina RISHM Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
248 Ina Çani Inspektorati Shteteror Shendetesore Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
249 Irida Muja Inspektorati Shteteror Shendetesore Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
250 Ismail Sinani AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
251 Iva Musa Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
252 Janaqi Velovski AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
253 Jani Qendro AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
254 Jeta Harizi Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
255 Jetmir Gozhita Inspektorati Shteteror Shendetesore Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
256 Jola Osmëni Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
257 Jonada Pupa Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
258 Jonida Toska AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
259 Jordan Maçolli RISHM Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
260 Josif Tanku AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
261 Julian Halili Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
262 Julian Llupo ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
263 Kamela Bullari Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
264 Kastriot Mema AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
265 Klement Kodra AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
266 Klodian Doka Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
267 Klorinda Lazri Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
268 Kozeta Vercani AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
269 Krenar Çuni AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
270 Kreshnik Tota AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
271 Kujtim Agolli AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
272 Laert Hita ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
273 Laura Kalivopulli Inspektorati Shtetero Shendetsore Qendrore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
274 Lavdërim Xholi AKU Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
275 Lavdim Daja RISHM Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
276 Ledio Capo AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
277 Ledio Ilollari AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
278 Lefter Braho AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
279 Lefter Gjolli Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
280 Lefter Koçillari DPSHPA, Durrës Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
281 Lejla Kërtusha AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
282 Leke Prendi AKU Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
283 Leni Papanikolla AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
284 Leze Gjoni AKU Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
285 Linda Kertusha Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
286 Lindita Ademi Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
287 Lindita Gjana Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
288 Lindita Ponari Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
289 Liza Marku AKU Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
290 Lolita Kurti AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
291 Lorana Gjikondaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
292 Lorenc Hashorva Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
293 Lulëzim Balani AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
294 Lulezime Kanani Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
295 Lulëzime Shallari AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
296 Luljeta Zhebo AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
297 Lulzim Panavija AKU Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
298 Lulzim Zajmi AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
299 Mahmut Grosha AKU Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
300 Mandolina Faqolli AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
301 Manjola Arnautu Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
302 Manjola Qoli Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
303 Manjola Vraja AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
304 Manush Kullolli AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
305 Manushaqe Deda AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
306 Marinela Mano Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
307 Marjana Nora AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
308 Marjana Tuci Inspektorati Shteteror Shendetesore Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
309 Marvin Mersini Inspektorati Shtetero Shendetsore Qendrore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
310 Medi Çela AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
311 Meliha Rama Inspektorati Shteteror Shendetesore Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
312 Meliha Spahiu AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
313 Melina Bejleri AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
314 Melinda Shanaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
315 Merita Luzati Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
316 Mersin Beqiraj Inspektorati Shteteror Shendetesore Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
317 Meter Picaku Inspektorati Shteteror Shendetesore Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
318 Migena Alliaj AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
319 Migena Cina AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
320 Mikel Lelaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
321 Milel Shena Inspektorati Shteteror Shendetesore Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
322 Milka Jojiç Inspektorati Shtetero Shendetsore Qendrore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
323 Mimoza Alushi AKU Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
324 Mimoza Bulku AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
325 Minush Lazaj ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
326 Mirel Koçi AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
327 Mirela Koloshi AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
328 Mirton Dizdari Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
329 Misenva Shtylla Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
330 Misjen Xhuveli Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
331 Mitat Lame RISHM Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
332 Musa Bala Inspektorati Shteteror Shendetesore Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
333 Myzafer Elezaj AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
334 Naim Ndreu Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
335 Nardi Jonusllari AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
336 Nardi Kamsi Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
337 Natasha Mërkuri AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
338 Ndriçim Hida AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
339 Ndue Gjonaj RISHM Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
340 Neki Elezi AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
341 Neki Hysko AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
342 Nertil Hadaj AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
343 Nertila Kalaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
344 Nesim Sula AKU Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
345 Nevrus Nako Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
346 Nikolin Pecaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
347 Oltion Përvathi AKU Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
348 Orges Ismailaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
349 Ornela Balla Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
350 Pajtim Myrtollari DPSHPA, Korçë Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
351 Panajot Memokondaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
352 Pandeli Bilbilaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
353 Pandeli Mone AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
354 Pandi Risto RISHM Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
355 Parid Zeza Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
356 Parsije Koxhaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
357 Petraq Koçi AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
358 Petrit Qeli AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
359 Qani Xhundi Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
360 Rabi Memelli AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
361 Raif Gorana ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
362 Rajmonda Shuli AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
363 Rakip Kokomani AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
364 Reada Gjata Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
365 Redion Rroshi Inspektorati Shteteror Shendetesore Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
366 Reshat Xhelilaj DPSHPA, Vlorë Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
367 Resmije Biba Inspektorati Shteteror Shendetesore Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
368 Rezart Tomçini AKU Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
369 Rita Uldedaj AKU Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
370 Rition Dogjani AKU Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
371 Robert Hoxha ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
372 Roland Bala Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
373 Roland Cela AKU Korçë Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
374 Roland Shehu AKU Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
375 Romario Merkaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
376 Rovena Jahelezi AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
377 Rozeta Xhelo Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
378 Rushit Hysi Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
379 Ruzhdie Deshati AKU Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
380 Sada Lufta AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
381 Sadedin Haka Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
382 Sadik Sade AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
383 Saimir Troka Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
384 Sebastjana Beshiri Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
385 Shaban Lekaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
386 Shaqir Sali ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
387 Shefikatshkurta Inspektorati Shteteror Shendetesore Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
388 Shefqet Bejko AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
389 Shega Hajderi AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
390 Shpëtim Agolli AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
391 Shpresa Gjestila Inspektorati Shteteror Shendetesore Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
392 Shpresa Kërçiku AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
393 Shyqyrie Halili AKU Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
394 Silvana Jashari Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
395 Sofie Bruçi AKU Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
396 Sokrat Kola AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
397 Sokrat Llupo AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
398 Stefan Pano AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
399 Stiljan Lekaj DPSHPA, Lezhë Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
400 Suzana Prenga AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
401 Suzana Rrushi AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
402 Syrja Binaj AKU Vlore Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
403 Tahir Kanapari AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
404 Tatjana Shkurti AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
405 Taze Velaj AKU Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
406 Tefta Drini AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
407 Teuta Hida AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
408 Thoma Bebi Inspektorati Shteteror Shendetesore Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
409 Tom Kadeli AKU Lezhe Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
410 Tomorr Elezaj AKU Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
411 Urim Pavliqoti Inspektorati Shteteror Shendetesore Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
412 Valbon Tola Inspektorati Shteteror Shendetesore Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
413 Valbona Çarçiu AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
414 Valbona Çollaku AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
415 Valbona Durra AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
416 Valbona Jaupllari ISHMT Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
417 Valentina Zhilli AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
418 Vangjo Tola AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
419 Vasil Nasto AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
420 Vasil Qurku AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
421 Vasilika Dulja AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
422 Vasillaq Maka AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
423 Vehbi Rexhepi Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
424 Veli Bega Inspektorati Shteteror Shendetesore Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
425 Veli Sarja AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
426 Vigert Çami AKU Korce Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
427 Vilson Kodhelaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
428 Viola Ballici Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
429 Vjollca Kajo AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
430 Vjollca Kulla AKU Gjirokaster Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
431 Vjollca Shahini AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
432 Vjollca Sinani Inspektorati Shteteror Shendetesore Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
433 Vladimir Nona AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
434 Vladimir Sterkaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
435 Xhelal Dalti RISHM Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
436 Xhevdet Çulaj AKU Shkoder Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
437 Xhevdet Kodheli AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
438 Xhevdet Zela Inspektorati Shteteror Shendetesore Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
439 Xhilda Roko AKU Durres Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
440 Ylli Asanbejlli AKU Fier Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
441 Ylli Zeka AKU Berat Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
442 Yllka Allaraj AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
443 Zabit Ceni AKU Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
444 Zaim Mema AKU Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
445 Zaim Rina AKU Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
446 Zamir Dida Inspektorati Shteteror Shendetesore Kukes Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
447 Zana Çifligu AKU Qendror Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
448 Zenepe Bajrami Inspektorati Shteteror Shendetesore Elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
449 Zenun Bullari AKU elbasan Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
450 Zeqir Cami AKU Diber Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30
451 Zhelmira Thomaj Inspektorati Shteteror Shendetesore Tirane Testimi Ora 11:00 Regjistrimi Ora 10:30

 

                Grupi-II  Testimi Ora 13:00 - Regjistrimi Ora 12:30

 

1 Abdyl Arifaj D.BUJQESISE SHKODËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
2 Ada Guzi Dega Rajonale Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
3 Adelina Kacollja ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
4 Adil Musabelliu ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
5 Adila Kojdheli D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
6 Adrian Papajanis ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
7 Adriatik Hatellari ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
8 Adriatik Skenderasi D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
9 Agim Shimaj ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
10 Agim Tusha D.BUJQESISE KUKËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
11 Agron Bashalliu Dega Rajonale Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
12 Agron Berisha NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
13 Agron Hadri Dega Rajonale Durres Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
14 Agron Toska D.BUJQESISE BERAT Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
15 Agur Mahilaj D.BUJQESISE FIER Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
16 Aisela Aliaj ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
17 Alban Kukaviqi ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
18 Albana Kuka ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
19 Albano Dushku Dega Rajonale Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
20 Albert Berberi Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
21 Albina Nuredini ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
22 Aldi Shqau D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
23 Aldit Tabaku ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
24 Aleksandër Bakiasi Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
25 Aleksandër Uku ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
26 Alfred Backa D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
27 Alfred Çerri D.BUJQESISE DURRËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
28 Alfred Sinakoli D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
29 Ali Sheftelia D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
30 Alisa Frroku Dega Rajonale Lezhë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
31 Alma Çelaj ISHPSHSH Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
32 Alma Luku ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
33 Almarin Xhakaj ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
34 Altin Kazazi Dega Rajonale Berat Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
35 Altin Kola ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
36 Amarildo Zhupani Dega Rajonale Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
37 Ambel Ago ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
38 Anastas Goçi ISHPSHSH Gjirokastër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
39 Anastas Kacori ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
40 Andi Çullhaj Dega Rajonale Fier Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
41 Andi Kuçi Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
42 Andon Cuko D.BUJQESISE FIER Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
43 Andoneta Plasari Dega Rajonale Korçë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
44 Anesti Gjata ISHPSHSH Fier Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
45 Anisa Ahmati (Neli) ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
46 Antoneta Maçi Dega Rajonale Fier Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
47 Antoneta Ramaj ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
48 Anxhela Muçaj NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
49 Apostol Qirko ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
50 Arben Kalari ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
51 Arben Kono D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
52 Arben Marku Dega Rajonale Lezhë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
53 Arben Progri D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
54 Arbër Leknikaj ISHPSHSH Shkodër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
55 Ardian Nazifi ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
56 Ardian Stafa ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
57 Ardian Veliu D.BUJQESISE FIER Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
58 Ardit Bubeqi Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
59 Ardit Korbi NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
60 Arian Farka ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
61 Ariana Vodica ISHPSHSH Durrës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
62 Ariol Halilaj Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
63 Arjan Kokonaj ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
64 Arjana Pëllumbi ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
65 Arjet Bilani ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
66 Arjeta Qurku Dega Rajonale Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
67 Arjon Bushati ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
68 Arlind Ahmetaj ISHPSHSH Durrës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
69 Arlind Stafa NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
70 Arlind Tulaj Dega Rajonale Gjirokastër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
71 Armando Dule ISHPSHSH Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
72 Armando Loga ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
73 Arminda Zisi ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
74 Arnel Gozhita ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
75 Arsen Caca D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
76 Artan Tota ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
77 Artan Xhafa D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
78 Artin Qirici Dega Rajonale Korçë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
79 Astrit Osmanaj D.BUJQESISE SHKODËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
80 Avdi Mataj ISHPSHSH Shkodër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
81 Avni Hida Dega Rajonale Fier Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
82 Azem Hushi D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
83 Bahir Basha D.BUJQESISE GJIROKASTËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
84 Bajram Peposhi D.BUJQESISE KUKËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
85 Baki Murtaj ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
86 Bardhe Çaushaj D.BUJQESISE GJIROKASTËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
87 Bardhyl Balilaj ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
88 Bastri Bushi D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
89 Bedri Trimi D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
90 Behixhe Zeqiri D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
91 Besije Hysko D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
92 Besim Shehaj D.BUJQESISE FIER Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
93 Besmir Capa ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
94 Besmir Stafa Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
95 Besmira Fizi ISHPSHSH Lezhë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
96 Besnik Marku D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
97 Besnik Mulaj Dega Rajonale Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
98 Besnik Simonaj Dega Rajonale Lezhë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
99 Besnik Tare D.BUJQESISE BERAT Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
100 Bexhet Merzhani D.BUJQESISE LUSHNJE Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
101 Bilal Islami D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
102 Bilal Trota ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
103 Bilbil Hoxha D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
104 Bilbil Liçenji ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
105 Bledar Doda ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
106 Blerim Ullini D.BUJQESISE SHKODËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
107 Blerina Sanxhaku ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
108 Bruno Murati ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
109 Bujar Sheqi ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
110 Dajlan Myftari D.BUJQESISE BERAT Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
111 Daniel Guçe NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
112 Dario Nasho D.BUJQESISE DURRËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
113 Dashamir Selmani D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
114 Dashamir Vllamasi D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
115 Dashnor Kurti ISHPSHSH Korcë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
116 Dashurie Visha ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
117 Dem Brati Dega Rajonale Kukës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
118 Demirali Latollari D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
119 Dena Fortuzi ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
120 Denion Sharra D.BUJQESISE FIER Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
121 Denis Vogli Dega Rajonale Fier Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
122 Devis Bendo ISHPSHSH Korcë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
123 Dhurata Sinanaj ISHPSHSH Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
124 Donika Sheshi D.BUJQESISE BERAT Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
125 Dorian Sheshi Dega Rajonale Durres Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
126 Dorina Qirko D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
127 Drini Xhemollari ISHPSHSH Korcë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
128 Dritan Çela D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
129 Dritan Dafku ISHPSHSH Kukës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
130 Dritan Kako ISHPSHSH Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
131 Dritan Metaj Dega Rajonale Berat Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
132 Dritan Pjeci Dega Rajonale Dibër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
133 Dritan Seferaj ISHMP Niveli Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
134 Dritan Zyba ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
135 Durmish Tahiraj D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
136 Eda Beqiri (Brahimaj) ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
137 Edith Juka D.BUJQESISE DURRËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
138 Edlir Dervishi Dega Rajonale Korçë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
139 Edlir Korbi D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
140 Edmond Palushi ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
141 Edmond Tërthorja Dega Rajonale Shkodër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
142 Edmont Çerra Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
143 Eduard Haka ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
144 Eduart Cami ISHPSHSH Dibër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
145 Eduart Vasili ISHPSHSH Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
146 Egert Laçka Dega Rajonale Berat Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
147 Eglant Kaceli ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
148 Egliver Laloshi ISHPSHSH Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
149 Elda Bumçi D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
150 Elena Kondi ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
151 Eleni Koka ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
152 Elida Gjoka ISHPSHSH Durrës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
153 Elinor Sinani Dega Rajonale Fier Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
154 Elton Bleta Dega Rajonale Durres Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
155 Elton Caslli ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
156 Elvis Bylyku Dega Rajonale Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
157 Elvis Jukaj ISHPSHSH Shkodër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
158 Elvis Shkëmbi D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
159 Emine Shkalla D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
160 Emrush Bushi D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
161 Eneda Moçka ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
162 Ëngjëll Mehmeti D.BUJQESISE FIER Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
163 Eniana Veli ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
164 Enida Muça NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
165 Enis Tela ISHMP Niveli Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
166 Entela Gjata D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
167 Entela Hysenllari ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
168 Enver Halipaj ISHMP Niveli Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
169 Erald Koprencka Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
170 Eraldo Gjoni ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
171 Erdet Behari Dega Rajonale Shkodër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
172 Ergys Lame D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
173 Erion Muçaj ISHPSHSH Gjirokastër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
174 Eris Papa ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
175 Erjon Puraveli Dega Rajonale Gjirokastër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
176 Erjon Rasa ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
177 Erjon Tema NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
178 Ermal Bega Dega Rajonale Durres Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
179 Ermal Gjana Dega Rajonale Durres Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
180 Ermal Kryemadhi ISHPSHSH Dibër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
181 Ermand Agolli ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
182 Ersid Hasanllari ISHMP Niveli Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
183 Erson Dhimëspira D.BUJQESISE DURRËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
184 Ervin Dogjani Dega Rajonale Kukës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
185 Ervin Keqi Dega Rajonale Gjirokastër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
186 Ervis Seitllari Dega Rajonale Korçë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
187 Esmeralda Fishekaj ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
188 Etleva Lundra ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
189 Etmond Tafa Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
190 Eva Hoxha ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
191 Faredin Kalari Dega Rajonale Durres Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
192 Fatbardh Lala Dega Rajonale Dibër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
193 Fatbardha Guri D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
194 Fatbardha Llapa ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
195 Fatime Sula Dega Rajonale Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
196 Fation Pasholli Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
197 Fatjona Milo ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
198 Fatmir Ozuni D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
199 Fatmir Xhindi D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
200 Feim Rexho D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
201 Ferit Hoxha ISHPSHSH Dibër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
202 Feriz Ahmetaj ISHPSHSH Kukës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
203 Fermet Zela D.BUJQESISE KUKËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
204 Festim Shemilli Dega Rajonale Berat Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
205 Fidai Gjishti ISHPSHSH Berat Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
206 Filip Vito Dega Rajonale Gjirokastër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
207 Fiqiri Gapi D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
208 Fitim Majmari D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
209 Flamur Mera ISHPSHSH Durrës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
210 Flora Zharkalli D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
211 Florian Boçova Dega Rajonale Fier Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
212 Florian Kryemadhi Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
213 Florian Malaj ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
214 Florian Mara ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
215 Florian Veliu ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
216 Florida Çunaj ISHPSHSH Lezhë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
217 Florika Tuka ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
218 Frrok Prenga D.BUJQESISE LEZHË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
219 Gazmend Zita ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
220 Geg Nikolla D.BUJQESISE LEZHË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
221 Genci Hicka Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
222 Genci Hysi ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
223 Genci Kotollaku ISHPSHSH Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
224 Genci Zhupa ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
225 Genti Hadëraj ISHMP Niveli Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
226 Gerson Tafa Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
227 Gezim Neziri D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
228 Gëzim Ruçi Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
229 Gëzim Tuka D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
230 Gëzime Shehu D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
231 Gizela Lekaj ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
232 Gjergji Boduri NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
233 Gjergji Tane Dega Rajonale Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
234 Gjin Çupi ISHPSHSH Lezhë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
235 Gjon Biba ISHPSHSH Lezhë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
236 Gledis Prifti D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
237 Gramos Dhrami ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
238 Hajrulla Nikolli D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
239 Halil Muçhasaj D.BUJQESISE KUKËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
240 Halim Gjana D.BUJQESISE KUKËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
241 Halim Lahukaj D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
242 Harilla Jano ISHPSHSH Fier Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
243 Hasan Mani D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
244 Haxhi Kuqo D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
245 Henri Ndreka Dega Rajonale Lezhë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
246 Hysni Kucana ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
247 Ilia Baxho ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
248 Ilia Papailia ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
249 Ilinden Maze Dega Rajonale Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
250 Ilir Agalliu ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
251 Ilir Balla ISHMP Niveli Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
252 Ilir Hasani D.BUJQESISE DURRËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
253 Ilir Llacja ISHPSHSH Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
254 Ilir Nishani Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
255 Ilira Rama NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
256 Ilirjan Ramaj D.BUJQESISE BERAT Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
257 Ilirjan Xherija D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
258 Ilmi Tota ISHPSHSH Durrës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
259 Irena Gjoka (Markja) ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
260 Irena Marjani ISHPSHSH Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
261 Irida Qosja ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
262 Irini Prenga Dega Rajonale Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
263 Ismail Dushkaj Dega Rajonale Lezhë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
264 Izet Alimadhi ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
265 Jalldez Ciço (Lleshi) ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
266 Jani Berukas NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
267 Jetmir Kola D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
268 Jetnor Hysolli D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
269 Jetnor Zhelegu Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
270 Jonida Tabaku Leku Dega Rajonale Berat Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
271 Jorgo Gabeshi ISHPSHSH Gjirokastër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
272 Jorida Korbi ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
273 Jovan Bushi ISHPSHSH Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
274 Junid Tahiraj ISHMP Niveli Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
275 Jurgen Dashi Dega Rajonale Durres Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
276 Kapllan Bardhi ISHPSHSH Durrës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
277 Kastriot Bashaj D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
278 Kastriot Llakaj ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
279 Kimete Demaj ISHPSHSH Shkodër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
280 Klara Kondo Dega Rajonale Durres Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
281 Kleomando Hoxha Dega Rajonale Durres Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
282 Klevis Lelçaj Dega Rajonale Lezhë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
283 Klodian Dervishi NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
284 Kostandin Rapi D.BUJQESISE GJIROKASTËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
285 Kostatumani ISHPSHSH Berat Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
286 Krenar Kaja ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
287 Krenar Veli D.BUJQESISE GJIROKASTËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
288 Kristaq Tore D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
289 Kristina Bardho D.BUJQESISE FIER Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
290 Kujtim Bebja Dega Rajonale Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
291 Kujtim Çekrezi D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
292 Kujtim Gjaci ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
293 Kujtim Kenga ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
294 Kujtime Preni D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
295 Laureta Xhelilaj ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
296 Leonard Bitri D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
297 Leze Hysaj D.BUJQESISE SHKODËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
298 Limos Gjolleshi D.BUJQESISE GJIROKASTËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
299 Lindita Çifçi ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
300 Lirije Shkjau D.BUJQESISE SHKODËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
301 Llazar Prifti ISHPSHSH Berat Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
302 Lorenc Kore ISHPSHSH Gjirokastër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
303 Luan Duraku Dega Rajonale Kukës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
304 Luan Gjonaj ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
305 Luan Zhuzhi Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
306 Lulash Ndrecaj D.BUJQESISE SHKODËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
307 Lulëzim Nano ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
308 Luljeta Arapi NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
309 Majlinda Lika ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
310 Majlinda Qendro D.BUJQESISE BERAT Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
311 Majlinda Ucaj (Lucaj) ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
312 Malbora Jakukaj ISHPSHSH Shkodër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
313 Manjola Pupa(Abilekaj) ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
314 Mariela Mushaka ISHPSHSH Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
315 Mariglen Andrea ISHPSHSH Fier Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
316 Mark Preçi D.BUJQESISE SHKODËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
317 Marsel Çili Dega Rajonale Berat Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
318 Marsela Selmanaj ISHPSHSH Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
319 Martin Gjonaj ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
320 Medi Gjetja D.BUJQESISE SHKODËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
321 Mehdi Meçka ISHPSHSH Durrës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
322 Meleq Mancellari D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
323 Merushe Nure D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
324 Migena Gjiçali ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
325 Mikel Dedelli Dega Rajonale Korçë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
326 Mikel Kapsaj ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
327 Mikel Polena ISHPSHSH Korcë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
328 Mimoza Gërmënji ISHPSHSH Berat Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
329 Mimoza Matraxhiu ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
330 Mimoza Shala D.BUJQESISE DURRËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
331 Miranda Kurti ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
332 Mirdash Mata ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
333 Mirela Kondili ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
334 Mirela Tavanxhiu ISHPSHSH Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
335 Mirvete Pasha D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
336 Mitat Zykaj D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
337 Morande Hoxha ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
338 Murat Pepaj D.BUJQESISE SHKODËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
339 Nahlel Bejleri ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
340 Nasi Nikolla ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
341 Nazmi Dauti NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
342 Nazmi Gjonaj ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
343 Nazmi Hysa Dega Rajonale Shkodër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
344 Ndue Kaçorri D.BUJQESISE LEZHË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
345 Nertila Bulku ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
346 Nikollë Pjetri Dega Rajonale Shkodër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
347 Norbert Dacaj Dega Rajonale Shkodër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
348 Nurçe Golemi D.BUJQESISE GJIROKASTËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
349 Oliver Pinderi ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
350 Oltian Gjyzeli Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
351 Osman Elezi D.BUJQESISE KUKËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
352 Pandeli Karakashi D.BUJQESISE BERAT Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
353 Pandeli Mano ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
354 Pashk Frroku ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
355 Përparim Mançellari ISHMP Niveli Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
356 Petrika Saro D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
357 Petrit Shehaj D.BUJQESISE FIER Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
358 Pjetër Ndreka D.BUJQESISE LEZHË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
359 Pranvera Plepi NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
360 Preng Çupi D.BUJQESISE LEZHË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
361 Qamil Kuka ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
362 Rahim Alla D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
363 Raimonda Shabanaj D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
364 Ram Hajdari D.BUJQESISE KUKËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
365 Realf Shehi D.BUJQESISE DURRËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
366 Refik Rama ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
367 Reolti Ago NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
368 Rexhep Elezi ISHPSHSH Dibër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
369 Rezart Baliko ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
370 Rezart Tyli ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
371 Rezarta Nika ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
372 Ridvan Ceci D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
373 Robert Shkurta ISHPSHSH Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
374 Roland Kurti ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
375 Roland Londo ISHPSHSH Fier Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
376 Romeo Çakuli ISHPSHSH Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
377 Rrapo Mehmetaj Dega Rajonale Fier Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
378 Rudina Spahiu ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
379 Ruzhdi Ferraj D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
380 Sadush Sharku Dega Rajonale Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
381 Safigje Sila D.BUJQESISE LUSHNJE Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
382 Sami Gjoni D.BUJQESISE KUKËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
383 Sami Isufi D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
384 Sana Velaj NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
385 Sazan Madani Dega Rajonale Kukës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
386 Sed Hasa ISHMP Niveli Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
387 Sehat Llukovi D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
388 Selim Kraja D.BUJQESISE SHKODËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
389 Selman Kurti D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
390 Selman Velaj D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
391 Shaqir Dauti D.BUJQESISE BERAT Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
392 Shemsi Muça ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
393 Shergis Leku ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
394 Shkëlqim Abdurramani Dega Rajonale Berat Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
395 Shkelqim Elezi D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
396 Shkelqim Hadaj ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
397 Shkëlqim Meleqi D.BUJQESISE BERAT Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
398 Shkëlqim Tafa D.BUJQESISE BERAT Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
399 Shkëlzen Çuni Dega Rajonale Shkodër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
400 Shkëlzen Lalo ISHPSHSH Durrës Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
401 Shkëlzen Lutaj Dega Rajonale Tirane Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
402 Shpend Bisheva ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
403 Shpëtim Koja Dega Rajonale Dibër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
404 Shpëtim Pira D.BUJQESISE DIBËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
405 Shpetim Qosja ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
406 Silvana Maksuti ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
407 Skënder Hasa ISHMP Niveli Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
408 Sokol Seitaj D.BUJQESISE FIER Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
409 Sotir Panxhi D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
410 Sotiraq Neçka D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
411 Spiro Hunçi D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
412 Spiro Vasili D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
413 Stefan Varfi ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
414 Stefan Vitaj D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
415 Stela Gashi ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
416 Stilian Teodori D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
417 Sulejman Kullolli D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
418 Tatjana Pacara D.BUJQESISE KUKËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
419 Taulant Sulejmani Dega Rajonale Dibër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
420 Tereza Laçaj ISHPSHSH Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
421 Teuta Çobaj ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
422 Thanas Terezi D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
423 Tomorr Ballabani ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
424 Tonin Prendi Dega Rajonale Lezhë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
425 Uzri Alku ISHA Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
426 Valbona Kallushi D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
427 Valbona Sotiri NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
428 Valentin Loka NJMLF Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
429 Valentina Hoxhaj ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
430 Valentina Koleci D.BUJQESISE VLORË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
431 Valentina Shumka D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
432 Valentina Skënderaj ISHPSHSH Fier Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
433 Vangjel Tollumbi D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
434 Vasil Ballabani D.BUJQESISE GJIROKASTËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
435 Vasil Bifsha Dega Rajonale Vlorë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
436 Vasil Ngjela ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
437 Vasil Pici ISHPSHSH Tiranë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
438 Vasil Prifti D.BUJQESISE LUSHNJE Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
439 Vasil Pulla D.BUJQESISE GJIROKASTËR Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
440 Vath Gabili ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
441 Vath Osmani D.BUJQESISE DURRËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
442 Vjollca Shehu D.BUJQESISE KUKËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
443 Vladimir Gjjerga Dega Rajonale Shkodër Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
444 Xheni Begaj Dega Rajonale Durres Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
445 Xhevahir Abedin D.BUJQESISE DURRËS Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
446 Xhevdet Bali D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
447 Xhevdet Haxhiaj ISHMP Niveli Qendror Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
448 Xhezair Qemali D.BUJQESISE TIRANË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
449 Ylber Demiraj D.BUJQESISE ELBASAN Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
450 Ylli Kokomeci Dega Rajonale Elbasan Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
451 Yllka Jolle ISHPSHSH Korcë Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
452 Ymer Hysa D.BUJQESISE LEZHË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
453 Zabit Lico D.BUJQESISE LUSHNJE Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
454 Zamir Kozmaj ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
455 Zenel Muka ISHU Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30
456 Zhuljeta Xheliaj D.BUJQESISE KORCË Testimi Ora 13:00 Regjistrimi Ora 12:30

Në vijim të njoftimit për fillimin e procedurave për të vlerësuar përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë, për nëpunësit civilë të administratës doganore, DAP dhe ASPA njoftojnë:

 

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 8 dhe 9 Janar 2018, në ambjentet e Universitetit Politeknik të Tiranës, AdresaBul. “Dëshmorët e Kombit", Sheshi"Nënë Tereza", Nr. 4 Tiranë. 

   

Të gjithë nëpunësit civilë duhet të jenë të pajisur me një dokument identiteti (pasaportë ose letërnjoftim).

Orari i zhvillimit të testimit me shkrim për secilin nëpunës civil do të jetë sipas listës më poshtë.

Për arsye të regjistrimit, të gjithë nëpunësit civilë duhet të paraqiten 30 minuta përpara orarit të caktuar për testimin me shkrim. 

 

 

Data 8 Janar 2018

Testimi Ora 12:00 - Regjistrimi Ora 11:30

 

1

Ridvan Mecani

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

2

Vladi Dedi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

3

Arjana Djepaxhia

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

4

Mimoza Nurja

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

5

Admir Hoxhalli

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

6

Ilir Malecaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

7

Helidon Hallunaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

8

Paulin Boka

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

9

Dritan Kruja

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

10

Suat Hoti

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

11

Gjorgj Ceka

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

12

Edmond Voda

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

13

Rovena Hasaj (Buneci)

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

14

Alfons Nikaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

15

Gentian Uruçi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

16

Juliana Toma

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

17

Qemal Begu

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

18

Almir Dema

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

19

Shpendi Kadriu

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

20

Perviz Hyseni

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

21

Eduart Poga

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

22

Klajdi Naci

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

23

Blendrit Kastrati

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

24

Vasfi Toska

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

25

Ibrahim Cinija

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

26

Saimir Halim Elezi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

27

Fatos Elezi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

28

Alban Spiru

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

29

Kastriot Bardhoshi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

30

Asim Çuni

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

31

Kreshnik Gjyriqi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

32

Hasan Muhja

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

33

Gerand Ylli

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

34

Lefteri Dushaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

35

Entela Shabani (Kraja)

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

36

Ortenca Zorba

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

37

Hysni Elezi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

38

Safo Dautaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

39

Adrian Ndini

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

40

Eridian Leskaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

41

Ermal Malaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

42

Klodian Çani

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

43

Ermelina Shahu

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

44

Riza Shijaku

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

45

Erald Buzi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

46

Artan Topuzi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

47

Dritan Bardulla

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

48

Dritan Alimehmeti

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

49

Eranda Çuçi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

50

Ilirjan Çelçima

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

51

Elton Hamza

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

52

Majlinda Murga

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

53

Ilir Prifti

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

54

Arben Krasta

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

55

Shkelqim Jakupi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

56

Elvis Presi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

57

Jeton Sula

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

58

Jetnor Ajazi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

59

Edmond Hysi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

60

Endrit Pllumbi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

61

Albana Thano

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

62

Ilir Shtama

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

63

Robert Ganolli

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

64

Frederik Kurti

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

65

Donald Dikollari

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

66

Edmond Luzi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

67

Ilir Pejo

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

68

Berti Kosta

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

69

Ardit Skilja

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

70

Aida Xhibo (Ziu)

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

71

Ledia Kasemi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

72

Arian Sula

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

73

Mirjan Teli

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

74

Astrin Koci

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

75

Mirel Beshiku

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

76

Julian Kapedani

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

77

Oerda Hasa

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

78

Elisabeta Shehi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

79

Indrit Likaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

80

Vasi Mani

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

81

Alfred Jorgo

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

82

Rito Murcaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

83

Jetmir Musaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

84

Enkel Shehi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

85

Kreshnik Tonuzi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

86

Elvi Burimi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

87

Sami Toska

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

88

Baftiar Kazia

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

89

Vath Kepi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

90

Athina Fagu

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

91

Albert Canaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

92

Erald Bakalli

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

93

Anila Yzeiri

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

94

Muharrem Reka

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

95

Ermal Zguro

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

96

Arjan Naço

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

97

Luftar Hoxha

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

98

Vjollca Hatika

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

99

Aurel Qefalia

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

100

Fatbardh Luzati

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

101

Kozeta Dece

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

102

Mentor Neli

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

103

Andri Tole

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

104

Gezim Sterkeshi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

105

Vital Ballhysa

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

106

Ylli Kërtusha

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

107

Engjell Nurellari

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

108

Ilir Alimadhi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

109

Arben Burnazi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

110

Stefan Hila

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

111

Kastriot Reva

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

112

Vjollca Pllaha

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

113

Kastriot Gusho

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

114

Dhimitra Pulluqi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

115

Thoma Tasellari

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

116

Vladimir Bardhi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

117

Iliras Malja

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

118

Aristotel Samsuri

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

119

Eduart Kushta

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

120

Fatmir Duraku

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

121

Hodo Cane

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

122

Mikel Xheli

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

123

Edi Dyrmishi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

124

Afrim Saraci

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

125

Olsi Gjoka

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

126

Flobenc Guxho

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

127

Genci Lacaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

128

Roland Gjata

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

129

Kastriot Bektashi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

130

Kastriot Bektashi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

131

Pandush Pano

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

132

Edvin Myrte

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

133

Shkelqim Rama

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

134

Fatmir Ferati

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

135

Filip Sota

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

136

Artan Bedinaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

137

Festim Kapaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

138

Jeta Manaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

139

Pandeli Prifti

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

140

Renato Bega

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

141

Eduart Veizaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

142

Sokol Zhuka

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

143

Viron Musaraj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

144

Arqile Papa

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

145

Lorenc Mitro

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

146

Irfan Balliu

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

147

Ilir Mujali

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

148

Ardit Kukaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

149

Ermir Hazizaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

150

Bashkim Dani

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

151

Arjan Daci

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

152

Halit Bruci

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

153

Agron Tahiraj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

154

Erlis Shalari

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

155

Arben Zhupa

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

156

Anila Adhami

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

157

Eugen Grimci

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

158

Agim Beshiku

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

159

Gentian Disha

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

160

Medi Memia

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

161

Shkelqim Sinoimeri

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

162

Harallamb Mushka

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

163

Erjon Bajrami

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

164

Elton Sulo

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

165

Andon Velo

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

166

Ermal Dhoska

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

167

Hasan Xhukellari

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

168

Florid Sina

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

169

Pellumb Reka

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

170

Genc Duli

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

 

 

 

Data 9 Janar 2018

Testimi Ora 12:00 - Regjistrimi Ora 11:30

 

1

Nazmi Hasanaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

2

Aida Hagrepi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

3

Fatbardha Dervishi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

4

Arlind Mitku

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

5

Selami Ethemi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

6

Rizar Fresku

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

7

Ermir Koci

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

8

Andi Hafizi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

9

Jetmir Lekaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

10

Taulant Burrja

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

11

Arben Goraj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

12

Ndue Guri

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

13

Ermir Akshia

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

14

Fatmir Curraj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

15

Safet  Osja

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

16

Ermal Shema

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

17

Marjan Ndoka

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

18

Gjovalin Pjetrushi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

19

Soren Marku

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

20

Paulin Pati

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

21

Faik Ndregjoni

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

22

Arben Ndreu

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

23

Alban Todaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

24

Bilbil Domi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

25

Afrim Jonuzi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

26

Sajmir Thaçi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

27

Dardan Elezi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

28

Herion Koci

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

29

Saimir Qemal Elezaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

30

Bashkim Hoxha

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

31

Dashamir Sadikaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

32

Altin Ukperaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

33

Egzon Bashkurti

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

34

Isa Dushaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

35

Erjon Tahiri

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

36

Sokol Seseri

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

37

Besnik Cenko

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

38

Eliverta Bregu

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

39

Neritan Hysi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

40

Ledia Bleta

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

41

Rudin Bregu

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

42

Turabi Merko

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

43

Rexhep Demneri

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

44

Ermal Sanxhaku

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

45

Adriana Hila

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

46

Kleanthica Xhani          

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

47

Ardrian Sakaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

48

Gresiana  Golemi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

49

Jonel Prifti

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

50

Irma Bala

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

51

Vladimir Ziu

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

52

Ardian Bardhi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

53

Elsa Guri (Bekteshi)

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

54

Zana Hajno

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

55

Amos Mezuraj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

56

Argent Perati

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

57

Perparim Tollia

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

58

Merita Zonja

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

59

Kujtim Brari

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

60

Arben Milori

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

61

Uran Sukaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

62

Ismail Karalliu

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

63

Sokol Shahu

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

64

Ajet Veshi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

65

Elvano Dervishi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

66

Arben Qendro

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

67

Genci Luzi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

68

Altin Katundi

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

69

Genci Tafaj

Testimi Ora 12:00

Regjistrimi Ora 11:30

70