IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

“Capacity building for civil servants of the public administration, including trainings/internships in EU members state administrations and scholarship scheme ("young cells")”.

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vende  të lira pune në pozicionin:

Specialist (1), Sektori i Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrës për Hapje dhe Dialog (COD), Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Ideon dhe harton projekte që lidhen me sektorin rinor, duke i konceptuar ato në formate të ndryshme, si dhe  ndihmon në realizimin e këtyre projekteve.

2. Punon me materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë por jo vetëm, duke i parë ato nga këndvështrimi juridik.

3. Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë dhe ndihmon sektorët e tjera në përpilimin e dokumentacionit me karakter juridik.

4. Bashkëpunon me stafin e sektorit dhe sektorëve të tjerë për zhvillimin e suksesshëm të aktiviteteve të COD.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në nivelin master profesional në shkencat juridike.

• Të ketë njohuri shumë të mira në fushën e hartimit e dokumentacionit ligjor.

• Të ketë informacion rreth politikave të ndërmarra për rininë, si dhe rreth kontributit të organizatave joqeveritare për rininë.

• Të ketë minimalisht 3 vjet përvojë pune. 

• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

• Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: ËSHTË NË KATEGORINË (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

- Letër interesi për pozicionin;

- CV;

- Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;

- Fotokopje të librezës së punës;

- Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);

- Vërtetim i  gjendjes gjyqësore;

- Dy letra rekomandimi;

- Dëshmi penaliteti;

- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

- Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda datës 7 tetor 2021, ora 16:30, sjell skualifikim të kandidatit).

 

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017, ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 1 (një) vend të lirë pune në pozicionin:

Përgjegjës, Sektori për Dialog Social, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 1. Kryen detyrën e kuratorit të ekspozitave të cilat mbahen  në Drejtorinë e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.
 2. Në bashkëpunim me stafin, ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj.
 3. Për çdo ekspozitë përgatit dhe prezanton planin kuratorial të ekspozitave.
 4. Ndjek të gjithë ecurinë e përgatitjes së ekspozitës duke bashkëpunuar nga afër me partnerët e jashtëm.
 5. Mban përgjegjësi mbi materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e ekspozitave dhe aktiviteteve.
 6. Kujdeset që stafi të ketë informacionin e duhur mbi ekspozitën përpara hapjes së saj, përmes trajnimeve.
 7. Krijon dosjen për secilën ekspozitë, me të gjithë dokumentacionin e hartuar mbi aktivitetin dhe në mbyllje të tij.
 8. Zbaton programin e ekspozitave të përkohshme në bashkëpunim me sektorët e tjerë të drejtorisë.
 9. Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve në sektorin për të cilin është përgjegjës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e arteve të bukura (master shkencor).
 • Të ketë eksperiencë në ndërtimin dhe vendosje e ekspozitave, si nga ana kuratoriale dhe nga ana financiare.
 • Të ketë njohuri shumë të mira në fushën e artit.
 • Të ketë minimalisht 5 vjet përvojë pune.​
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
 • Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.
 • Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

 • Letër interesi për pozicionin;
 • CV;
 • Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Dy letra rekomandimi;
 • Dëshmi penaliteti;
 • Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
 • Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 29 tetor 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit.

“CAPACITY BUILDING FOR CIVIL SERVANTS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING TRAININGS/INTERNSHIPS IN EU MEMBERS STATE ADMINISTRATIONS AND SCHOLARSHIP SCHEME ("YOUNG CELLS ")”

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝, 

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vende të lira pune në pozicionin:

 

Koordinator (2) në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

 

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar). 

2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin do të jetë i atashuar.

4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj.

5. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikqyr.

6. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore për mbarëvajtjen e rasteve në institucionin ku është i atashuar. 

7. Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.

8. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë. 

9. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave e juridike (me master shkencor);

• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

• Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet;

• Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

 

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë, ose në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

- Letër interesi për pozicionin;

- CV;

- Fotokopje të diplomës dhe listës së notave të noterizuara;

- Fotokopje e librezës së punës;

- Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

- Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

- Dëshmi penaliteti;

- Vërtetim i gjëndjes shëndetësore;

- Vërtetim nga institucioni ku ka qënë i/e punësuar mbi masat disiplinore të marra;

- Dy letra rekomandimi; 

- Fotokopje e kartës së identitetit;

- Numër kontakti dhe adresë e-maili. 

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda datës 30 gusht 2021, ora 16:30, sjell skualifikim të kandidatit).

 

CAPACITY BUILDING FOR CIVIL SERVANTS OF THE PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING TRAININGS/INTERNSHIPS IN EU MEMBERS STATE ADMINISTRATIONS AND SCHOLARSHIP SCHEME ("YOUNG CELLS")

 

 

Në zbatim të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 638, datë 06.11.2017, ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝,  Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për 3 (tri) vende të lira pune në pozicionin:

1. Koordinator në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Proceson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar). 

2. Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3. Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin ku do të jetë i atashuar.

4. Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikëqyr punën e tij/ e saj.

5. Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumenteve me Nënshkrim Elektronik (SQDNE) dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikqyr.

6. Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore, mujore dhe atyre vjetore.

7. Kontribuon dhe bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.

8. Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë. 

9. Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e shkencave ekonomike ose juridike (me master shkencor);

• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;

• Të ketë përvojë pune mbi 5 vjet;

• Parapëlqehen kandidatët me përvojë në administratën publike;

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

1. Letër interesi për pozicionin;

2. CV;

3. Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe të listës së notave;

4. Fotokopje të librezës së punës;

5. Fotokopje të noterizuara të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);

6. Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

7. Dy letra rekomandimi;

8. Dëshmi penaliteti;

9. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

10. Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 30 qershor 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit.

 

2. Përgjegjës, Sektori për Dialog Social, Drejtoria e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1. Kryen detyrën e kuratorit të ekspozitave të cilat mbahen  në Drejtorinë e Menaxhimit të Qendrave për Hapje dhe Dialog.

2. Në bashkëpunim me stafin, ndihmon për zhvillimin e ekspozitave të autorëve vendas dhe të huaj. 

3. Për çdo ekspozitë përgatit dhe prezanton planin kuratorial të ekspozitave.

4. Ndjek të gjithë ecurinë e përgatitjes së ekspozitës duke bashkëpunuar nga afër me partnerët e jashtëm.

5. Mban përgjegjësi mbi materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e ekspozitave dhe aktiviteteve.

6. Kujdeset që stafi të ketë informacionin e duhur mbi ekspozitën përpara hapjes së saj, përmes trajnimeve.

7. Krijon dosjen për secilën ekspozitë, me të gjithë dokumentacionin e hartuar mbi aktivitetin dhe në mbyllje të tij. 

8. Zbaton programin e ekspozitave të përkohshme në bashkëpunim me sektorët e tjerë të drejtorisë.

9. Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve në sektorin për të cilin është përgjegjës.

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

• Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e arteve të bukura (master shkencor).

• Të ketë eksperiencë në ndërtimin dhe vendosje e ekspozitave, si nga ana kuratoriale dhe nga ana financiare.

• Të ketë njohuri shumë të mira në fushën e artit. 

• Të ketë minimalisht 5 vjet përvojë pune. 

• Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

• Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve të ndryshme.

• Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

• Të jetë i/e disponueshëm të punojë jashtë orarit zyrtar të punës, në varësi të aktiviteteve.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (III-a/1)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 1, Tiranë ose në adresën e e-mail-it: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumente:

- Letër interesi për pozicionin;

- CV;

- Fotokopje të noterizuar të diplomës dhe listës së notave;

- Fotokopje të librezës së punës;

- Fotokopje të noterizuar të certifikatave të kualifikimit (nëse ka);

- Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

- Dy letra rekomandimi;

- Dëshmi penaliteti;

- Vërtetim të gjendjes shëndetësore;

- Numër kontakti dhe adresë e-mail-i.

* Mosparaqitja e plotë e dokumenteve brenda datës 30 qershor 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit.

Bazuar në pikën 1, të nenit 56, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe pikës 17, gërma “b”, të Kreut II, të Vendimit nr. 124, datë 17.2.2016, të Këshillit të Ministrave “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”, i ndryshuar, si dhe mbështetur në nenin 162 të Kodit të Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë, njoftojmë publikisht me shpallje aktin/shkresën: nr. 575/3 prot., datë 24.3.2021, dhe nr. 2538 prot., datë 19.4.2021, nëpërmjet të cilëve z. Artan Xhafa është transferuar në përfundim të pezullimit pranë Drejtorisë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Vlorë.

Në zbatim, Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, të Vendimit të Këshillit të Ministrave  Nr. 638, Datë 06.11.2017 ˝Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje˝,

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje shpall konkurimin për vende të lira pune në pozicionin:

 

Specialist (1) Sektori i Hapjes për Risi Rinore, Drejtoria e Qendrës për Hapje dhe Dialog, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

1.     Ideon dhe harton projekte që lidhen me sektorin rinor, duke i konceptuar ato në formate të ndryshme.

2.     Punon me materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë.

3.     Harton materialet dhe dokumentet e nevojshme për organizimin e aktiviteteve me tematika për rininë.

4.     Ndjek në mënyrë të vazhdueshme thirrjet e organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare që kanë lidhje me rininë dhe i raporton ato tek eprorët.

5.     Bashkëpunon me stafin për zhvillimin e aktiviteteve të qendrës.

6.     Raporton për detyrat e ngarkura tek Përgjegjësi i Sektorit dhe Drejtori i Drejtorisë.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

·       Të ketë mbaruar studimet universitare ne fushën e shkencave shoqërore.

·       Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.

·       Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe të punës në grup.

·       Të ketë njohuri të mira për shkrimin dhe manaxhimin e projekteve të ndryshme.

·       Të ketë informacion rreth politikave të ndërmarra për rininë, si dhe rreth kontributit të organizatave joqeveritare për rininë.

·       Parapëlqehet të ketë punuar ose të ketë kryer intership në organizata rinore, apo organizata ndërkombëtare.

·       Trajnimet dhe certifikimet e ndryshme për ҫështje që lidhen me rininë do të përbënin një vlerë më shumë.

·       Të ketë minimalisht 3 vite eksperiencë pune.​

 

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (IV-a)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

-          Letër interesi për pozicionin;

-          CV;

-          Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

-          Fotokopje të librezës së punës;

-          Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

-          Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

-          Dy letra rekomandimi;

-          Deshmi penaliteti;

-          Vërtetim të gjendjes gjyqësore;

-          Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 31 Janar 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).

 

Koordinator (2) në Drejtorinë e Bashkëqeverisjes, Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

 

1.       Proçeson nga sistemi i menaxhimit të ankesave, ankesat e regjistruara nga qytetarët në faqen https://www.shqiperiaqeduam.al dhe të gjitha rastet për kategoritë e paraqitura në platformën e bashkëqeverisjes (sipas institucionit ku është i/e atashuar).

2.       Sigurohet për menaxhimin në kohë, brenda afateve dhe me përgjegjshmëri të të gjitha rasteve të ardhura nga platforma, adresimin dhe zgjidhjen e problematikave.

3.       Koordinon dhe bashkërendon punën dhe korrespondencën me institucionin do të jetë i atashuar.

4.       Bashkëpunon ngushtësisht me koordinatorin në Kryeministri që mbikqyr punën e tij/saj.

5.       Monitoron Sistemin e Qarkullimit të Dokumentave me Nënshkrim Elektronik dhe raporton sipas kërkesës së titullarëve mbi zbatimin e afateve dhe ndërveprimin midis institucioneve, në varësi të institucionit që koordinatori mbikqyr.

6.       Jep kontribut parësor në përpilimin e raporteve javore.

7.       Kontribuon, bashkëpunon me kolegët për realizimin e aktiviteteve lidhur me promovimin e platformës së bashkëqeverisjes.

8.       Përpilon raporte dhe memo informative për Drejtorin e Drejtorisë së Bashkëqeverisjes dhe Drejtorin e Përgjithshëm të Agjencisë.

9.       Mban kontakte të vazhdueshme me eprorët e institucionit ku do të jetë i atashuar për ecurinë e punës.

 

KËRKESA TË PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT

 • Të ketë mbaruar studimet universitare në fushën e  shkencave ekonomike ose juridike (me master shkencor);
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze;
 • Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet;
 • Preferohen kandidatët me eksperiencë në administratën publike;
 • Të ketë aftësi të mira komunikuese, të bashkëpunimit dhe punës në grup.

PAGA PËR POZICIONIN: Kategoria (II-b)

PARAQITJA E DOKUMENTEVE:

1.     Kandidati duhet të paraqesë në Agjencinë për Dialog dhe Bashkëqeverisje në adresën: Kryeministria, Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 1, Tiranë
ose në adresën e e-mailit:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., këto dokumenta:

2.     Letër interesi për pozicionin;

3.     CV;

4.     Fotokopje të diplomës dhe listës së notave;

5.     Fotokopje të librezës së punës;

6.     Fotokopje të çertifikatave të kualifikimit (nëse ka);

7.     Vërtetimin e gjendjes gjyqësore;

8.     Dy letra rekomandimi;

9.     Dë shmi Penaliteti

10.  Vërtetim të gjendjes gjyqësore

11.  Numër kontakti dhe adresë e-maili.

* (Mosparaqitja e plotë e dokumentave brenda dates 31 Janar 2021, ora 17:00, sjell skualifikim të kandidatit).